ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי) ? נטען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כשהמנוח אינו כשיר לערוך הצוואה המנוח והתובעת ערכו צוואות הדדיות כשלושה חודשים וכן כחודש ימים טרם הצוואה המאוחרת. איש לא הודיע למתנגדת על ביטול הצוואה ההדדית ומשכך פעלו בניגוד לסעיף 8א(ב) לחוק הירושה. הצוואה המאוחרת נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת של הנתבעת על המנוח אשר היה נתון תחת השפעותיה של המחלה הסופנית ממנה סבל (ואשר היתה בשלבים מתקדמים), היה בלתי כשיר והצוואה נערכה שלא בהתאם לרצונו. הצדדים ערכו צוואות הדדיות מתוך רצון משותף להגן זה על זו וכן להוריש את רכושם לאחר אחרית ימיהם לנכדיהם ולא לבתם המשותפת. הצוואה נערכה בעת שהמנוח הוגדר כתשוש נפש סיעודי ולא יכול לצאת מביתו. המנוח סבל מדמנציה, אלצהיימר, CVA אירוע מוחי, שני ניתוחי לב ושלושה ניתוחי הרנייה והיה בלתי כשיר לחלוטין במועד עריכת הצוואה. המסמך אשר צורף ונערך ע"י רופא אינו מהווה חוות דעת פסיכיאטרית הנדרשת בנסיבות העניין. המצויין במכתב אינו תואם את המציאות בנוגע למצבו הקשה של המנוח, לא נכתב כי המסמך נערך לצורך עריכת צוואה וכי המנוח מסוגל לערוך ולהבין את הוראות הצוואה. בבקשה לקיום צוואה אשר הגישה הנתבעת לא ציינה כי המנוח היה נשוי בעת פטירתו וכן טענה כי המנוח לא השאיר ולא ביטל צוואה אחרת חרף העובדה כי יודעת על קיום הצוואות ההדדיות. לטענת הנתבעת התובעת לא טרחה להגיש התנגדות לצוואה במועדים הקבועים בחוק. הצוואה נערכה במשרדו של עו"ד. יום קודם לעריכת הצוואה נערכה למנוח בדיקה רפואית ע"י ד"ר פוגלמן בנוכחות התובעת בעצמה, הנתבעת ובעלה. הרופא הינו רופא המשפחה אשר קבע כי המנוח כשיר לערוך צוואה. המסמך מבית האבות הספרדי אינו רלוונטי שעה שמתייחס למצב המנוח שלושה חודשים לאחר עריכת הצוואה. התובעת עשתה הכל ע"מ להוציא את המנוח מביתם חרף התנגדותו ובמסגרת זו פנתה לביהמ"ש ע"מ שייתן צו לאשפוז המנוח. על בסיס צו ביהמ"ש נכנס המנוח לבית האבות בניגוד לרצונו. הנתבעת פנתה לביהמ"ש לצורך ביטול הצו נוכח סבלו של המנוח ורצונו. התובעת טוענת כי לא קיבלה הודעה על ביטול הצוואה ההדדית. עם זאת התובעת אף אינה מצרפת מסמך המלמד על ביטול הצוואה ההדדית המוקדמת. התובעת התלוותה למנוח ולבעלה של הנתבעת שעה שהלכו למשרדו של עו"ד לצורך עריכת הצוואה. התובעת אף ערכה צוואה עבורה במועד זה. התובעת לא ביססה את טענותיה לעניין השפעה בלתי הוגנת ואת טענותיה לעניין כשירות המצווה. כל מטרתה של התובעת להמשיך ולהתעמר בנתבעת ומשכך יש להורות על דחיית הבקשה. תוצאה בית המשפט פסק כי הוכח כי התקיימה תלות מקיפה ויסודית בין המנוח לנתבעת ובעלה. למנוח ורעייתו נולדו שלושה ילדים, שניים מילדיהם הלכו לעולמם בטרם ההורים. הנתבעת נותרה בת יחידה וההורים היו תלויים בה. המנוח לא היה עצמאי במועד עריכת הצוואה ונזקק לעזרת הזולת לצורך ביצוע כל הפעולות. נהיר כי רעייתו התובעת, לא היתה יכולה לסייע לו ונזקקה לעזרת הנתבעת ובעלה. לא הוכח כי היה גורם נוסף אשר סייע להורים בכלל ולמנוח בפרט. מעורבותם של הנתבעת ובעלה בעריכת הצוואה כמפורט לעיל היתה כה מקיפה ויסודית ומשכך הובילה לקביעתי כי יש לפסול את הצוואה בשל מעורבות זו. בנסיבות אלה עריכת הצוואה לטובת הנתבעת תוך ביטול הצוואה הקודמת אשר אינה מצווה לנתבעת חלק מהעיזבון מעבירה את הנטל לנתבעת להוכיח כי הצוואה לא נערכת תחת השפעה בלתי הוגנת. צוואהירושהרפואהאלצהיימראירוע מוחי