האם אדם יכול לחזור בו מהתחייבות לתת מתנה במקרקעין ?

חזרה ממתנה במקרקעין: סעיף 5 לחוק המתנה-1968 (א) התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. (ב) כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו. (ג) מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן. עא 760/83 פילובסקי נ' ישראל זיטלני ואח', נקבע לענין החזרה ממתנה, כי נטל הראיה אם מקבל המתנה שינה את מצבו לרעה מוטל על וכן כי לא כל שינוי חוסם חזרה ממתנה : "...זאת ועוד, אין להניח, כי הכוונה לכל שינוי שולי וקל ערך, ולא כל שינוי חוסם חזרה מכל מתנה; יש לקרוא את הדברים תוך מתן משקל לזיקתם ההגיונית של הנושאים זה לזה, ואלה הם, בהקשר זה, המתנה ומהותה מחד גיסא והשינוי ומהותו מאידך גיסא. ההשוואה עם סעיף 5(ג) לחוק הנ"ל אף מחזקת מסקנה זו. מהותו של שינוי כגורם משפיע לפי סעיף 5(ב) נמדדת לאור אופי השלכותיו על מי שמצפה למתנה, ובין היתר, גם לפי מידת היותו בלתי-הדיר. ככל שהמתנה יקרה יותר וככל שהשינוי שולי יותר או ניתן להחזרה לקדמותו בדרך קלה והונת, גם מיצטמצמת הנטייה לראות את ההתחייבות כבלתי-הדירה". שאלות משפטיותמקרקעיןמתנהמתנה במקרקעין