שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות במרוצת השנים מסתמנת גמישות באשר לאפשרות לעדות באמצעות שיחת וידאו; בהקשר קבעה כ'ב השופטת אור ברעא 3810/06‏ ‏ י. דורי את צ'קובסקי בניה והשקעות בע"מ נ' שמאי גולדשטיין, פ''ד סב(3): " על דרך העיקרון סבורה אף אני כי ההתפתחויות הטכנולוגיות העכשוויות מחייבות התאמה של הכללים הדיוניים ושתרומתם הפוטנציאלית של אמצעים להיוועדות חזותית לייעול ההליך צריכה להשפיע על מידת הנכונות של בית המשפט להזדקק לאמצעים אלו. .... האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים לבית המשפט לא רק לצפות בעד ולהתרשם ממנו אלא גם לנהל את הדיון ולהחליט על אתר בהתנגדויות, וכך למנוע חקירות סרק ארוכות המתקיימות במקרים בהם נגבית עדות על ידי שלוח. נזדמן לי לא אחת בניסיוני השיפוטי בערכאות הדיוניות לקרוא פרוטוקולים או לצפות בדיעבד ....עם זאת, בצד היתרונות יש לאמצעי היוועדות חזותית גם חסרונות ובעיות, שעיקרם העדר מרות ישירה של בית המשפט על העד הנמצא במרחקים. בנוסף עלולות להתעורר אף סוגיות הנוגעות ליחסים בינלאומיים (ראו מאמרו של דיוויס שהוזכר על ידי חברי). חסרונות אלו מחייבים נקיטת מידה של זהירות בעת הפעלת שיקול הדעת לעניין התרת השימוש בהיוועדות חזותית.". ודוק יש לדון בכל מקרה לגופו, ויש לנקוט מידה של זהירות בעת דיון בבקשה לשמיעת עד בדרך של שיחת וידאוי, ואין לטעמי לפתוח פתח רחב לבקשות כאלה; התפתחות באמצעים הטכנולוגיים מאפשרת כיום שמיעת עד באמצעות וידאוי אך אין להתעלם כליל מהחסרונות או המגבלות שבשיטה זו ובתוכם העדר התרשמות ישירה מן העד והעדר מרות של בית השפט על העד הנמצא במרחקים. כב' השופטת אור ב ברעא 3810/06‏ ‏ לעיל, "..חסרונות אלו מחייבים נקיטת מידה של זהירות בעת הפעלת שיקול הדעת לעניין התרת השימוש בהיוועדות חזותית.". בכל מקרה, בפסיקה הוכרו טעמים טובים להימנעות מהגעה למתן עדות בישראל, ובהם טעמים כגון "טעמים הנוגעים לבריאותם של העדים. טעמים הנוגעים למצב הביטחוני בישראל בעת מתן העדות..וטעמים שונים הקשורים בהתחייבויות קודמות של עדים, שלא ניתן היה להשתחרר מהן ". (ראה רעא 3810/06‏ והפסיקה שם). מצד שני הפסיקה לא הכירה כעקרון במצב כלכלי של העד או בחשש לעיכוב יציאה מן הארץ של העד ע"י נושיו, כ"סיבה טובה" להתיר גביית העדות מחוץ למדינה (רעא 3810/06‏ והפסקיה שם). עדות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית)פקודת הראיותראיות