תביעה בגין "קנס" בשל איחור בהחזרת ספר לספריית בית הספר

תביעה בגין "קנס" בשל איחור בהחזרת ספר לספריית בית הספר 2. התובע טען כי בהתאם לסעיף 12.1 לחוזר מנכ"ל 3.11-9, אשר חלקו הרלבנטי צורף לכתב התביעה (להלן: "חוזר המנכ"ל"), אחראי מנהל בית הספר באופן אישי לכל הפעולות הכספיות שנעשות בבית הספר, ועל כן הגיש את התביעה כנגד המנהל באופן אישי. התובע טען עוד כי בהתאם לסעיף 8 ו' לאותו חוזר יש איסור על גביית כספים מההורים לכל הנוגע לשימוש בספרייה והשאלת ספרי עיון. התובע העמיד את סכום התביעה על סך של 505 ₪ - 5 ₪ החזר הקנס שנדרש לשלם ועוד 500 ₪ בגין טרחה ובזבוז זמן, וכמו כן עתר לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות המשפט. 3. ביום 3.10.13 התקיים דיון ראשון בתיק, כאשר באותו שלב לא הוגש כתב הגנה. התובע הבהיר באותו דיון כי לא ביקש לקבל פסק דין בהעדר הגנה חרף סכום התביעה הנמוך, מאחר שרצה לפתור בעיה עקרונית של התנהלות מתמשכת ובלתי תקינה של הנתבע, כאשר מטרתו היתה להביא לתיקון יסודי בהתנהלות זו וזאת לאחר שפנה מספר פעמים ליועצת המשפטית של משרד החינוך לעניין תשלומי ההורים ולא נעשה דבר. 4. ביום 7.10.13 הוגשה מטעם פרקליטות מחוז ת"א הודעה לבית המשפט שם הוסבר כי "בעקבות תקלות טכניות כאלו ואחרות הועבר התיק לפרקליטות מחוז תל אביב-אזרחי אך ערב הדיון." באותה הודעה נרשם שמו של הנתבע בכותרת, ומתחתיה ציון כי הוא מיוצג על ידי הפרקליטות, בסעיף 5 לבקשה נכללה התחייבות הפרקליטות להגיש כתב הגנה במועד. ביום 1.12.13 הוגש כתב הגנה, והפעם נרשם בכותרת המסמך כי הנתבע הוא "מדינת ישראל-משרד החינוך" וזאת מבלי שהמדינה היתה נתבעת בהתאם לכתב התביעה. 5. התובע הגיש כתב תשובה ארוך ומפורט של 11 עמודי טענות ועוד נספחים, אך מאחר ובכתב התביעה עלה דיון רק את נושא הקנס בשל איחור בהחזרת ספר עיון, התייחס פסק הדין רק לעניין זה. 6. ביום 16.02.14 התקיים דיון נוסף בתיק זה. בפתח הדיון הובהר לנציגת הפרקליטות כי לא ניתן היתר לייצוג משפטי ועל כן לא ניתן למתמחה שהתייצבה לטעון בשם הנתבע. ייצוג משפטי 7. ההחלטה בה לא הותר לנתבע להיות מיוצג על ידי מתמחה מהפרקליטות, מבוססת על הוראות סעיף 63 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, הקובע כי ייצוג בעל דין בבית משפט זה "יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו". 8. זכותו של הנתבע להיות מיוצג על ידי המדינה, קרי, על ידי עו"ד או מתמחה מהפרקליטות, אינה מובנת מאליה. בתיק זה, הנתבע לא קיבל היתר לייצוג משפטי כאמור, ואף לא הוגשה בקשה מונמקת ומפורטת, שעל פיה ניתן לקבוע כי ישנם "טעמים מיוחדים" להיתר כזה. 9. ההלכות אליהן מפנה המדינה בדרך כלל - לתמיכה בבקשותיה ובטענותיה לזכותה של המדינה לייצוג משפטי בהליכים משפטיים בתביעות קטנות - אינן רלבנטיות באופן ישיר, מאחר והמדינה אינה בעל דין בהליך זה. 10. הוראת סעיף 2 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש] קובעת כי מקום שעובד ציבורי הוא צד בהליך שלפני בית-משפט מכוח תפקידו, יכול שיהא מיוצג על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו. מנוסח זה ברור כי אף יכול שלא יהיה מיוצג כאמור. בהליך המתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות, אני סבורה שהנטייה במקרה כזה תהיה לדחות את הבקשה לייצוג משפטי. על כן, התקיים הדיון ללא טיעון המתמחה שהתייצבה בשם הפרקליטות. דיון והכרעה 11. בהתאם לאמור בכתב ההגנה, מדובר ב"זוטי דברים", שאינם מצדיקים הליך משפטי. בסעיף 4 לכתב ההגנה צוין כי אין למדינה התנגדות להשיב לתובע את אותם 5 שקלים בגין הקנס ששילם אך הובהר במועד הדיון שהחזר זה לא נעשה בפועל. במהלך הדיון טען הנתבע שאין לחייבו בהוצאות משפט וזאת מאחר והתובע לא פנה אליו או למפקח בית הספר בעניין זה של הקנס ששולם בשל האיחור בהחזרת ספר עיון בטרם הוגשה התביעה. 12. לאחר שקראתי את הסעיפים הרלוונטיים בחוזר המנכ"ל, אני מקבלת את טענתו של התובע לפיה גביית כספים מכל סוג שהוא הנוגעים לנושא השאלת הספרים בספריית בית הספר מנוגדת להנחיית המנכ"ל כאמור בחוזר. דבר זה עולה באופן ברור מהאמור בסעיף 16 לכתב ההגנה, שם נרשם: "מרגע שהוא לידיעת המנהל כי גביית הקנס האמור אינה אפשרית לפי חוזה מנכ"ל-הופסקה הגביה..." [ההדגשה במקור-ר.ה.]. 13. התרשמתי מעמדתו של התובע כי הוא נואש מהפנייה בדרך המקובלת להתריע על אי קיום הוראות החוזרים השונים של משרד החינוך. אמנם, בסעיף 1 לכתב ההגנה צוין כי התובע "הביא לשינויים בנהלי בית הספר, כפי שתואר על ידו בכתב התביעה...", אך זאת לאחר עשרות פניות לנתבע או לגורמים הממונים עליו. ניתן להבין מדוע בחר התובע במקרה זה להגיש את התביעה, חרף הסכום הנמוך, במקום להידרש לעשרות פניות על מנת שיעשה שינוי נוסף בנהלים הפנימיים שהנהיג הנתבע, בניגוד לחוזר המנכ"ל. לכאורה, בשל הסכום המזערי של הקנס ניתן היה לראות בתביעה זו משום זוטי דברים, אך מצאתי כי כאשר אזרח מנסה להביא לשינוי התנהלות של גורם ציבורי, המשפיע על ציבור רחב, יש בכך אינטרס ציבורי לקיים דיון בשאלה שהובאה לדיון, אפילו אם הערך המוניטרי של אותה שאלה ביחס לתובע היחיד הוא נמוך, ואפילו נמוך מאוד. 14. מאחר ואחריותו של הנתבע הנה אחריות אישית כאמור בחוזר המנכ"ל כפי שנזכר לעיל, אינני מוצאת טעם נפגם בעובדה שהתביעה הוגשה נגדו אישית. על כן , אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 5 ₪. פיצוי בגין בזבוז זמן וטרחה 15. מאחר והתובע אישר שלא פנה בשאלה זו לנתבע בטרם הוגשה התביעה, אין מקום לפיצוי בגין בזבוז זמן וטרחה, ככל שאלה מתייחסים לפניות בנושאים אחרים ואפילו אם מדובר בנושאים אחרים הקשורים לתשלומי הורים. הוצאות משפט 16. בשל מחדלה של הפרקליטות לא הוגש כתב ההגנה במועד. טענה לפיה, "תקלות טכניות כאלו ואחרות" הביאו למחדל זה אינה טענה רצינית או מנומקת, בלא להסביר את טיבן של התקלות הנזכרות, ובשל מחדל זה נדרש עיון שני בתיק. 17. לאחר ששקלתי את כלל נסיבות המקרה ואת התייצבותו של התובע לשני הדיונים, אני מחייבת את הנתבע בתשלום הוצאות משפט בסך 550 ₪, כולל אגרת בית המשפט ששולמה. סוף דבר 18. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע פיצוי בסכום כולל של 555 ₪ . סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבע, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.דיני חינוךהחזרת ספרקנסבית ספרסוגיות בנושא בית ספר