האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ?

האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ? סוגיית פטור מאגרת בית משפט מוסדרת בתקנה 14.(א), (ג), (ד) ו- (ה) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז- 2007, קובעת: "14. (א) בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית המשפט, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה. ... (ג) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד. (ד) ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ג), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה: (1) החלטה של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה; (2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל; (3) הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980. (ה) קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ג)". בשים לב להוראות התקנה, יש לבחון קיומם של שני מבחנים מצטברים, האחד - יכולתו הכלכלית של המבקש לשאת בתשלום אגרת בית המשפט והשני - האם ההליך מגלה עילת תביעה הראויה להתברר בבית המשפט. נטל השכנוע כי מתקיימים תנאים אלה מוטל על המבקש, תוך שעליו להציג פרטים מלאים בנוגע למצבו הכלכלי. "בעל דין המבקש ליתן לו פטור מאגרה חייב להוכיח כי חסר יכולת הוא לשלם את האגרה הקבועה. נטל ההוכחה בעניין זה מוטל על בעל הדין המבקש. לצורך כך עליו לפרוש תמונה מלאה על מצבו הכלכלי. לא בכדי מחייבות התקנות בעל דין המבקש פטור מאגרה ליתן פרטים על רכושו ועל הכנסתו בששת החדשים האחרונים ... בקשה המוגשת בלא פרטים מלאים ומהימנים אינה מעמידה את התשתית הראייתית הדרושה כדי לדון בבקשה, ודינה להדחות מטעם זה בלבד...". (בש"א 128/89, ע"א 229/89 חיים מצא נ' ציפורה מצא; וכן ראה רע"א 2392/91 מדינא יצחק נ' שרביב בע"מ ואח'). "על המבקש פטור מתשלום אגרה מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה בנוגע למצבו הכלכלי, לרבות, הצגת דפי חשבון בנק לתקופה של 6 חודשים עובר למועד הגשת הבקשה; תדפיסי כרטיס חיוב, ככל שישנו כרטיס חיוב, לתקופה כנ"ל; הצגת אסמכתאות מעודכנות אודות הכנסות והוצאות נטענות; פירוט רכושו... , ועוד. בנסיבות אלה, וגם אם קיבל המבקש פטור מתשלום אגרה בהליך אחר ... עובדה זו מהווה רק ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ואין די בכך, כדי להורות על הפטור המבוקש. על המבקש היה לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה הנדרשת, לצורך הוכחת מצבו הכלכלי הנטען". (ת.א. (ת"א) 26841-03-10 ואן קול נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות, פורסם במאגרים משפטיים); על בית המשפט לבחון לעומק את מצבו הכלכלי של מבקש הפטור מתשלום האגרה. "... על בית המשפט הדן בבקשה למתן פטור מאגרה לבדוק היטב את יכולתו הכלכלית של בעל דין ... בחינת יכולתו הכלכלית של בעל דין לא מצויה רק בבחינה אופקית, אלא מצריכה היא הסתכלות עומק. לשון אחר, סבורני כי עיקרו של הכלל הקבוע בתקנות האגרות אינו בדבר קרוב המשפחה הפלוני אליו יש לפנות בסיוע לתשלום האגרה - כי אם בבדיקה היסודית שיש לבצע ביחס ליכולתו של בעל הדין לשלם..." . (רע"א 6344/10 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון נ' בלורי בע"מ; פורסם במאגרים משפטיים). האפשרות לקבל פטור מאגרה, נועדה לאזן בין גבייה לגיטימית של תשלום עבור שירות שמעניקה המדינה ומניעת הטרדת המערכת בהליכי סרק, לבין זכות הגישה לערכאות שהינה זכות יסוד, גם של תובע חסר אמצעים. "הצבת מחסום דיוני בפני בעל דין, על דרך של דחיית בקשתו לפטור מתשלום אגרת בית המשפט, צריכה להיעשות בזהירות הראויה נוכח מעמדה של זכות הגישה לערכאות. ואולם, לא ניתן להתעלם ממצוות המחוקק אשר קבע מבחנים מפורשים לשם מתן פטור מתשלום אגרת בית המשפט, אשר רק בעטיים ניתן להיעתר לבקשה כגון דא, ואשר משקפים איזון בין זכות הגישה לערכאות לבין ניצול לרעה של הליכי משפט ומפני הכבדה הנגרמת בעקבות נקיטת הליכי סרק [עוד ראו בהקשר זה: החלטתו של השופט א' רובינשטיין ברע"א 10498/06 מגדלי ישי חברה לבניין בע"מ נ' עיריית תל-אביב-יפו (לא פורסם, 30.1.2007), סעיף ד(2); החלטתה של השופטת ע' ארבל ברע"א 2732/09 שפיר נ' ליסקר (לא פורסם, 14.12.2009), סעיף 5; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 871-870 (2009)]". (רע"א 2063/10 גבריאל לוי נ' אגן כימיקלים : רע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד (1) 647 ; ע"א 3115/93 ראובן יעקב נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד נפטור מאגרהאגרת בית משפטשאלות משפטיותאגרה