הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה האם יש מקום לשינוי החיוב במזונות שנקבעו בפסק דין, במסגרת מזונות זמניים? זו השאלה בה עוסקת החלטה זו. להלן עיקרי הדברים: 1. אם הקטינים והמשיב נישאו ולהם ילדים, שעודם קטינים: בן שגילו כשלוש שניםובת שגילה כשנה וארבעה חודשים. 2. חייהם המשותפים נקלעו למשבר ובדיון שהתקיים בבית הדין הרבני האזורי באשקלון הגיעו להסכם גירושין בו נקבעו העקרונות הבאים: א. דירת המגורים תימכר, והתמורה תחולק בין הצדדים שווה בשווה, לאחר פירעון ההלוואה המובטחת במשכנתא; ב. משמורת הקטינים תהא לאם תוך קיום מפגשים עם האב; ג. האב ישלם למזונות הקטינים 2,400 ₪ לחודש ומחצית הוצאות החינוך. ועוד: "כל זמן שהאשה תתגורר בבית ישלמו שניהם את המשכנתא שווה בשווה. לאחר מכירת הבית תהיה האשה רשאית לתבוע מדור הילדים". כעבור כחדשיים התגרשו בפועל. על מנת למכור הדירה, החליטו לקבל חוו"ד שמאי. 4. בכתב בתביעה למזונות הקטינים נטען כי הסכום שנקבע אינו משקף את צרכי הקטינים, ועל כן יש לדון בעניין מחדש. עוד נטען כי אם הקטינים פוטרה מעבודתה, שכרה דירה, ועל כן זקוקים הקטינים לסכום של כ - 8,000 ₪ לחודש, כאשר מתוכם כ - 2,000 ₪ נדרשו בגין חלקם היחסי בהוצאות המדור ואחזקתו, בשל התשלום הנדרש למימון שכר הדירה בה מתגוררים עם אימם. 5. בכתב ההגנה טוען האב, בין השאר, כי אין מקום לבחון המזונות מחדש, אלא אם נתקיימו נסיבות חריגות. לטענתו, הזכות לקבלת מזונות בגין המדור קמה רק לאחר מכירת הדירה המשותפת, דבר שטרם נעשה. לעת הזו, עודנו משלם מחצית המשכנתא, ואינו יכול לשאת גם בתשלום עבור אחזקת המדור. עוד טוען כי אף הוא פוטר ממקום עבודתו. 6. במקביל, הוגשה בקשה לפסיקת מזונותיהם הזמניים של הקטינים. לאחר קבלת עמדת האב, הוריתי לשני הצדדים להמציא נתונים הן לגבי מצבם הכלכלי והן לגבי השלב בו נמצאת מכירת הדירה. אם הקטינים טוענת כי נאלצה לשכור דירה על מנת שתוכל לקבל סיוע מאימה המתגוררת ברחובות. מן המסמכים שהוגשו עולה כי עוד ביום 15.5.14 הודיעה ב"כ האם כי הפקידה הסכום הנדרש עבור שכ"ט השמאית. מן המסמכים שהגישה עולה כי מאז הגשת הבקשה שבה למקום עבודתה הקודם. אבי הקטינים הודיע כי טרם נתקבלה חוו"ד השמאית ועם קבלתה יפעלו למכירת הדירה. מן המסמכים שהוגשו עולה כי ביום 29.5.14 הודיע ב"כ האב כי הלה טרם הפקיד את הסכום הנדרש ולכן לא יוכל לאשר ביקור השמאית בדירה. אשר למצבו הכלכלי, עולה מהנתונים כי לא חל שינוי של ממש. בעניין שלפנינו, יש להבחין בין שני סוגי הטענות אשר ביסוד הבקשה: 10. הסוג האחד - נוגע לגובה החיוב בצרכי הקיום של הקטינים (להבדיל מרכיב המדור): בעניין זה לא הונחה התשתית הראייתית הנדרשת לשם ביסוס הטענה בדבר שינוי נסיבות מהותי, הואיל ואם הקטינים שבה למקום עבודתה הקודם. מדובר בסכום בסיסי בגובה 1,200 ₪ לחודש, אך הדבר אינו מעורר קושי, ואין מקום לשנותו בשלב זה של מזונות זמניים. 11. הסוג האחר - נוגע לעצם החיוב ברכיב המדור. כאן, שונים פני הדברים. עיון בלשון פסק הדין עצמו, מעלה כי הצדדים יצאו מהנחה לפיה בתוך שנה תימכר הדירה ואז יעברו הקטינים והאם לדירה אחרת. הצדדים ככל הנראה לא נתנו דעתם למקרה בו יעברו הקטינים עם אימם לדירה שכורה טרם חלוף השנה הראשונה. דא עקא כי מועד זה יחלוף בעוד מספר ימים. אין צריך לומר כי בצורך קיומי עסקינן. כאן המקום לציין כי העיכוב במכירת הדירה לא נבע מהתנהלות האם (שעמדה בלוח הזמנים כלפי השמאית), כי אם מהתנהלות האב שלא עשה כן, מטעמים השמורים עימו. נקודת האיזון תימצא, איפוא, בהוספת החיוב בגין חלקם היחסי של הקטינים ברכיב המדור בגין התקופה שמיום 1.10.14, שנה ממועד פסק הדין הקודם, על פי הקביעה בו. 12. שכר הדירה הנטען בבקשה הינו 3,100 ₪ לחודש, סכום המתיישב עם הסכם השכירות. היות ובשני קטינים עסקינן, חלקם היחסי הוא 40%, שהם 20% לאחד, קרי 620 ₪ לחודש. סכום זה יתווסף לחיוב החדשי הקבוע, כך שהתשלום לכל קטין יעמוד על 1,820 ₪ לחודש. לאור האמור לעיל, מוחלט כדלקמן: 1. האב (המשיב) ישלם למזונותיהם הזמניים של שני ילדיו הקטינים (המבקשים) 3,640 ₪ לחודש, בגין התקופה המתחילה ביום 1/10/14. 2. התשלום הראשון יתבצע ביום 1.10.14 והתשלומים הבאים אחריו ביום ה - 1 לכל חודש קלנדרי. הסכומים דלעיל ישולמו ישירות לידי אם הקטינים. 3. הסכומים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, אשר בסיסו המדד שיפורסם ביום 15.11.14, ואשר יעודכן אחת לשלושה חדשים, ללא חיוב רטרואקטיבי. תשלומים שלא ישולמו במועדם יישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק. 4. תשלומים אלה הם בנוסף לקצבת הילדים מאת המוסד לביטוח לאומי, אשר תמשיך להיות משולמת ישירות לידי האם, כפי שהתנהלו הצדדים קודם לכן. 5. המשיב יערוך תרשומת וישמור בידו אסמכתאות לגבי כל תשלום שביצע. הגדלת מזונותפיטוריםהשעיהמזונות