פינוי דייר שלא שילם שכר דירה - מה אומר החוק ?

פינוי דייר שלא שילם שכר דירה - מה אומר החוק ? סעיף 131(1) לחוק הגנת הדייר מורה כי עילה לפינויו של דייר מוגן תקום מקום בו "הדייר לא המשיך בתשלום דמי השכירות המגיעים ממנו". הפסיקה הדגישה כי על מנת שתקום עילת פינוי לא די בכך שהדייר לא שילם את דמי השכירות אלא נדרש כי מחדלו של הדייר לשלם את דמי השכירות המגיעים ממנו יעלה כדי "ניתוק של המשכיות התשלומים". כך קבע כבוד השופט (כתוארו אז) י' זוסמן: " 'הדייר לא המשיך בתשלום דמי השכירות' נאמר, 'הדייר לא שילם דמי שכירות' לא נאמר, ללמדך כי לא די בהימנעות מתשלום כדי לפנות דייר אלא אם היה במחדלו של דייר משום ניתוק של המשכיות התשלומים". כפי שקבע, ניתוק של קבע כאמור, מהווה תנאי בלעדיו אין על מנת להקים את עילת הפינוי (ע"א 582/61 בוכול נ' בוכהלטר פ"ד טז 1320, 1327 (1962), ההדגשה הוספה). בהקשר זה נפסק עוד קודם לכן כי "לא כל איחור קל ופעוט בתשלום דמי השכירות מהווה הפסקת תשלום" (דברי כבוד השופט צ' ברנזון, בע"א 106/52 נקה בע"מ נ' אלואשוילי פ"ד ט 490, 493 מול האות ב' (1955), ההדגשה הוספה). כך סוכמו הדברים בכל האמור בעילת הפינוי הנדונה בספרו של כבוד השופט ד' בר אופיר: "דייר חוקי אינו מעמיד את עצמו בסכנת פינוי אלא אם כן הימנעותו מתשלום דמי השכירות מגיעה לידי ניתוק של המשכיות התשלומים. כלומר: לא כל הפסקה בתשלום דמי השכירות נותנת לבעל הבית עילת פינוי נגד דיירו החוקי. עילה זו תקום רק כאשר הפסקת התשלום תהפוך לעניין של קבע. מצב דברים זה, של ניתוק קבוע בהמשכיות התשלומים, הוא תנאי בל יעבור להעמדתה של עילה לפי סעיף 131(1) לחוק הגנת הדייר... ואין די בכך שיחול איחור קל ופעוט בתשלום דמי השכירות ..." (ד' בר אופיר סוגיות בדיני הגנת הדייר (מהדורה שניה, עדכון מס' 6, 2014) בעמ' 2 (ההדגשות הוספו)). שאלות משפטיותמקרקעיןשכירותפינוידמי שכירותפינוי דירה