הפקדת שיקים על שכירות בניגוד להסכמה לא להפקיד

הפקדת שיקים על שכירות בניגוד להסכמה לא להפקיד 1. לפניי ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן: חוק שיקים ללא כיסוי או החוק). זה שנים מנהל המערער חשבון שיקים בבנק לאומי לישראל בע"מ סניף הדר, שמספרו 22765/85 (להלן: החשבון והבנק בהתאמה). בתקופה שבין 16.6.13 לבין 3.3.14 סירב הבנק לפרוע עשרה שיקים משוכים על החשבון, שהפך אפוא למוגבל. ביום 6.3.14 נשלחה למערער הודעה על הגבלה בהתאם לסעיף 3א לחוק שיקים ללא כיסוי. 2. בערעורו משיג המערער על סירוב שלושה מכלל השיקים הכלולים בהודעה על ההגבלה שמספרם 5000128, 5000129 ו-5000130 (להלן: השיקים) ומבקש לבטל את הבאתם במניין השיקים המסורבים. ביום 18.3.14 ניתן צו בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, ולפיו עוכבה תחילת כניסת ההגבלה לתוקף. אין חולק כי בתקופת תוקפו של הצו פרע הבנק את כל השיקים שהוצגו לפירעון. 3. לטענת המערער אף כי סוכם עמה שלא תעשה-כן, הופקדו השיקים בחשבון מחמת טעות מצד הנפרעת (להלן: המשכירה). לדבריו, שכר מאת המשכירה דירת מגורים בה מתגוררים הוא ובני משפחתו. את השיקים, וכן שיקים נוספים, מסר למשכירה לתשלום דמי-השכירות החודשיים. לאחר מסירת השיקים הגיע לידי הסדר עם המשכירה, ולפיו ישלם את דמי-השכירות במזומן והשיקים, שלא יוצגו לפירעון, יוחזרו לידיו. ואמנם, ביום 5.11.13 העביר למשכירה בהעברה בנקאית 7,000 ₪ במקום שיק מספר 5000128 על אותו סכום, וביום 3.3.14 העביר סך של 8,000 ₪ לפירעון חובו בגינו מסר את שני השיקים הנוספים. חרף ההסכמה האמורה ועמידתו בה, הפקידה המשכירה את השיקים בחשבונה אשר הוצגו לפירעון ביום 3.3.14, וחוללו באי-פירעון. אין חולק כי לוּ פרע הבנק את השיקים או חלק מהם היה חורג החשבון ממסגרת האשראי המאושרת. 4. המערער צירף לערעור מכתב בא כוח המשכירה הממוען לבנק. מכתב זה מאשר את תשלום 7,000 ₪ במקום שיק מספר 5000128 וכן סך נוסף של 8,000 ₪ אשר שולם על חשבון חוב דמי-שכירות שלתשלומם מסר המערער את השיקים מספר 5000129 ו-5000130. ממכתב בא כוח המשכירה עולה כי השיקים, שמועד פירעונם הנקוב לא הוברר, נותרו בידי המשכירה כדי לשמש בטוחה לתשלום חוב דמי-שכירות. כן עולה כי המשכירה מִמשה את הבטוחה והפקידה את השיקים בחשבונה היות שהמערער הפר את התחייבויותיו כלפיה. עוד עולה כי שיק מספר 5000128 הופקד בטעות (של המשכירה) שכן המערער לא יידע אותה בעוד מועד על דבר הפקדת כספים בחשבונה. עם זאת מתברר כי לא נפלה טעות בהפקדת שני השיקים הנותרים, שהרי רק ביום 3.3.14 - למחרת יום הפקדתם בחשבון המשכירה - הפקיד המערער כספים בחשבונה על חשבון חובו. מתברר אפוא כי בנוגע לשיקים מספר 5000129 ו-5000130 גרסת המערער נסתרת מיניה וביה על ידי ראיותיו הוא. על יסוד האמור לעיל יש לבחון אם טעות המשכירה יכולה לשמש עילה לביטול הבאת שיק מספר 5000128 במניין השיקים המסורבים. 5. בתגובתו טען הבנק כי דין הערעור להידחות על הסף, שכן בניגוד לתקנה 4(3) לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) תשמ"ב-1981, לא צירף המערער העתק מפנייתו לבנק לבטל את הבאת השיקים במניין השיקים המסורבים. גם לגוף העניין גורס הבנק כי דין הערעור להידחות שכן לא התקיימה אף לא אחת מעילות הביטול המנויות בסעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, שהרלוונטיות לענייננו הן עילות הביטול לפי סעיף 10(א)(1) ולפי סעיף 10(א)(3) - לא נפלה טעות מצד הבנק ולא היה למערער יסוד סביר להניח כי מוטלת על הבנק החובה לפרוע את השיקים. 6. דין הטענה הדיונית להידחות. אמנם נכון, המערער לא צירף לכתב הערעור העתק מפנייתו לבנק ברם לא זו בלבד שלא הוכחש כי פנה, אלא שמכתב בא כוח המשכירה ממוען אל הבנק ודבר קבלתו לא הוכחש. ברי אפוא כי להגשת הערעור קדמה פניה מצד המערער לבנק. 7. לגוף העניין, צודק בא כוח הבנק כי טעות מצד המשכירה אינה נמנית עם עילות הביטול המנויות בסעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי. כמו-כן אין טענה וממילא אין ראיה שהבנק היה בסוד ההסכמה בין המערער לבין המשכירה, כך שבדין סירב הבנק לפרוע את השיקים שפירעונם היה מביא את החשבון לחריגה משמעותית ממסגרת האשראי המאושרת. 8. השאלה היא אפוא אם עילות הביטול לפי סעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי הן בבחינה רשימה ממצה, שאין זולתן או שיתכנו מקרים שבהם יכיר בית המשפט בעילות ביטול שאינן מנויות בחוק. בעבר הבעתי את דעתי כי אין זו רשימה ממצה, ויתכנו מקרים, חריגים אמנם, אשר יצדיקו להכיר בעילה אחרת לביטול הבאת שיק במניין השיקים המסורבים. 9. עם המקרים החריגים הללו ניתן למנות טעות של צד שלישי. חוק שיקים ללא כיסוי נועד למנוע את התופעה של משיכה סדרתית של שיקים ללא כיסוי ואת הנזק הכלכלי הנובע ממנה. אדם המושך שיק ומוסר אותו לנושה כדי לשלם חוב ובטרם הצגתו לפירעון מגיע להסכם עם הנושה, ולפיו החוב ישולם בדרך אחרת והשיק לא יוצג לפירעון, רשאי להניח שהנושה יקיים את ההסכם ובכך תימנע פגיעה במערכת היחסים בינו לבין הבנק. בנסיבות אלה ניתן לראות בשיק האמור כאילו לא הוצא ואת בעל החשבון כמי שאינו נמנה עם אותם מושכי שיקים סדרתיים ללא כיסוי שהחוק נועד להגן מפניהם. 10. במקרה דנן הונחה תשתית עובדתית מספקת התומכת במסקנה כי לא היה צריך להציג את שיק מספר 5000128 לפירעון. כמו כן התברר כי לאחר סירוב השיקים נושא הערעור הקפיד המערער על עמידה במסגרת האשראי שאושרה לו. 11. על יסוד האמור לעיל אני מורה על ביטול הבאת שיק מספר 5000128 במניין השיקים המסורבים. היות שהמערער לא דאג ליידע את הבנק בנוגע להסכם אליו הגיע עם המשכירה ואף לא יידע אותה על הפקדת סכום השיק בחשבונו הרי שחרף גריעת שיק אחד ממניין השיקים המסורבים החלטתי כי הפיקדון שהפקיד המערער יועבר לבנק לכיסוי הוצאותיו. פרט לכך, כל צד יישא בהוצאותיו.שיקיםשכירות