מה זה הרחבת חזית אסורה ?

מה זה הרחבת חזית אסורה ? לעניין 'הרחבת חזית אסורה' כידוע הכלל היסודי הוא כי בית המשפט יפסוק על יסוד כתבי הטענות והעדויות שניתנו במסגרת הטענות ולא על סמך איזה דבר מפתיע שהעלה אחד הצדדים, ובמיוחד אם לא אושר הדבר על ידי יריבו. אין מדובר בכלל טכני גרידא: "הכלל האוסר על הרחבת חזית משקף עקרונות חשובים של ייעול הדיון וסופיות הדיון" ע"א 546/04 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית, (20.8.2009). ועוד נאמר, כי הגם שהתנגדות להרחבת חזית היא "דיונית באופייה", יש לה "משקל רב", זאת "נוכח השיטה האדוורסרית הנהוגה במשפט הישראלי, וביתר שאת - בהליך האזרחי. באחרון, הצדדים הם-הם אשר מגדירים את הפלוגתות. במיוחד הדבר נכון לגבי התובע שלא רק פותח את ההליך, אלא למעשה יוצר אותו על-פי הגבולות שבכתב תביעתו. ... הגיונו של הכלל בדבר שינוי החזית נתחם בשאלת הפלוגתות שהעלו הצדדים בתחילת הדיון, ובצורך לשמור על אינטרס הצד שכנגד, שהכין את מסלול טיעונו בהתאם לטענות שהעלה יריבו" ע"א 1653/08 ליפץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, (4.7.2011), וראו עוד: ע"א 8871/07 יודפת מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' נגוהות בע"מ, (12.7.2011). שאלות משפטיותהרחבת חזית אסורה