מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

במקרה של קטין, הזכות והצורך בהסכמה מדעת לטיפול רפואי נתונה להוריו מכוח היותם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (ר' ס' 14 לחוק הכשרות המשפטית). בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית נקבע כי: "15. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו." אף על פי שלשונו של סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית אינה מתייחסת לבריאותו הגופנית של הקטין, נקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון כי אחריות ההורים טומנת בחובה גם את הדאגה לבריאות הקטין (ר' ע"א 506/88 שפר נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 87, 180 - 181 (1993) (להלן: "עניין שפר")). נקודת המוצא ביחסים בין ילדים, הורים והמדינה היא כי להורים נתונה אוטונומיה בכל הנוגע לגידול ילדיהם, ללא התערבות של גורמים חיצוניים (ר' ע"א 577/83 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית, פ"ד לח(1) 461, 468 (1984)). בבסיס הנחה זו עומדים שני טעמים: ראשית, קיימת הנחה כי הוריו של הקטין פועלים לטובתו, כך שההחלטות שמתקבלות על ידם הן ההחלטות הראויות עבורו. שנית, זכותם של ההורים לקיים את חובתם ולגדל את ילדיהם בדרך הנראית להם (ר' בע"מ 5710/05 פלוני נ' פלונית, (פורסם במאגרים המשפטים, 7.6.06)). בכל הנוגע למתן טיפול רפואי לקטין, קיימת סמכות לבית המשפט להתערב באוטונומיה הטבעית של ההורים, וזאת בהתאם לסעיף 68 (ב) לחוק הכשרות המשפטית הקובע כי: "(ב) היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או החסוי." להורים עומדת הזכות לסרב לטיפול רפואי בשם ילדם הקטין, אך סירוב העלול להביא למותו של קטין, נדרש לקבל את אישורו של בית המשפט. וכך נאמר בעניין שפר הנזכר לעיל: "אפוטרופסותם של ההורים כוללת את הזכות לסרב לטיפול רפואי, אף אם הסירוב עשוי להוביל למות הקטין, אך סירוב כגון זה זקוק הוא לאישורו של בית המשפט. טעמו של דבר פשוט ומובן הוא. סירוב כגון זה עשוי להוות הפרה של חובת ההורים לנהוג "לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין". ייתכנו אפוא מקרים בהם סירובם של הורים לנקיטת טיפול רפואי לקטין יהא בה משום הפרת חובתם לנהוג לטובת הקטין, כאמור בסעיף 17 לחוק הכשרות המשפטית הקובע כי: "17. באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין." טיפול רפואי (קטינים)רשלנות רפואית (הסכמה מדעת)קטיניםתביעות רשלנות רפואיתרפואה