משפט חוזר מטעמי צדק

משפט חוזר מטעמי צדק הפסיקה כבר הכירה באפשרות העקרונית לשמיעה חוזרת בעניין מהותי ואף ביטול פסק הדין במקרים של מעשה או מחדל המהווים עבירה פלילית, או כאשר ראיות חדשות התגלו. בעניין זה ראו: סעיף 18 לחוק נרדפי הנאצים, וכן ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים נ' טלטש: "חרף היעדרו של הסדר חקיקתי מקביל, נתונה לבית משפט אזרחי סמכות טבועה לבטל פסק דין חלוט בהתקיים נסיבות שבהן שיקולים של צדק עדיפים על פני שיקולים של מעשה בית דין". הוא הדין גם במקרים בהם נתגלו ראיות חדשות שלא היה ניתן להשיגם בשקידה סבירה קודם למתן פסק הדין (עמודים 369-371). מדובר בסמכות טבועה בנסיבות בהן שיקולי הצדק עדיפים על פני שיקולים של סופיות הדיון. משפט חוזר