ארנונה - גביה מנהלית או תביעה אזרחית ?

ארנונה:גביה מנהלית או תביעה אזרחית ? ההלכה הינה שבפני רשות מקומית שני מסלולים לגביית חוב ארנונה, האחד- הגשת תביעה אזרחית על פי סעיף 317 לפקודת העיריות והמסלול השני הינו הליכי גביה מנהליים. המדובר במסלולי גביה חלופיים העומדים לבחירת הרשות. ראה עע"מ 1164/04 עיריית הרצליה נ. דניאל יצחקי ואח': "בפני רשות מקומית המבקשת לגבות חובות שמקורם במסים מוניציפאליים שלא שולמו עומדות שתי דרכים. הראשונה, בכוחה של הרשות המקומית לתבוע את תשלומו של החוב באמצעות פניה לערכאות. בדרך זו יכול שתוגש תובענה כנגד בעל החוב לבית המשפט, בדומה לתביעה אזרחית רגילה בה תובע נושה את בעל חובו. מקום בו הוכרעה התובענה לטובת הרשות, תוכל זו לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לשם אכיפת פסק הדין שניתן לטובתה. בכך לא נבדלת הרשות מכל בעל דין אחר המבקש לממש את חובו ולעמוד על זכותו המוקנית לו בדין. הדרך השניה העמדת לרשות המקומית כוללת מספר הליכי אכיפה מנהליים. כך למשל, בסמכות הרשות המקומית לנקוט בצעדי עיקול ותפיסה של קניינו של החייב מכוח פקודת המיסים (גבייה)". בית המשפט הסביר שם את הטעם בגינו ניתנו לרשות מקומית מס' אמצעים חלופיים לגביית מיסיה גם באמצעים שהדין נמנע מלהקנות לבעל דין רגיל. גביה מנהליתשאלות משפטיותארנונהתביעה אזרחית