"גורם זר מתערב" בנזיקין | עו"ד רונן פרידמן

##מהו "גורם זר מתערב" ?## טענת "גורם זר מתערב", הינה טענת הגנה שעל הנתבע הנטל להוכיחה. הוראת סעיף 64(2) לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), קובעת שאדם הנתפס כמי שגרם לנזק באשמו, קובעת פטור מאחריות למבצע עוולה, אם אשמו של אחר היה הסיבה המכרעת לנזק. סעיף 64(2) לפקודה קובע בזו הלשון: "אשם" הוא מעשהו או מחדלו של אדם, שהם עוולה לפי פקודה זו, או שהם עוולה כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי שגרם לנזק באשמו, אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק; אולם לא יראוהו כך אם נתקיימה אחת מאלה: (2) אשמו של אדם אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק". סעיף 64(2) לפקודת הנזיקין מעגן את דוקטרינת "הגורם הזר המתערב" לפיה, מי שגרם לנזק באשמו יהיה פטור, באם אשמו של אחר היה הסיבה המכרעת לנזק. הפסיקה קובעת כי רשלנותו של האחד אין בה בהכרח לבטל את הקשר הסיבתי לתוצאות רשלנותו של האחר, אם הגורם הרשלני הראשוני יכול היה לצפות מראש את מעשהו הרשלני של אותו אחר וכי על מנת שינותק הקשר הסיבתי על הגורם הזר להיות אירוע שמחוץ לצפייה הסבירה. ##מבחני "גורם זר מתערב" בנזיקין:## כדי לבחון האם אשמו של אדם אחר הייתה הסיבה המכרעת לנזק, כאמור בסעיף 64(2) לפקודת הנזיקין, נקבעו בפסיקה שלושה מבחנים חלופיים: הראשון- מבחן הצפיות בו נשאלת השאלה האם המזיק, כאדם סביר היה צריך לצפות שהתרשלותו תגרום נזק לניזוק, ובמקרה של התערבות גורם זר, נשאלת השאלה האם התערבות הגורם הזר היא בגדר הצפיות הסבירה. השני- מבחן הסיכון בו נשאלת השאלה האם התוצאה המזיקה היא בגדר הסיכון שיצרה התנהגות המזיק, לרבות גורם זר. השלישי- מבחן השכל הישר בו נשאלת השאלה, האם כל התכונות המציינות את הרשלנות בהתנהגות המזיק, תרמו בפועל להתהוות הנזק, וכאשר מדובר בגורם זר, השאלה היא האם התערבותו שוללת, באופן הגיוני, את קיומו של הקשר (ראה: ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה, פסקה 7). לעניין מבחן הצפיות, הפסיקה אינה דורשת צפיות מדויקת של פרטי האירוע, אלא צפיות לאופיו הכללי של האירוע ועל-פי תכונותיו העיקריות (ראה: ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה). ##גורם זר מתערב - קשר סיבתי:## קיימים מצבים בהם גורם זר מתערב מנתק את הקשר הסיבתי בין פעולת הנהג וקרות התאונה. על מנת שניתוק הקשר הסיבתי יתקיים, על הגורם הזר להיות אירוע שמחוץ לציפיות הסבירה. יפים לענייננו הדברים שאמרו ברע"א 10721/05 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אבראהים יונאן: "התערבותו של גורם זר, המשתלב במעשה הרשלנות המקורי או בא אחריו, ואשר נוטל חלק ביצירת הנזק, אין בה כשלעצמה כדי לפטור את גורם הנזק הראשוני מן האחריות". בעניין ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה, פ"ד ל"ח (3) (1984)), נקבע: " התערבותו של גורם זר במעשה ההתרשלות לבין התרחשות הנזק, אין בה, כשלעצמה, כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין השניים. השאלה היא תמיד, אם התערבות זו צפויה, אם לאו... במקום שהתערבותו של הגורם הזר צפויה היא, אין בה כדי לנתק את הקשר הסיבתי. במקום שההתערבות אינה צפויה, יש בה כדי לנתק את הקשר הסיבתי...". לעניין הצפיות, הפסיקה אינה דורשת צפיות מדויקת של פרטי האירוע, ודי בצפיות לאופיו הכללי של האירוע וראיית ההתרחשות בקווים כלליים על פי עיקרי תכונותיה ולנקוט משנה זהירות לקראת ה ( ע"א 446/82 בלגשווילי נ' אחמד אלגבארין, פ"ד מב (2) 737 (1984)).נזיקיןגורם זר מתערב