הרחבת חזית לאחר הגשת תצהירים

הרחבת חזית לאחר הגשת תצהירים במקרה בו מרחיב נתבע חזית המחלוקת במסגרת תצהיריו נגרם עיוות דין משמעותי לתובע אשר מגיש תצהיריו עוד קודם להגשת התצהיר מטעם הנתבע ומשכך, ברי כי אינו יכול להתייחס לטענות אשר לכאורה אינו יודע שהן בזירת המחלוקת ולו לשם הזהירות. בעל דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת אשר הוצבה בכתבי הטענות אלא אם נענה בית המשפט לבקשתו לתיקון הכתב או שהצד השני הסכים- מפורשות או מכללא - להרחבת החזית (ראו ע"א 5525/10 גני הררי בע"מ נ' יוסף מערבי (25/4/13) רע"א 8600/12 שירותי בריאות כללית נ' משטה (3.2.2013); ע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד נח(2) 145, 151 (2003); רע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים (89) בע"מ נ' סיטי סטיייט מקבוצת אלפו בע"מ, בפסקה 12 והאסמכתאות שם (25.10.2007) (להלן: עניין אדמוב פרויקטים); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 90-88 (מהדורה עשירית, 2009)). הוגשה תביעה להשבת כספים אשר שולמו ע"י התובע, לטענתו, בעבור הנתבע ובני משפחתו בגין חשבונות טלפון ניידים אשר בהם עשו הנתבע ובני משפחתו שימוש. מבוא העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת: 1. אין חולק כי התובע, שהוא עו"ד, הינו חתנו של הנתבע. 2. אין חולק כי בין חברה המצויה בבעלות התובע - חשב גרניט יזום וישום פרוייקטים בע"מ (להלן: "חברת חשב") לבין הנתבע התנהלו יחסים עסקיים הנסבים על תחנת דלק שהיא בבעלות הנתבע. 3. אין חולק כי בגין מערכת יחסים עסקית זו קיימות בין הצדדים מחלוקות כספיות אשר מתבררות בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע וזאת, במסגרת ה"פ 4105/09. 4. אין חולק כי במסגרת טען ביניים אשר הוגש במסגרת אותם הליכים חויב התובע בתשלום הוצאות לנתבע. 5. אין חולק כי לשם גביית ההוצאות האמורות נפתח ע"י הנתבע תיק הוצל"פ ובמסגרתו הגיש התובע בקשה בטענת פרעתי הנסבה על טענות ולפיהן שילם התובע, בעבור הנתבע ובני משפחתו, ולבקשת הנתבע, תשלומים בגין טלפונים סלולאריים אשר בהם עשו הנתבע ובני משפחתו שימוש. 6. אין חולק כי בדיון מיום 26.1.11 אשר התקיים בפני יו"ר ההוצל"פ בבקשה בטענת פרעתי הוסכם בין הצדדים כי התובע יגיש תביעה במסגרתה יעלה טענותיו האמורות וכי ההליכים נשוא תיק ההוצל"פ יעוכבו וזאת עד למיצוי טענותיו של התובע בבית המשפט המוסמך. 7. התביעה בפניי הינה התביעה אשר הוגשה ע"י התובע, בסדר דין מקוצר ואשר מגלמת את טענותיו כפי שהועלו במסגרת הבקשה בטענת פרעתי. טענות הצדדים: 8. לטענת התובע, מחודש דצמ' 2006 עשה הנתבע, בעבורו ובעבור בני ביתו, שימוש בכרטיס האשראי של התובע וזאת, לשם רכישת מכשירי טלפון סלולארי בעבור הנתבע ובני ביתו ושימוש במכשירים אלו. לטענת התובע, בגין המכשירים האמורים ושימוש בהם הוא שילם בין החודשים דצמ' 2006 עד פבר' 2011, סך כולל של 63,206 ₪. לטענת התובע הוא זכאי להשבת הסכום האמור מאת הנתבע. 9. הנתבע מנגד, טען במסגרת בקשת רשות להתגונן אשר הוגשה על ידו, כי בינו לבין חברת חבר (אשר הנתבע התייחס אליה במסגרת הבר"ל כאל "חברת ניסים") מתקיימת התחשבנות אשר נערכת על ידי התובע בעזרת רואה חשבון מטעמו והיא מגמתית וחד צדדית. עוד טען הנתבע כי הוא מעולם לא ביקש את התובע לשלם בעבור הטלפונים שלו ובני משפחתו . זאת ועוד, הנתבע טען כי התשלומים אשר ביצע התובע הינם עבור רכישת מכשירים ומשכך, בנסיבות בהן אף לא אחד מבני משפחתו עושה שימוש במכשירים ובהינתן שהמכשירים הינם בבעלות התובע, הרי שאין כל מקום לחייבו בגין מכשירים אלו. עוד טען הנתבע כי התובע מנסה לחייבו גם בגין מכשירים שנמצאים ברשותו או ברשות אשתו או בני משפחתו של התובע. בנסיבות אלו, לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות. ההליכים בפני בית המשפט: 10. הואיל והתביעה הוגשה בסדר דין מקוצר, הרי שבתחילה הוגשה במסגרתה בקשה למתן רשות להתגונן. במסגרת בקשה זו טען הנתבע כי יש להורות על סילוק התביעה על הסף ולחילופין כי יש ליתן לו רשות להתגונן בתביעה. 11. כיוון שהנתבע עתר כאמור לסילוק התביעה על הסף הרי שהחלק הזה בבקשתו הועבר לתגובת התובע ולאחר קבלת תגובתו - לתשובת הנתבע. אין חולק כי במסגרת תצהיר אשר ניתן על ידי הנתבע בתשובה לתגובת התובע כאמור, טען הנתבע, בין היתר, כי בית המשפט המחוזי חייב את חברת חבר לשלם לנתבע תשלום חודשי וכי מתוך תשלום זה כבר קוזזו הסכומים נשוא התביעה בפני. במסגרת החלטתה מיום 23/11/11 ,קבעה כבוד השופטת קלוגמן, כי לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה אינה מוצאת כי יש לסלק את התביעה על הסף אלא שמדובר בטענות הגנה אשר יש לדון בהן ומשכך, קבעה כי דיון בבר"ל יתקיים בפני רשם בכיר. 12. לאור החלטתה של כבוד השופטת קלוגמן, התנהל ביום 15/7/12 דיון בבקשה למתן רשות להתגונן בפני כבוד הרשם הבכיר אלמוג. במסגרת החלטתו של הרשם הבכיר מיום 16.9.12, ניתנה לנתבע רשות להתגונן וזאת בכפוף לביצוע הפקדה בסך 50,000 ₪. אציין כי במסגרת החלטתו דחה כב' הרשם הבכיר את טענותיו של הנתבע אחת לאחת ובסיכומו של דבר קבע כי דין הבקשה להידחות ויחד עם זאת, אך למען עשות חסד עם הנתבע תינתן רשות להתגונן בכפוף לביצוע הפקדה משמעותית כאמור. 13. לאחר ביצוע הפקדה בהתאם להחלטתו, נקבע על ידי כבוד הרשם הבכיר אלמוג ביום 14/10/12, כי: "נוכח הפקדת הערובה ניתנת למבקש רשות להתגונן. התצהיר ישמש ככתב הגנה". 14. בדיון קדם משפט אשר התקיים בפני ביום 25.6.13 קבעתי כי הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית. בהתאם להחלטתי זו הוגש ע"י התובע תצהיר מטעמו ומטעם הנתבע הוגש תצהיר עדות ראשית ע"י אשתו - כתבי יעל. 15. עובר לקיום דיון ההוכחות אשר התקיים ביום 28.11.13 הוגשה ע"י התובע בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר העדות הראשית מהטעם שמדובר בהרחבת חזית. 16. הסעיפים אשר נתבקשה מחיקתם נסבו על טענות אשר הועלו ע"י המצהירה במסגרת התצהיר, במסגרתם נטען כי דין התביעה להידחות הואיל והתובע קיזז כבר את הסכומים נשוא התביעה מתשלומים חודשיים אשר נקבע כי על חברת חשב להעביר לנתבע. בהקשר זה טענה העדה כי התובע קיזז, בין היתר בגין תשלומי הטלפון, סך של 5,000 ₪ מדי חודש מתוך סכומים אשר נקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי הנתבע זכאי להם. 17. הואיל והטענה הועלתה טרם דיון ההוכחות, הרי שבפתחו של דיון ההוכחות אשר התקיים ביום 28/11/13, בהתאם לקביעת בית המשפט העליון ברע"א 8600/12 שירותי בריאות כללית נ' שמחה משטה (3/2/13), הקדמתי דיון בטענת הרחבת החזית לדיון ההוכחות. לאחר שקיימתי דיון בבקשה האמורה, קבעתי כי דין הבקשה להתקבל ודין טענת הקיזוז להימחק מהטעם שאמנם מדובר בהרחבת חזית. לאחר מתן החלטתי האמורה, התקיים דיון ההוכחות כסדרו ובהתאם למתווה החזית אשר נקבע על ידי וניתנה החלטה בדבר הגשת סיכומי הצדדים. 18. לאחר סיום ההוכחות ולאחר הגשת סיכומים על ידי התובע, הוגשה על ידי הנתבע בקשת רשות ערעור על החלטתי דלעיל, אשר נידונה על ידי כבוד השופטת ע. צרניאק בבר"ע ובמסגרתה, התקבל ביום 8/1/14 הערעור וניתנה החלטתה כדלקמן: "מחיקת הסעיפים תבוטל. טענת המשיב בדבר הרחבת חזית נשמרת לו. הצדדים יוכלו לטעון לנושא זה בסיכומים וככל שיהא צורך בחקירה על סעיפים אלה הרי זו תעשה בכפוף לטענה בדבר הרחבת חזית ולא תחשב כהסכמה להרחבה כזו. ככל שיהיה צורך בדיון נוסף הרי הוא ינתן בכפוף להוראת ערכאה דיונית בדבר הוצאות ככל שתמצא לנכון לעשות כן." 19. לאור קביעת בית המשפט המחוזי, נקבע על ידי דיון הוכחות נוסף ליום 19/2/14, במסגרתו שבו הצדדים ונחקרו גם בגין טענת הקיזוז ובסיומו נקבעה החלטה בדבר הגשת סיכומים, אשר הוגשו. דיון והכרעה: 20. טרם בדיקת טענות הצדדים, הנני נדרשת לבחון מה כוללת זירת המחלוקת בין הצדדים כפי שהיא מתבררת בפני ובכלל זה הנני נדרשת לבחון במיוחד, האם טענתו של הנתבע בדבר קיזוז הסכומים נשוא התביעה מתוך סכומים אשר להם היה זכאי הנתבע, נכללת בזירת מחלוקת זו. זירת המחלוקת בין בעלי הדין נקבעת כאמור במסגרת כתבי הטענות ובמקרה בו תביעה הוגשה בסדר דין מקוצר - בכתב התביעה ותצהיר המוגש בתמיכה לבקשה למתן רשות להגן אשר הופך לכתב הגנה בהתאם לתקנות ובמקרה בפני - גם בהתאם להחלטת הרשם הבכיר אלמוג מיום 14/10/12. אין בידי לקבל הטענה כי בתצהיר אשר הוגש בתשובה לתגובה אשר הוגשה במסגרת בקשה לסילוק על הסף יש בכדי להרחיב את יריעת המחלוקת בין בעלי הדין. האמור הינו הכלל וחל ביתר שאת בפרט במקרה בפני בו לאחר שהוגש תצהיר זה, התקיים דיון בבר"ל וניתנה ההחלטה מיום 14/10/12 ולפיה ניתנת רשות להתגונן והתצהיר- אשר ברי כי הוא התצהיר נשוא הבקשה- יהפוך לכתב הגנה. הנני מוצאת להדגיש כי במקרה בו מרחיב נתבע חזית המחלוקת במסגרת תצהיריו נגרם עיוות דין משמעותי לתובע אשר מגיש תצהיריו עוד קודם להגשת התצהיר מטעם הנתבע ומשכך, ברי כי אינו יכול להתייחס לטענות אשר לכאורה אינו יודע שהן בזירת המחלוקת ולו לשם הזהירות. 21. משנקבעו על ידי הכללים לעיל לבחינת טענת הרחבת החזית, עלי לבחון האם אמנם הורחבה חזית המחלוקת בתצהיר העדות הראשית אל מול התצהיר אשר הוגש במסגרת הבר"ל. ראשית, במסגרת התצהיר אשר צורף לבר"ל מתייחס אמנם הנתבע להתחשבנות המתקיימת בינו לבין חברת חשב ובהקשר לה הינו טוען בזו הלשון: "אגב, את ההתחשבנות בין עו"ד ניסים לביני בכל הנוגע לכספים המוזרמים אליו בעבורי, הוא עורך בעצמו, בעזרת רואה החשבון שלו, רו"ח דרור נעמני, שאותו הוא מינה להיות גם רואה החשבון שלי- כך שברור שכל התחשבנויות שעושה עו"ד ניסים הינן מגמתיות וחד צדדיות, הכל בהתאם לדרך שבה עו"ד ניסים מפרש את ההסכמים שעליהם הוא החתים אותי" מתוך טענה זו מבקש הנתבע לטעון- במסגרת סיכומיו- כי הונחה התשתית לטענת הקיזוז כפי שהועלתה על ידו במסגרת תצהיר העדות הראשית מטעמו - דהיינו, הונחה התשתית ולפיה טען הנתבע כי סך 5,000 ₪ אשר היה על חברת חשב להעביר לו מידי חודש קוזז בין היתר בגין תשלומי הטלפון אשר בוצעו על ידי התובע . טענה זו אין בידי לקבל. כך, הפוך והפוך במצוטט לעיל במסגרת תצהיר הבר"ל ואין בנמצא בו כל טענה הנסבה על קיזוז אלא על התחשבנות הנעשית תוך שלא מפורט מה נכלל במסגרת ההתחשבנות האמורה. יתרה מכך, טענת קיזוז הינה טענה אשר יש לפרט כבר במסגרת כתב הטענות באופן מקיף ומפורט ובהקשר זה יש לפרט - קוזז ומתי קוזז. ברי כי גם לו סברתי שמתוך המילה :"התחשבנות" ניתן ללמוד על קיזוז, הרי שטענת הקיזוז לא נטענה מפורשות ובוודאי שלא נטענה באופן המפורט הנדרש. בנסיבות אלו, הנני קובעת כי טענת הקיזוז אשר הוספה במסגרת תצהיר העדות הראשית, הינה טענה החורגת ממסגרת יריעת המחלוקת בין הצדדים בפני. 22. למעלה מן הצורך הנני מוצאת להוסיף ולציין שניים באשר לטענת הקיזוז- ראשית - גם לו סברתי כי הטענה נכללת במסגרת יריעת הדיון, הרי שהנני סבורה כי הטענה לא פורטה כדבעי במסגרת תצהיר העדות הראשית ולא הונחה התשתית הראייתית לבחינתה. בהקשר זה, אין חולק כי החיוב בביצוע תשלום לנתבע חל לכאורה על חברת חשב ולא על התובע באופן אישי. עוד אין חולק כי - גם לדידה של המצהירה מטעם הנתבע- לא כל הסכום אשר קוזז הינו בגין החיוב האישי נשוא התביעה הזו אלא רק חלקו, תוך שהמצהירה אינה מפרטת ו/או מחשבת מה החלק אשר קוזז בגין תביעה זו. אציין כי המצהירה מפנה בתצהירה למסמכים המעידים על ביצוע הקיזוז ואולם, אין בתצהירה משום התייחסות לסכומים ספציפיים וכן, לחישוב הנטען על ידה הנובע ממסמכים אלו. שנית, הנני מוצאת להדגיש כי ככל שחלה על חברת חשב להעביר לנתבע סכומים בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי ומתוך סכומים אלו קוזזו סכומים אשר שולמו על ידי התובע ואשר נתבעו במסגרת תיק זה, הרי שברי שחברת חשב לא תוכל להיבנות מקיזוז זה ויהא עליה משכך להעביר הכספים במלואם לנתבע. 23. משהובהר האמור אבחן להלן טענות ההגנה אשר הועלו על ידי הנתבע במסגרת בקשת הרשות להתגונן. אציין כי במסגרת סיכומיו לא מפרט הנתבע טענותיו האמורות אלא שכל סיכומיו נסבים אך ורק על טענת הקיזוז אשר כאמור, נקבע על ידי שיש בה משום הרחבת חזית. בנסיבות אלו, אין זאת אלא שזנח הנתבע טענותיו האחרות. על אף האמור ולמעלה מן הצורך להלן תפורטנה טענותיו של הנתבע ותידונה. 24. כאמור, הכחיש הנתבע את עצם תשלום התובע בעבור מכשירי טלפון שלו ושל בני משפחתו וטען לחילופין ובהשלמה כי ממילא מכשירי הטלפון האמורים אינם מצויים בבעלותו אלא בבעלות התובע ומשכך, אין בסיס לתביעתו. לאחר ששקלתי טענותיו של הנתבע אין בידי לקבלן בנסיבות בהן, כפי שיפורט להלן, לא זו בלבד שטענת התובע ולפיה שילם בעבור הנתבע ובני משפחתו תשלומים בגין הטלפונים הסלולאריים של הנתבע ובני משפחתו, הוכחה ונתמכה - בעדות התובע, אלא שיש לה אף תימוכין בעדויות העדה מטעם הנתבע - אשתו. 23. כך, במסגרת עדותה אישרה העדה מטעם הנתבע כי בתצהיר מטעמה מיום 26.2.10 - סעיף 47 אשר הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע היא הצהירה כי התובע שילם בעבור הנתבע בגין מכשירי טלפון סלולאריים סך של כ-50,000 ₪. עדותה זו של אשת הנתבע מהווה הודיה בחלקו הארי של הסכום הנתבע. זאת ועוד, העדה העידה ואישרה מפורשות כי נעשה על ידה ועל ידי בני משפחתה שימוש במכשירים נשוא התביעה עד לאפריל 2009 (ר' עדותה בעמ' 10 שורות 1-2) עוד אישרה העדה כי המכשירים עודם בידי הנתבע ובני ביתו (ר' עמ' 10 שורות 14-15). בהקשר זה אף אישרה העדה כי פירוט שיחות טלפון אשר הוצג לה הינו אמנם אותנטי ומייצג שיחות אשר בוצעו ע"י הנתבע ובני ביתו באמצעות המכשירים. 25. זאת אף זאת, טענת הנתבע ולפיה הבעלות במכשירים והיוזמה לרכישתם היו של התובע נשללה מניה וביה בעדותה של העדה מטעם הנתבע עת העידה כי כאמור המכשירים פיזית מצויים בידם ויתרה מכך כי עשו שימוש בייפוי הכוח אשר ניתן להם ע"י התובע על מנת לרכוש מכשירים חדשים אשר אף הם מצויים בידם (ר' עדותה בעמ' 9 שורות 23-24). במאמר מוסגר אציין כי בתצהירה טענה העדה שחלק מהמכשירים הינם מכשירים בבעלות התובע ולראייה היא מפנה לכך שבתחילה דובר בחמישה מכשירים ומשנת 2009 חויב התובע בגין 7 מכשירים. בהקשר לטענה זו טען התובע כי שני המכשירים הנוספים הינם מכשירים אשר נרכשו ע"י הנתבע או בני משפחתו, טענה אשר למעשה אישרה העדה מטעם הנתבע עת העידה כי אמנם היא ובעלה רכשו שני מכשירים נוספים. אציין כי העדה טענה שלא נעשה כל שימוש במכשירים הואיל ולה ולבני ביתה מכשירים בחברת טלפון סלולארית אחרת וטענה זו, מלבד כך שכאמור התבררה כעורבא פרח, בכל הנוגע להיעדר שימוש, אף לא הוכחה בראייה כלשהי מלבד עדותה בעלמא. מן האמור נובע כי התובע הרים את הנטל להוכיח שאמנם שילם בעבור מכשירי טלפון אשר נרכשו בעבור הנתבע ובני ביתו ונעשה בהם שימוש על ידם באשר כאמור כלל טענותיו אלו - לא זו בלבד שלא נסתרו - אלא נתמכו בעדות העדה מטעם הנתבע. 26. התובע צירף לתביעתו את חשבונות הטלפון הסלולאריים למספרי טלפון התואמים את הטלפונים אשר כאמור אין חולק שנמסרו לנתבע ולבני ביתו וכן ריכז במסגרת טבלה נשוא סעיף 59 לתצהירו, את כלל התשלומים שבוצעו - טבלה זו לא נסתרה ע"י הנתבע. 27. אשר על כן הנני קובעת כי התובע הרים את הנטל להוכיח תשלום בסך 63,206 ₪ בעבור הנתבע ולבקשתו. משכך הנני קובעת כי התובע זכאי לקבלת החזר התשלום האמור מאת הנתבע. סוף דבר: 28. התביעה מתקבלת - הנתבע ישלם לתובע סך של 63,206 ₪ וזאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. מהתשלום האמור יקוזז סך 11,908 ₪ אשר על התובע לשלם לנתבע ואשר נתבע במסגרת תיק הוצל"פ 30822-10-7. הסכום יקוזז מהסכום הנומינאלי והיתרה תצבור הפרשי הצמדה וריבית כפי שקבעתי. 29. כמו כן, יישא הנתבע בהוצאות התובע בגין אגרות בסך 1,700 ₪ ובגין שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח. 30. כלל התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום. מסמכיםהרחבת חזית אסורה