האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ?

האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ? האם חובות עוברים בירושה ? סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי 'במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו.' הוראה זו משקפת את 'עקרון הנפילה' החל במשפט הישראלי, ולפיו עם מותו של אדם הופכים יורשיו לבעלים של נכסיו. אין בכך כדי להשיב על השאלה אם ניתן לתבוע יורש בכוח לשלם את חובות המוריש, שכן לפי סעיף 126 לחוק הירושה לפני חלוקת העיזבון '..אין היורשים אחראים לחובות העיזבון אלא בנכסי העיזבון', ולאחר חלוקתו אחריותם משתנה (ראה 'סימן ו': אחריות היורשים לחובות העיזבון' בפרק שישי לחוק הירושה) ויכולה להגיע עד כדי מלוא שוויו של העיזבון. בטענותיו מסתמך בא כוח הבנק על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק עמ"ש 7197-09-13 שבו התעוררה שאלה דומה ובנוגע לה נחלקו הדעות בין הפוסקים. בעוד אב"ד השופטת שטמר סברה שאין מניעה להגיש תביעה נגד יורש בכוח, ובלבד שיקוימו הוראות סעיף 122(ב) לחוק הירושה, סבר השופט ג'יוסי כי הוראת סעיף 122(ב) חד-סטרית ונועדה לאפשר ליורשים בלבד לנקוט הליכים משפטיים במטרה לשמר את זכויות העיזבון. השופטת וילנר הצטרפה בנקודה זו לדעתה של אב"ד ברם ציינה כי מבחינה מעשית אין תועלת בהליך נגד יורש בכוח שהרי טרם הכרתו כיורש לא ניתן לממש את פסק הדין נגדו. בנוגע לשאלה העקרונית אם ניתן להגיש תובענה נגד יורש בכוח, דעתי כדעת הרוב בתיק עמ"ש 7197-09-13. מהוראת סעיף 122(ב) סיפא לחוק הירושה, הקובע כי 'פעולה של אחד או אחדים מן היורשים טעונה הסכמת האחרים או אישור בית המשפט, מראש או למפרע. בתובענה של אחד היורשים או נגד אחד היורשים יכול שהאישור יינתן על ידי בית המשפט הדן בתובענה', עולה כי נקיטת הליך משפטי אינה פעולה השמורה ליורש בלבד, אלא ניתן לנקוט הליך כזה גם נגדו. תת-סעיף 122(ב) דן בפעולת מקצת היורשים או נגד מקצתם. מקל וחומר תיתכן פעולה (לרבות הגשת תובענה לבית המשפט) של כלל היורשים בכוח או נגד כלל היורשים בכוח. אין להסיק מקיומה של הזכות האמורה שניתן לנקוט כל הליך משפטי נגד היורשים בכוח או מקצתם. סעיף 122 לחוק הירושה מצוי ב'סימן ה': ניהול העיזבון וחלוקתו על ידי היורשים' שבפרק השישי שכותרתו 'הנהלת העיזבון וחלוקתו'. יש לפרש אפוא הוראת דין זו בהקשרה הנכון, דהיינו, שמתירה לנקוט הליכים משפטיים על ידי היורשים בכוח או נגד היורשים בכוח, ובלבד שתכליתם לשמר מצב קיים שיאפשר ניהול העיזבון או חלוקתו בלא שתיפגענה זכויות היורשים או של צדדים שלישיים, בהם נושי המוריש. כך, יורש הסבור שצד שלישי נוהג בדרך העלולה לפגוע בזכויותיו רשאי לנקוט הליך נגדו כדי לשמר את המצב ולהגן על אינטרס לגיטימי שלו או של כלל היורשים. כך גם נושה של המוריש, הסבור שמעשיהם של היורשים או מקצתם עלולים לפגוע בנכסי העיזבון או להבריח נכסים, יהא רשאי לנקוט הליך משפטי שתכליתו לשמר את המצב הקיים ולהגן על ענייניו. לעומת זאת, הליך משפטי שתכליתו לגבות חובו של המוריש אינו בגדר פעולה הדרושה לצורך ניהול העיזבון או חלוקתו. בבסיסו של ההליך עומדת ההנחה, שלפיה חל אחד המצבים המוסדרים בסימן ו' לפרק שישי לחוק הירושה שעניינו 'אחריות היורשים לחובות העיזבון' בגינם קמה עילת תביעה נגד היורשים לשאת בחובותיו של המוריש או מקצתם. ודוק, הטלת אחריות ליורשים מכוח הוראות סימן ו' לפרק שישי לחוק הירושה מניחה שזהות היורשים ידועה. נושה של המוריש החפץ אפוא לגבות את חובו מיורשיו אינו רשאי לנקוט לפעול נגד מי שטרם נקבע כי הוא יורשו - בפועל ולא רק בכוח - של המוריש. רק כאשר ידוע אל-נכון מיהם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון ניתן להגיש נגדם תובענה, שכן רק אז ניתן לדעת אם הם חבים, ואם כן מהי מידת אחריותם לחובות העיזבון. לא זו אף זו, גם במישור הדיוני לא ניתן לנקוט הליך נגד יורש בכוח. תובענה מעין זו מוקדמת, שהרי בטרם נקבע כי אדם הוא יורשו של נפטר ניתן להעניק סעד הצהרתי גרידא בלבד. בהתאם לכך יצהיר בית המשפט כי אם ייקבע בהליך המתאים שהנפטר הותיר אחריו נכסים (עיזבון); שהנתבעים או חלק מהם יורשיו על פי דין או זוכים על פי צוואה של הנפטר ושבהליך למתן צו ירושה או צו קיום צוואה לא שולמו חובות העיזבון, רק אז יהיו היורשים חייבים לשלם לנושה את החוב הנתבע כפי חלקם בעיזבון. למותר לציין כי הצהרה זו אינה דרושה. אחריות היורשים מוסדרת בחוק הירושה כך שפסק דין הצהרתי לא זו בלבד שלא ניתן יהא לבצעו, אלא שאם יתברר שבעיזבונו של הנפטר נותרו חובות בלבד או כי המוריש הותיר צוואה שבה היורשים בכוח (על פי דין) אינם נמנים עם הזוכים, יהא כל ההליך המשפטי ברכה לבטלה. לכך יש להוסיף כי אין זו דרכו של בית המשפט ליתן סעד שהוא אקדמי גרידא ואשר אין בו אלא הצהרה על זכויות ערטילאיות. פסק דין זה אינו ניתן לביצוע ואך יגרום לבזבוז זמן של בית המשפט ושל בעלי הדין ללא כל תועלת של ממש. ראה בסוגיה ע"א 226/80 ד"ר א' כאהן נ' מדינת ישראל פ"ד לה(3) עמוד 463 בעמוד 468 [1981].ירושהבנקשאלות משפטיותחוב