צו הורות בפונדקאות בלידת תאומים

צו הורות בפונדקאות בלידת תאומים עניינה של החלטה זו הוא להכריע האם לצורך מתן צו הורות פסיקתי יידרשו המשיבים לפתוח 2 תיקים (אחד עבור כל קטין) או שניתן לדון בהליך במסגרת תיק זה בצוותא חדא. ביום 28.10.2013 ניתן פסק דין לאבהות הקובע את אבהותו של המשיב לקטינים, תאומים אשר נולדו למשיבים בהליכי פונדקאות חו"ל ביום 20.9.2013. ביום 15.12.2013 הוגשה תגובת ב"כ היועמ"ש במסגרתה נדרש כי המשיבים יפתחו תיק חדש לכל אחד מהקטינים לצורך מתן צו הורות למשיבה. ב"כ המשיבים הגיש תגובה ביום 17.12.13 במסגרתה מתנגדים המשיבים לפתיחת 2 תיקים נוספים לצורך מתן צו ההורות לתאומים. בהתאם להחלטתי התבקשה תגובה נוספת של ב"כ היועמ"ש והיא הוגשה ביום 13.1.14. במסגרת תגובה מפורטת זו ב"כ היועמ"ש חוזר על טענותיו כי יש צורך בפתיחת תיק נוסף וכי עד שייפתח תיק נוסף לא תועבר הבקשה לקבלת תסקיר. ב"כ היועמ"ש טוען כי דיון במאוחד וניהול התיק במסגרת תיק אחד תגרום לפגיעה הבאה בקטינים: "רישום מספר קטינים יחדיו ו/או מתן צו משותף למספר קטינים חושף פרטי האחד בפני השני, מפר את הסודיות הנדרשת ומריק מתוכן את הוראות המחוקק והנימוקים העומדים בבסיס החוק והתקנות". ב"כ היועמ"ש מדגישה בסוף תגובתה כי הדרישה להפרדת התיקים איננה טכנית אלא מהותית לצורך קיום מטרת ההליך והעומד בבסיסו. לאחר בחינת טענותיהם המלומדות של ב"כ הצדדים - אני סבורה כי אין מקום לפתיחת תיק נוסף - לא מהפן המהותי ולא מהפן הטכני. מהפן המהותי - חוק בית המשפט לענייני משפחה לא פיצל בתביעות הקשורות לקטינים בין תיקי הקטינים: כך בנוגע לתביעת אבהות וכך בנוגע לתביעות משמורת והסדרי ראיה וכן תיקים הנוגעים לאפוטרופסות הקטינים באותה משפחה. לעיתים ובמקרים מתאימים יש צורך לנהל הליך על כל קטין, אך זה איננו הכלל והוא קורה כאשר במובהק נסיבות התיק שונות או יש צרכים מיוחדים לאותו ילד הדורשים החלטה והליך משפטי שונה. אין זהו המקרה שבפנינו. צווי ההורות דומים להליך האבהות - לפחות עד להסדרת החקיקה בעניין זה - ואין מקום ליצירת כפל הליכים בעניין הדורש אותה התייחסות משפטית ואותה התייחסות עובדתית. העילה אותה עילה - המשפחה אותה משפחה. טובת הקטינים גם היא דורשת דיון במאוחד יחדיו של כל ענייניהם, ובפרט כאשר מדובר בתאומים שנולדו כתוצאה מאותו הליך. טובת הקטינים היא גם בהכרה בקשר האחאות המשותף של שניהם לגבי שני הוריהם ולא יצירת מצב שבו לאחד מהם תינתן החלטה בזמן אחד ולשני בזמן אחר, או קיום של הליכים נפרדים על אותה עילה משפטית ועובדתית. מדובר במשפחה אחת - זוג הורים ותאומים שנולדו כתוצאה מאותו הליך אחד. מה התועלת המשפטית שתצמח מהוספת הליכים והפרדת הליכים? הייתכן מצב כי יינתן תסקיר שבו תהיה המלצה על מתן צו אימהות לאחד התאומים ולשני לא? הייתכן מצב שבעת עריכת התסקיר לא תהיה התייחסות לכך שמדובר בתאומים, כאשר לכל קטין אח ולכל קטין שתי דמויות הוריות בחייו? אין בידי לקבלת את הטענה לגבי הפרת סודיות. החשש כי תופר סודיות של הקטינים אחד כלפי משנהו הינו חשש מהותי וחשוב אך אין מקומו בתיק מסוג זה. מדובר במשפחה אחת, בתאומים שנולדו כתוצאה מאותו הליך פונדקאות - הדברים ידועים וברורים והם בייסוד התביעה. אין כל חשש להפרת סודיות של מי מהקטינים - אין מדובר באימוץ של שני קטינים כל אחד בנסיבות אחרות שם יש מקום לטענה זו. כאן מדובר בתאומים שנולדו כתוצאה מאותו הליך באותן נסיבות משפחתיות, עובדתיות ומשפטיות - לא מצאתי כל עילה הדורשת ניהול שני הליכים בדיוק באותו עניין, ולא מצאתי כי קיים ערך סודיות אשר יש להגן באמצעותו על הקטינים בנסיבות ספציפיות אלה. הצורך לרישום עליו מצביעה ב"כ היועמ"ש לא ייפגע וניתן עדיין לבצע את אותו הרישום של כל אחד מהקטינים - בדיוק ובדומה למתן פסקי דין לאבהות אשר נרשמים לאחר מכן במשרד הפנים לגבי כל אחד מהקטינים. הדבר איננו גורם לכך שיידרש לבצע כפל הליכים מהותי. לא למותר לציין כי קיימים גם הליכי אימוץ המתייחסים למספר קטינים בתיק אחד שעה שהנסיבות המשפחתיות העובדתיות והמשפטיות הינן זהות. מהפן הטכני - תיקי המשפחה הינם תיקים שמתנהלים במאוחד על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה. במובן זה גם אם היה נדרש לפתוח תיק נוסף היו הדברים מתנהלים יחדיו. אולם מה התועלת הטכנית שתצמח בעניין זה לא שוכנעתי, מעבר לתוספת אגרה (שהיא לגיטימית אך אין בה חזות הכל ולא אוזכרה כלל על ידי ב"כ היועמ"ש). הפרדת התיקים ועוד בעניין של תאומים תוביל לריבוי הליכים, החלטות, התדיינויות באופן למעשה מלאכותי. ברור לכל הצדדים כי יש להכריע במכלול ענייני המשפחה ולא להפריד בין הקטינים שנולדו באותן נסיבות עובדתיות ומשפטיות. יתרה מכך, פתיחת שני תיקים תוסיף עומס נוסף על כל המערכת המשפטית ללא כל הצדקה: עורכות התסקיר אשר יידרשו בעניינה של אותה משפחה לשני תסקירים שונים (אשר מטבע הדברים יידרשו חזרה וכפילות מיותרת) ויידרשו כפל הליכים הדורש משאבי ההורים ומשאבי ב"כ היועמ"ש רווחה, ולבסוף יידרשו כפל החלטות והליכים בבימ"ש - על אותו עניין משפטי ועובדתי. לא מצאתי כל צידוק שבדין לכך. במסגרת התסקיר תהיה התייחסות נפרדת לכל קטין - כפי שנעשה מדי יום ביומו בתסקירים המוגשים לבימ"ש - אשר יתאר את הקשר של כל אחד מהקטינים עם המשיבה. אך אין בין כך ובין פתיחת תיק נוסף וריבוי הליכים, דבר. אשר על כן בקשת ב"כ היועמ"ש להפרדת התיקים - נדחית. הריוןלידהצו הורותפונדקאותצווים