קנס על החלפת תוכנית בחברת סלולר

קנס על החלפת תוכנית בחברת סלולר האם החלפת תוכנית עולה כסף ? לך הבירורים התברר לתובעת, לטענתה, כי למעשה חויבה בגין קנס מעבר ממסלול למסלול וכי בנוסף, חלק מהזיכויים וההטבות כלל לא הוזנו. עוד הובהר לה כי משהחליפה את חבילת השירותים, היא נדרשת לשלם עבור המכשירים הישנים בנוסף לתשלום עבור המכשירים החדשים, ואולם הזיכוי שבעבר ניתן לה בעבור אלו, בגין חבילת השירותים בה היתה מנויה - אינו נזקף עוד. טענות הנתבעת - מעשה שהיה כך היה: הנתבעת, לקוחה של התובעת מזה כשנה עובר למקרה נשוא ענייננו, ביקשה להוזיל את עלויות החבילה בה היא עושה שימוש, והכל בשים לב לתחזיתה כי היא עתידה למצוא עצמה מחוץ למקום עבודה בסמוך לאחר מכן, בהיותה עובדת סוציאלית בתקופת שביתת העובדים הסוציאליים במשק. הנתבעת פנתה תחילה טלפונית אל התובעת בבקשה לקבל חבילת שירותים זולה יותר, ולאחר שהוצע לה לבצע שדרוג - אותו לא רצתה, מחשש שמא תכביר הוצאות על הוצאותיה - הוצע לה להגיע אל מרכז השירות של התובעת. יודגש כי ערב פנייתה כאמור נהנתה הנתבעת במסגרת החבילה שבה היתה מנויה מהנחות והטבות כאלו ואחרות, וזו ביקשה על אף הטבות אלו לשפר את תנאי החבילה על מנת שבסיומו של דבר עלות הוצאותיה בגין רכיב התקשורת והשימוש בשירותי התובעת מדי חודש בחודשו תוזל. את כל המידע המפורט לעיל מסרה הנתבעת לטענתה בידי נציגת השירות אליה פנתה במרכז השירות וזו ביחד עם האחראית שמעליה, המליצה לה על החלפת המכשירים שברשותה במכשירים אחרים, מתקדמים יותר, אשר רכישתם מאפשרת קבלת חבילת שירותים זולה יותר, נכון לאותו מועד. עוד הבטיחה לה הנציגה כי כל ההטבות הישנות שאותן היתה זכאית לקבל (לרבות הטבת מעבר בסך 100 ₪ לחודש, מותנית בשימוש, בגין כל מכשיר וכיוב') אמנם יזקפו לטובתה, בנוסף לכל ההטבות החדשות אשר היתה זכאית לקבל במסגרת החבילה החדשה. הנתבעת מבהירה בהקשר זה כי נציגת השירות אף ערכה עבורה חישובים על דף והבהירה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי בסיומו של דבר חיוביה החודשיים יהיו נמוכים באופן משמעותי מאלו שחויבה בהם עובר לשינוי. הנתבעת טוענת בהקשר זה כי הדגישה כי אין לה עניין בשדרוג כשלעצמו, משום ששני המכשירים שהיו בידיה היו חדשים בני פחות משנה, אך הנציגה הבהירה כי לשם הוזלת העלות הכוללת אין מנוס מהחלפתם במכשירים מדור חדש, והנתבעת הסכימה, חתמה על ההסכמים שהונחו לפניה ואף קיבלה לידיה את המכשירים החדשים, אך את הדף המכיל את החישובים לא לקחה עימה. משבוצע השדרוג על פי ההסכמים שעליהם חתמה הנתבעת כאמור מעלה, החלה הנתבעת לקבל חשבוניות שסכומן הכולל עולה על סכום התשלום החודשי ששילמה עובר לשדרוג. הנתבעת ערכה בירורים, שיחות, פניות ותלונות רבות בעקבות האמור, והגיע עד למנכ"ל התובעת בטרוניותיה. במהלך הבירורים התברר לה, לטענתה, כי למעשה חויבה בגין קנס מעבר ממסלול למסלול וכי בנוסף, חלק מהזיכויים וההטבות כלל לא הוזנו. עוד הובהר לה כי משהחליפה את חבילת השירותים, היא נדרשת לשלם עבור המכשירים הישנים בנוסף לתשלום עבור המכשירים החדשים, ואולם הזיכוי שבעבר ניתן לה בעבור אלו, בגין חבילת השירותים בה היתה מנויה - אינו נזקף עוד. לבסוף, ולאחר שהחליטה לבטל את הוראת הקבע לחיובה, הופנתה לטיפולה של נציגת שירות לקוחות בשם הילה יפרח. יצויין כי בין לבין פנתה הנתבעת למנהל תחנת השירות בחדרה, זה בחן את טענותיה, הבהיר לה כי את הטבת הניוד היא יכולה לקבל רק אם חשבונה עולה על 300 ₪ למכשיר, והסכים ליתן בידה הטבת "נאמנים" בסך של 40 ₪ לחודש, או לוותר על הקנסות שהוטלו עליה במסגרת המעבר למסלול אחר, והכל בטענה כי הדברים נעשים לפנים משורת הדין. לאחר מכן ומשהמשיכו החיובים החודשיים לעלות על קודמיהם, ולאחר שהגב' יפרח, נציגת השירות אליה הופנתה בעקבות תלונותיה הרבות ופניותיה המרובות, שמעה את טענותיה של הנתבעת, הסכימה זו להעניק את הטבת הניוד עד לחודש מרץ 2013, ולשיטת הנתבעת אף אישרה כי אכן נפלה טעות בהזנת החבילה. הנתבעת הופנתה להסדיר את התשלום בהתאם לשינויים שהתבקשו ואשר עליהם הוסכם, ואולם לטענתה כל פניותיה בעניין העלו כי השינויים לא הוזנו. לאחר פניות חוזרות הוזנו השינויים רטרואקטיבית, אך אלו לא הוזנו ביחס לעתיד, ושוב החלו להופיע חיובים שאינם ממין העניין, בשים לב להסכמות הצדדים, כך לטענתה. באחת מן השיחות הרבות שערכה עם הגב' יפרח אישרה האחרונה כי יתרת החוב עומדת על 0 ₪, והנתבעת חידשה את הוראת הקבע לחיוב כרטיס האשראי, ואולם החשבונית הבאה שיצאה לאחר מכן לא הכילה אף היא, כך לטענתה, את ההטבות הנדרשות, ושוב הוצאה בסכום שאינו תואם את החישובים הראשוניים של נציגת השירות ואת ההסכמות עם הגב' יפרח. הנתבעת ביקשה להאזין לשיחות המוקלטות שנערכו עם שירות הלקוחות, אך מבוקשה לא ניתן לה. לבסוף אישרה הילה לבטל את העיסקה ביחס לאחד המכשירים שבידי הנתבעת, וזו החזירה את המכשיר למרכז השירות, תוך שהיא מקבלת לידיה 'פתקה' (כך לטענתה) עם מספר פעולה בלבד, ומבלי שתצליח לקבל לידיה ולו אישור בכתב כי המכשיר אמנם הוחזר וכי העיסקה אמנם בוטלה. מכל אלו, טוענת למעשה הנתבעת כי התובעת הטעתה אותה, מסרה בידיה מידע חלקי ולא מלא בעת ביצוע העיסקה, התעלמה מפניותיה, מנעה ממנה את האפשרות לבטל את העיסקה בכללותה ואף הטעתה אותה במתן שירות ומענה לפניותיה כאשר שינתה את הבטחותיה מעת לעת, חייבה אותה בחיובים שלגביהם נערכו הסכמות לביטולם, מנעה ממנה הטבות שהיתה זכאית להן על אף הסכמות אחרות בין הצדדים, לרבות הסכמות שנערכו לאחר שנחתמו הסכמי השדרוג ושינוי המסלול, ולמעשה, כי בהתאמה אין התובעת זכאית לתשלומים הנדרשים כאן, וביטול ההסכם למעשה נכפה עליה משלא כיבדה התובעת את הסכמות הצדדים לאשורן. בנוסף טענה הנתבעת כי חישובי התובעת מוטעים ומטעים, כי קיבלה לידיה חיובים כפולים וכי ניסיון לקבל הסבר בנוגע להוצאת החשבוניות הכפולות לא צלח. לטענתה, נוהגת התובעת בדרך שבה היא הלכה למעשה מפזרת מעטה ערפל, מסתירה מידע, מונעת יכולת לעקוב אחר התחייבויותיה כאשר כל התחייבות ניתנת בעל פה בלבד ללא תיעוד בכתב הניתן ללקוח, ומבלי שניתן להאזין לשיחות המוקלטות, ובאופן שאינו מאפשר קבלת עדות ישירה בנוגע למתרחש. טענות התובעת - התובעת, מנגד, טוענת כי הנתבעת חתמה על הסכמים, המחייבים אותה לפעול על פיהם, כי בהתאמה כל החיובים שהוצאו לנתבעת הוצאו בהתאם להסכמים האמורים, כי אין ולא היה מקום ליתן לנתבעת כל זיכוי נוסף או הטבה נוספת מעבר לאמור בהסכמים, וכי פעלה כפי שפעלה במתן הטבות נוספות, הארכת תוקף ההטבות שהיו לנתבעת, ומתן זיכויים לפנים משורת הדין, וכמחווה שירותית בלבד נוכח טענותיה המרובות של הנתבעת. בנוסף מבהירה התובעת כי הגב' יפרח אף אישרה ביטול העסקה בכללותה, אלא שהנתבעת בחרה להשיב מכשיר אחד בלבד, משיקוליה, ועל כן אין לה להלין בעניין זה אלא על עצמה. מכל האמור מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת בגין מלוא יתרת החוב. דיון - ראש וראשון עליי להבהיר כי הנתבעת הותירה רושם מהימן על ביהמ"ש. סבורני כי אין אדם נוהג לפנות ולהלין על עסקה שערך זמן קצר לאחר עריכתה, וממשיך ופונה פעם אחר פעם לכל גורם אפשרי אצל הד שכנגד, אלא אם מאמין הוא בכנות רבה בגרסתו, בכל הנוגע להתנהלות שנערכה במועד עריכת ההסכם. כך, שוכנעתי כי גרסתה של הנתבעת הן בנוגע למצג שהציגה לפני נציגת המכירות במרכז השירות ובנוגע להבנותיה בנוגע לאותה עסקה ובנוגע למצגים שהוצגו כלפיה, לרבות בביצוע תחשיב של החיובים החודשיים הצפויים לה, אכן נערכו כפי שטוענת להם הנתבעת. כך, אני סבורה כי נציגת המכירות לא ציינה לפני הנתבעת כי היא עתידה לשלם קנס בגין מעבר ממסלול למסלול, וכי זו לא הבהירה לפניה כי הטבת הניוד שאותה היא קיבלה מדי חודש בחודשו לאור עלות החיוב החודשי הקבוע במסלול בו היתה מנויה אינה מובטחת עם המעבר למסלול מוזל, בשל התנאי לפיו מוענקת ההטבה רק בכפוף לתשלום סך של 300 ₪ לפחות. כאן המקום להבהיר כי עובר לשדרוג זה היתה הנתבעת מקבלת, כך מתברר, שתי חשבוניות נפרדות - אחת בגין מכשירים ושנייה בגין שימוש, כאשר בחשבונית השנייה, היתה התובעת מקבלת זיכוי בעבור מכשיריה, כך שהלכה למעשה לא נדרשה לשלם כלל עבור המכשירים שהיו ברשותה. כמו כן ראוי להדגיש כי עלות החבילה הבסיסית שבה היתה מנויה בכל אחד מהמנויים שבידיה (שניים במספר) עלתה על הסך של 300 ₪ לכל חודש, ועל כן בהתאמה, אף שהטבת הניוד היתה מותנית ברף מינימאלי של עלות שימוש חודשית, ממילא עברה רף זה מדי חודש בחודשו, ועל כן נהנתה מההטבה המותנית האמורה בכל חודש מחדש עד מועד העסקה נשוא טרוניותיה. בנוסף, אני מאמינה לנתבעת כי נציגת השירות אף לא יידע אותה אודות החובה לשלם גם עבור המכשירים הישנים וגם עבור המכשירים החדשים במסגרת המסלול החדש, וכי למעשה כלל לא הציגה לפניה את האפשרות לפיה תידרש לשלם תשלום נוסף, מעבר לעלות חבילת השירותים בגין מכשירים, על אף ההטבה הניתנת בזמן אויר לכיסוי עלות התשלום החודשים עבור המכשיר. התובעת, אשר יודעת היטב מיהי נציגת המכירות אשר ערכה את עסקת השדרוג עם הנתבעת, שהרי שמה נקוב במסגרת ההסכם, לא הביאה את הנציגה להעיד כאן, בטענה כי זו איננה עובגדת עוד אצל התובעת. זו גם לא ביקשה לזמנה באמצעות ביהמ"ש ולא הוצגו אסמכתאות בנוגע להספקת העסקתה. למעשה לא הובא כל עד מטעמה בנוגע לעיסקת השדרוג, ונסיבות השיחה שנערכה בעניין. ראוי לציין כי במסגרת הנספחים שצורפו ציינה הנתבעת כי העיסקה נערכה אמנם על ידי נציגת מכירות של התובעת היא הגב' איבגי אליה התייחסה התובעת, אולם בנוכחות אחראית, אשר נציגת המכירות ביקשה להסתייע בה בנוגע למכירה זו. לא מצאתי מפי התובעת כל הסבר שיבהיר מי היא אותה אחראית שהיתה האחראית על אותה נציגת מכירות במועדים הרלוונטיים, ולא הביאה כל ראיה ממנה ניתן היה ללמוד כי נערך נסיון של ממש לאתר את אותה אחראית בהתאם ללוח משמרות ומצבת כח האדם של התובעת, ולמעשה, התובעת התעלמה מעובדה זו, ולא הציגה גרסה נגדית מטעמה בנוגע לשיחות שנערכו עובר לחתימה על ההסכם. לא נעלם מעיניי כי כנגד הנתבעת עומדת חזקה לפיה משחתמה על מסמכי ההתקשרות, אשר מגדירים את תוכן העסקה שבין הצדדים, לרבות את כל חיוביה על פיהם חויבה הלכה למעשה, רואים אותה כמי שהתכוונה לתוכנם של המסמכים והיתה מודעת לאמור בהם אלא שבנסיבותיו של תיק זה, שוכנעתי כי הנתבעת חתמה על ההסכמים על פי המצגים שהוצגו לה, בהסתמך על חישובי הנציגה אשר הבהירה כי אלו מלמדים על תוכן החיובים, ואין להתעלם מן העובדה שמדובר בהסכמים מורכבים, המכילים מונחים מקצועיים מרובים ואשר מחייבים הבנה של ממש לשם מציאת ההבדלים בינם לבין מצגי הנציגה שהקדישה מזמנה וממרצה לשם הבהרת תכנם של ההסכמים ועריכת תחשיבים "על פיהם". הנה כי כן, נדמה כי במועד עריכת ההתקשרות החדשה בין הצדדים, בחודש מרץ 2011, הטעתה התובעת את הנתבעת עובר לחתימה על ההסכם, כאשר מסרה בידיה מידע חלקי וכאשר הציגה לפניה מצג שווא בנוגע לחובות אשר יחולו על הנתבעת על פי אותו הסכם. במיוחד נכונים הדברים כאשר שוכנעתי כי הנתבעת כלל לא ביקשה לשדרג את המכשירים היו בידיה, וכי ביצעה שדרוג כאמור רק בהתאם להנחיותיה של אותה נציגה ולאחר שנתנה אמון בהסבריה ובמצגה. שוכנעתי עוד כי הנתבעת אכן פנתה אל התובעת לאחר שמצאה כי החיובים אינם תואמים את התחשיבים והתחזיות, ובהתאמה נדמה כי זו ביקשה לבטל את ההסכמים הכתובים ולערוך תחתם הסכם בהתאם להבטחות ולמצגים החלקיים שניתנו לה בעל פה עובר לעריכת ההסכמים הכתובים. למעשה, ביקשה הנתבעת אם כן לבטל את העיסקה החדשה, ולאכוף על התובעת את ההסכם שנערך בעל פה בינה לבין נציגת המכירות. המענה שניתן על ידי נציגי השירות השונים ניתן בהתאם להסבריה של הנתבעת, וההטבות שניתנו לתובעת מעת לעת לרבות הבטחה למתן הטבת נאמנים ו/או לביטול הקנסות, ההבטחה להאריך תקפה של הטבת הניוד וכיוב' כל אלו לא ניתנו לנתבעת בנסיבות העניין לפנים משורת הדין, כפי שביקשה התובעת לטעון, כי אם על פי שורת הדין, ולאחר ששוכנעה התובעת כי יש ממש בטענות הנתבעת אודות הטעייתה על ידי נציגת המכירות. יצויין כי הנתבעת רשאית היתה, על פי הדין, לעתור לביטול ההסכם במקרה דנן, ולמעשה ניתן לראות בשיחות ובמענה שניתן על ידי נציגת השירות, גב' הילה יפרח משום מו"מ לכריתת הסכם אחר תחת ההסכם הכתוב, מו"מ שהבשיל ביום 5/7/11 לכדי הסכם מחייב, בנוסח הנקוב למעשה שם. אזכיר כי גם נציגת השירות ממחלקת שירות הלקוחות שנזכרה על ידי הנתבעת, כמי שבדקה את טענותיה ומצאה לנכון להעניק לה את ההטבות והזיכויים בשים לב לכך ששוכנעה כי יש ממש בטענות הנתבעת, הגב' הילה יפרח, לא הובאה להעיד כאן מטעם התובעת, בטענה שאף היא אינה עובדת עוד אצל התובעת, וכי זו עזבה את הארץ, ואולם אסמכתאות בנוגע לעזיבתה כאמור לא הוצגו כאן. זאת ועוד, התרשומות שערכה נציגת השירות ואשר הובאו כאן אינן מעידות לטעמי על מלוא על תוכן השיחות שנערכו כי אם על תמציתן כפי שנרשמה על ידי נציגת השירות, ותמציות אלו יש בהן כדי לתמוך בגרסת הנתבעת דווקא. כך למשל כתבה נציגת השירות ביום 5/7/11: "חזרתי ללקוחה לאחר שפנתה למנכ"ל. טוענת שממשיכים לשלוח חשבוניות עם חיובים גבוהים ושלא זיכו אותה כפי שסיכמנו. הוסבר ללקוחה שהוזרם לה זיכוי של 401 ₪ עבור דמי המעבר ששילמה וזה קוזז מול החוב. כמו כן הזנתי לה את ההטבות ניוד של ה-100 ₪ בכל מנוי החל מה- 15.6 אך לא זיכיתי רטרואקטיבית. ציינתי שלפנים משורת הדין אני יזכה אותה גם רטרואקטיבית ממועד העסקה 15.3 לאחר חישוב שלי הסכום לזיכוי הינו 493 ₪ כגובה החוב - ביטלתי לה את החוב וכרגע הקווים נפתחו. עדכנתי כרטיס אשראי והסברתי שמרגע הזה מבחינתנו הטיפול נסגר והיא תהיה מחויבת בדיוק כפי שהובטח לה אשלח משימה לעדכון כרטסת. מרוצה." (ההדגשות אינן במקור - ק.מ.פ). אציין כי העובדה שהנציגה ציינה כי הזיכוי נערך לפנים משורת הדין אין בה כדי להוריד או להעלות מהעובדה הפשוטה שזו מצאה לנכון ליתן לנתבעת את כל הזיכויים, ההטבות וההנחות שלהן טענה הנתבעת מלכתחילה ואשר לגביהן טענה זו כי הוטעתה על ידי נציגת המכירות. נדמה בעיניי, בשים לב לכך שתרשומת זו נערכה לאחר פניות מרובות במשך חודשים ארוכים של הנתבעת, לאחר פניות אל מנכ"ל התובעת ולאחר שהוראה לחיוב כרטיס האשראי בוטלה, כי זו נועדה להכנת תיק משפטי, בשים לב לאיומי הנתבעת אודות כוונתה לפנות בעצמה אל הערכאות המשפטיות להכרעה במחלוקת שבין הצדדים, ועל כן אין ללמוד ממנה דבר לעניין תוכנה המילולי של השיחה ולעניין ההודאה בטענות הנתבעת, כי אם לעניין התוצאה האופרטיבית בלבד. זאת ועוד, בנסיבות המתוארות ולאור פניות הנתבעת פעם אחר פעם בבקשה לקבל שירות, וכן בשים לב לכך שחלק מן השיחות, ולכל הפחות, השיחה הנזכרת מעלה, נערכו ביוזמת התובעת וכמענה לפניות הנתבעת, נדמה כי ניתן היה לצפות שאיזו מבין כל השיחות האמורות תוקלט ותשמר במערכות התובעת, במיוחד בשים לב לאיומי הנתבעת בדבר פניה לערכאות ומשנראה היה כי הסכסוך שבין הצדדים מאמיר לכדי סכסוך משפטי המחייב הכרעה שיפוטית. על אף דברים אלו לא נמצאה במחשבי התובעת, כך לשיטתה, כל הקלטה של איזו מן השיחות הרבות שנערכו מול הנתבעת, ולמעשה לא נותרה בידי ביהמ"ש אלא עדותה היחידה של הנתבעת בנוגע לתוכן השיחות, לאופן התנהלותן ולאמירות שנאמרו בהן מפי נציגי השירות, ובמיוחד הגב' יפרח האמורה. אזכיר כי הנתבעת עצמה הותירה רושם מהימן על ביהמ"ש, ומצאתי כי זו מסרה עדות כנה ואמיתית בנוגע לאופן התנהלות הצדדים ובנוגע לתוכנן של השיחות. כך, הגם שהנטל להראות כי אמנם נערכה שיחה המכירה בטענותיה ואשר במסגרתה נערכו הסכמות שונות מאלו שבהסכמים הכתובים מוטל על הנתבעת, נחה דעתי כי זו הרימה את הנטל כנדרש. האם הוצע על ידי התובעת ביטול מוחלט של העיסקה, ללא עריכת הסכם חלופי, כטענתה? משמצאתי כי עדותה של הנתבעת מהימנה, אני מאמינה לנתבעת כי גב' יפרח אישרה השבת מכשיר אחד בלבד מבין המכשירים שבידיה וביטול עסקה אחת בלבד מבין השתיים החדשות שנערכו, לאחר שניידה את הקווים, וכי נוכח הוראותיה של הגב' יפרח כאמור לא הוצע לה לבטל את העסקה בכללותה, בשונה מטענות התובעת בעניין. אציין בהקשר אחרון זה כי התובעת יכולה היתה, לכאורה, להביא לעדות כאן באותה סוגיה את מנהל תחנת השירות, מי שלכאורה קיבל לידיו את המכשיר מאת הנתבעת, על פי גרסתה, אלא שאף זה לא הובא לעדות כאן, ואין כל תמיכה לטענתה לפיה יכולה היתה הנתבעת להשיב את שני המכשירים אל התובעת ובחרה, משיקוליה, לעשות אחרת. עוד ראוי לציין כי התובעת חזרה פעם אחר פעם במסגרת תצהיריה על הטענה שהוצע לתובעת לבטל את חבילת השירותים שרכשה, אך לא מצאתי כי זו הציעה אף ביטול של עיסקת מכירת המכשירים החדשים, למעט הצעתה של הגב' יפרח כמתואר מעלה ביחס לאחד מבין השניים, שניתנה במועד מאוחר ולמעשה לאחר ניוד הקווים. כך, אף אם יש ממש בטענות אלו, הרי שלכאורה הוצעה הצעה לביטול חלקי בלבד של הסכם ההתקשרות ואין ממש בטענה כי הוצע ביטול כולל של העסקה. אציין כי אני מאמינה לנתבעת כי בחודש מרץ 2011, כאשר ביקשה להוזיל את חיוביה החודשיים, הוצע לה שינוי של מסלול השירותים רק בכפוף להחלפת המכשירים שבידיה לחדשים, וכן אני מאמינה לנתבעת כי לא ביקשה לקבל לידיה מכשירים חדשים אלא לצורך הוזלת החיובים החודשיים הכוללים שאותם שילמה לתובעת, מבלי שתדע להפריד בין החיובי מסלול השירותים לחיובי המכשירים, בגינם ניתן אותה עת זיכוי מידי חודש בחודשו. כך, אני מאמינה לנתבעת כי לא היתה מתקשרת כלל בהסכם הרכישה לולא הוצג לפניה מצג משל עריכת הסכם חבילת שירותים מוזל מותנה בעריכת הסכם הרכישה האמור. בהתאמה, אני סבורה, באין ראיות לסתור, כי מדובר היה בעסקה אחת כוללת במצד שהוצג כלפי הנתבעת, במסגרתו הן הוחלף מסלול השירותים הניתנים והן נמכרו מכשירים משודרגים לנתבעת. בהתאמה, משהעלתה הנתבעת טענות בנוגע להטעייתה, שומה היה על התובעת, משמצאה לנכון לקבל את טענותיה של הנתבעת, להביא לביטול העיסקה - ולאפשר ביטולה הכולל, על כל רכיביה הנערכים בהסכמים נפרדים, ואשר היוו חלק בלתי נפרד מאותה עיסקה כוללת. כך, ככל שהיה ממש בטענותיה בדבר נכונותה לאפשר ביטולה של העסקה, הרי שהיה עליה לאפשר השבת שני המכשירים תוך ביטול העסקה. משלא הובא כאמור כל עד להראות כי אמנם ניתנה בידי הנתבעת האפשרות להשיב את המכשירים, ומשטענה זו עומדת בסתירה לטענות הנתבעת בדבר שלילת האפשרות, איני רואה מקום לקבלן. מכל האמור הגעתי לכלל מסקנה כי העיסקה שנערכה במרכז השירות למעשה בוטלה, ותחתיה נערכה עיסקה חדשה ביום 5/7/11. הנתבעת זכאית לכאורה לפיצוי בגין ההסכם שבוטל, בשים לב לכך שזה נערך תוך הטעייתה, הדבר גרם לה לעוגמת נפש, והיא נאלצה להוציא הוצאות, לבזבז את זמנה ולהשקיע את מלוא מרצה בפתרון הבעיה ובביטול ההסכם. את נזקיה של הנתבעת בגין כל אלו, בהעדר ראיות להוכחת שווי שעת עבודה, מספר השעות שהושקע ופרטים מלאים אודות הוצאות הדיוור, אני מעמידה על סך כולל של 2,500 ₪. ניסתי להבין, עם כל זאת, מדוע לאחר אותה שיחה מיום 5/7/11, ובשים לב לתוצאותיה ולמסקנותיה, ניידה הנתבעת את קוויה לרשת מתחרה. התובעת טענה כי החיוב שבוצע בחודש אוגוסט התייחס לחריגה מכמות השיחות הכלולה במסלול החדש, וכי מלבד חריגה זו תואמת החשבונית את מלוא ההסכמות שבין הצדדים. עיון בחשבונית מלמד כי יש ממש בדברים. למעשה, הפרות חוזרות לא הוכחו לפניי. הנתבעת לא צירפה חשבוניות מאוחרות לאותה שיחה מיום 5/7/11 להוכחת טענתה כי על אף ההבטחות לא ניתנה לה ההטבה נשוא המחלוקת העיקרית שבין הצדדים, ולא הראתה כי נפלו פגמים בחיוב הבא לאחר מכן. למעשה אף לא פירטה מהם הפגמים שאינם תואמים את ההסכמות אליהן הגיעה עם נציגת השרות כאמור. כמפורט לעיל, החשבונית הנדונה צורפה לתצהיר התובעת, וזו מלמדת כי החיוב אמנם תאם את ההסכמות החדשות. למעשה משלא הובאו לפניי הוכחות להפרות נוספות לא שוכנעתי כי ניוד הקווים על ידי הנתבעת לאחר יום 5/7/11 נעשתה בשל הפרת ההסכם החדש על ידי התובעת, וכצעד של ביטול ההסכם נוכח הפרות התובעת. ראוי לציין כי החיובים שדורשת התובעת הם חיובים בגין שירותים ושימוש שלא הוסדרו וחיובים בגין ציוד שרכשה הנתבעת, מהם הופחת החיוב בגין המכשיר שהושב. התובעת אינה דורשת השבת הטבות שניתנו בגין הפסקת ההתקשרות מוקדם מהמועד אליו התחייבה הנתבעת. לפיכך, בשים לב לאופי החיובים הנדרשים כאן, נדמה בעיניי כי יש להורות לכל היותר על קיזוז הנזקים המפורטים מעלה בשל הטעיית הנתבעת בהסכם שנערך בכתב בחודש מרץ 2011 כמפורט מעלה, ובגין התנהלות התובעת, אשר ממשיכה בכחש ומציגה את ההסכם החדש שנכרת כ"מחווה שירותית" וכהתנהלות לפנים משורת הדין, אך אין לדחות את תביעת התובעת לקבלת תשלום בעבור הציוד שהועבר לידי הנתבעת ומצוי לכאורה בידיה, ובגין השירותים שצרכה הנתבעת, אלו נשוא התובענה כאן. מכל האמור אני רואה לנכון לקבל את התביעה ולהפחית מסכומה, על דרך של קיזוז נזקים סך כולל של 2,500 ₪ בגין אבדן זמנה ועוגמת הנפש שנגרמה לנתבעת בשל אופן ההתנהלות של התובעת כאמור מעלה, ואני מורה לחדש ההליכים בתיק ההוצאה לפועל לאחר ניכוי הסכום האמור מקרן החוב שם. כמו כן אני רואה לנכון לקבוע כי בנסיבות העניין יישא כל צד בהוצאותיו בגין ההליכים כאן. סלולר (תביעות)קנס