צו הורות פונדקאות

צו הורות פונדקאות צו ההורות נועד לנתק את זיקתו של הקטין מהיולדת ולייחסו להורים המזמינים/המיועדים. ההורות על פי חוק הפונדקאות אינה "אוטומטית" ו/או "טכנית" לאחר הלידה. רק לאחר שבית המשפט מעניק "צו הורות" הופכים ההורים המיועדים לאפוטרופוסים בלעדיים של הילד שנולד מהליך הפונדקאות. סעיף 10 לחוק הפונדקאות שכותרתו "משמורת אפוטרופסות ומסירה" קובע: "(א) עם לידתו יהיה הילד במשמורת ההורים המיועדים ויחולו עליהם כלפיו האחריות והחובות של הורה כלפי ילדו. (ב) פקיד סעד שייקבע לכך על ידי פקיד סעד ראשי יהיה, בכפוף להוראות סעיף קטן (א), האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד. (ג) מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות פקיד הסעד ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן". סעיף 11 לחוק שכותרתו "צו הורות" קובע: "(א) תוך שבעה ימים מיום לידת הילד יגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות; לא הגישו ההורים המיועדים בקשה כאמור, תוגש בקשה על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה. (ב) בית המשפט יתן צו הורות אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור, יתן צו לפי סעיף 14". סעיף 12 שכותרתו "תוצאות מתן צו הורות" קובע: "(א) עם מתן צו הורות יהיו ההורים המיועדים הורים ואפוטרופסים בלעדיים על הילד והוא יהיה ילדם לכל דבר וענין". הן עפ"י חוק הפונדקאות והן עפ"י חוק האימוץ ישנו פער מובנה בין מועד הלידה להכרה בהורות ההורים המיועדים. עפ"י שני החוקים הנ"ל יש צורך לקיים הליך משפטי מסודר המכיר ויוצר את קשר ההורות בין ההורים המיועדים לילדיהם. הנה כי כן עפ"י חוק הפונדקאות זכויות ההורים המיועדים מוכרות עם הלידה אך בצורה מופחתת. מרגע הלידה ועד למתן צו ההורות המשמורת הפיזית על הקטין שנולד מוענקת להורים ואילו האפוטרופסות, מוענקת לפקיד הסעד. רק לאחר שבית המשפט מעניק "צו הורות" הופכים ההורים המיועדים לאפוטרופוסים בלעדיים של הילד שנולד מהליך הפונדקאות. בדברי ההסבר להצעת חוק הפונדקאות מיום י"ג בכסל"ו התשנ"ו (6/12/95) באשר לסעיפים 9-10 לחוק נכתב כדלקמן: "על מנת להבטיח קיום ההסכם לנשיאת עוברים ולמנוע חיכוכים בין הצדדים, אם יווצרו כאלו, מטיל החוק על פקיד הסעד שני תפקידים, האחד- מסירת הילד לידי ההורים המזמינים תעשה בנוכחותו, והשני - מינוי בחוק של פקיד הסעד כאפוטרופוס זמני לילד לתקופה שמיום הלידה ועד למתן צו הורות או צו אחר של בית המשפט בדבר מעמד הילד. המטרה היא שפקיד הסעד, בהיותו גורם מקצועי מוסמך ונייטרלי, יקבע בכל עניין הדרוש לטיפול בילד מקום שמתעוררים חילוקי דעות או בעיות אחרות בתקופה זו. כדי שפקיד הסעד יוכל לבצע את תפקידיו אלה מוצע כי תימסר לו הודעה על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער, וכן על לידת הילד לאחר הלידה". באשר לסעיף 11 נכתב כדלקמן: "במטרה למנוע חילוקי דעות עתידיים והתדיינויות בין האם הנושאת להורים המזמינים ובמטרה להבטיח את מעמד הילד ויחסיו עם הוריו, מוצע כי בית המשפט יתן צו הורות לפיו הילד הינו ילדם לכל דבר ועניין של ההורים המזמינים, אלא אם כן הדבר נוגד את טובת הילד. במקרה שלא הוגשה בקשה למתן צו הורות על ידי ההורים המזמינים, תוגש הבקשה לבית המשפט על ידי פקיד סעד באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה". הנה כי כן מדברי ההסבר עולה כי צו ההורות נועד לנתק את זיקתו של הקטין מהיולדת ולייחסו להורים המזמינים/המיועדים. תפקידו של פקיד הסעד בעניין זה הינו בין היתר למסור את הקטין להורים המיועדים ולטפל בבעיות המתעוררות בתקופת הביניים. צוויםפונדקאותצו הורותהריון