האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ? חברת הביטוח דרושה בענייננו לא רק לאור השתלשלות העניינים בתיק זה, אשר הייתה רצופה בחוסר הבנה בין הצדדים ובשגיאות דיוניות, אלא גם לשם הגשמת תכליתו של סעיף 69 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 (להלן- "חוק חוזה הביטוח") הקובע כדלקמן- "...(א) ארע במבוטח בביטוח אחריות אחד מהאירועים המפורטים להלן ולפני ארועו או לאחריו התחייב המבוטח כלפי צד שלישי בחבות המכוסה בביטוח, לא יהיו זכויותיו של המבוטח כלפי המבטח בשל אותה חבות חלק מנכסיו, אלא יעברו לצד השלישי והוא יהא רשאי לתבוע את המבטח על פי זכויות אלה; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי. (ב) ואלה הארועים: (...) (3) במבוטח שהוא תאגיד - ניתן עליו צו פרוק, או נתמנה לו כונס נכסים או מנהל לעסקיו או למפעלו, או נתקבלה בו החלטה לפרוק מרצון, למעט פרוק מרצון לשם שינוי מבנה או לשם התמזגות עם תאגיד אחר..." עיון בסעיף מלמד על כך שנקבעה בו הוראה שנועדה להבטיח את זכויותיו של הנפגע בנסיבות של פירוק המבוטח, בכך שהיא מקנה עדיפות לתביעתו על פני תביעות נושים אחרים. על פי הוראת הסעיף, כספי הביטוח אינם מהווים חלק מנכסי החייב, ואינם מוקנים לקופת הפירוק לצורך חלוקתם בין כלל הנושים, אלא הם "משוריינים" להבטחת צרכיו של הנפגע. כפי שציינתי לעיל, בית המשפט המחוזי התיר את ניהול התביעה בין היתר על יסוד המצגים שהוצגו לו על ידי המנהל המיוחד לפיהם התביעה בעיקרה הינה נגד חברת הביטוח. גם על כך לא הוגשה כל הודעה, הבהרה או מחאה מצד חברת הביטוח. יצוין שאין בצירוף חברת הביטוח בשלב זה של הדיון כדי לגרום לחברת הביטוח משום עיוות דין או לפגוע בהגנתה שכן ייצוג נתבעים 1 ו-2 נעשה בידי חברת הביטוח, ועל כן סביר להניח שקו ההגנה הוא זהה. כמו כן מצאתי שלא עומדת לחברת הביטוח בענייננו טענת התיישנות, שיש בה אולי כדי למנוע את צירופה כנתבעת וזאת בין היתר לאור הוראת תקנה 26(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי. ראשית יש לציין שבשום שלב לא נטען על ידי חברת הביטוח שאין אפשרות לצרפה מחמת התיישנות, אף שמדובר בטענה שיש להעלותה בהזדמנות הראשונה, כפי שנקבע בסעיף 3 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958 (להלן- "חוק ההתיישנות"). גם מבחינה עניינית לכאורה לא עומדת לחברת הביטוח בענייננו טענת התיישנות. סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, העוסק בהתיישנות הרלוונטית לענייננו, קובע כי "בביטוח אחריות התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח". מטרתה של הוראת הסעיף הייתה למנוע את התיישנות תביעת המבוטח נגד המבטח (העומדת על 3 שנים לפי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח), לפני שהתיישנה תביעתו של הצד השלישי נגד המבוטח (העומדת על 7 שנים לפי הוראת סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות). עיון בסעיף 70 לחוק חוזה הביטוח מלמד על כך שהמחוקק ביקש ליצור הקבלה מלאה בין תקופת ההתיישנות שנקבעה לתביעת הצד השלישי לבין תקופת ההתיישנות נגד המבטח, ועל כן לא הסתפק בקביעת תקופת התיישנות בת 7 שנים, או בהפניה לסעיף 5 לחוק ההתיישנות, כי אם קבע במפורש ובאופן קטגורי שכל עוד לא קיימת התיישנות של תביעת צד ג' נגד המבוטח, לא קיימת התיישנות גם באשר לתביעה נגד המבטח. מטעם זה, ככל שמרוץ ההתיישנות בתביעת צד ג' נעצר מסיבה כזו או אחרת, נעצר גם מרוץ ההתיישנות נגד חברת הביטוח. בענייננו הוגשה תביעת הניזוק נגד המבוטח כאמור ביום 16.5.10, בטרם חלפה תקופת ההתיישנות. על פי הוראת סעיף 15 לחוק ההתיישנות, הקובע שלא תבוא במניין תקופת ההתיישנות התקופה שבין הגשת תובענה לבין דחייתה, נעצר מרוץ ההתיישנות נגד המבוטח במועד הגשת התביעה, ומטעם זה נעצר ביום הגשת התביעה שבפני גם מועד ההתיישנות נגד חברת הביטוח, מכוח סעיף 70 הנ"ל לחוק חוזה הביטוח (ראו לעניין זה: שחר ולר, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ז -2007, כרך שני עמ' 417; והשוו לעמדה אחרת: ירון אליאס, דיני ביטוח, דין וביטוח הוצאה לאור בע"מ, תשס"ט- 2009, כרך ב' עמ'1217 ואילך, וכן הפסיקה המוזכרת בשני הספרים). לפיכך מצאתי שכיון שבמועד הגשת התביעה טרם חלפה לכאורה תקופת ההתיישנות, מרוץ ההתיישנות נעצר, ועל כן גם מטעם זה לא עומדת לחברת הביטוח טענת ההתיישנות. לאור האמור לעיל, אילו הייתי מוצאת שחברת הביטוח אינה נתבעת בתיק מטעם כזה או אחר, הייתי מוצאת לנכון להוסיף אותה כנתבעת. סיכום אשר על כן אני קובעת שחברת הביטוח היא נתבעת 4 בתיק שבפני, מכוח כתב התביעה המתוקן שהוגש בתיק זה. נוכח הנסיבות שפירטתי, והטעויות הפרוצדוראליות ההדדיות, אינני מוצאת מקום למתן צו להוצאות. נוכח הנסיבות וטענותיה של חברת הביטוח, חברת הביטוח רשאית להגיש בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מתוקן, תוך 21 ימים. פוליסהשאלות משפטיותחברת ביטוח