4 המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

##מהי השפעה בלתי הוגנת ?## על פי סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ"ה1965-, "הוראת הצוואה שנעשתה מחמת ... השפעה בלתי הוגנת ... - בטלה". השאלה מתי מתקיימת השפעה בלתי הוגנת במובן סעיף זה, וכן שאלות הקשורות בנטלי ודרכי ההוכחה שלה נדונו בהרחבה בע"א 5185/93 היועץ המשפטי נ' רינה מרום, וכן בדנ"א 1516/95 רינה מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה. בדנ"א 1516/95 מצביע השופט מצא על מספר אבני בוחן בהן ניתן להסתייע על מנת לברר אם היתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה. הראיות לעניין קיומה של השפעה בלתי הוגנת הן, בדרך כלל, ראיות נסיבתיות, ראיות נסיבתיות אלה עשויות לבסס את מה שכינה חברי, השופט מצא, 'אבני בוחן' המסייעות לבית המשפט בהכרעה האם הצוואה בנסיבות מקרה מסויים נעשתה מחמת השפעה בלתי הוגנת. בין השאר, מדובר בראיות נסיבתיות אודות מצבו הגופני או הנפשי של המצווה בתקופה בה נערכה הצוואה, אודות מידת תלותו בזולת, אודות קשריו עם אנשים אחרים, אודות אופי.יחסיו עם הנהנה על פי הצוואה, או בקשר למידת המעורבות של הנהנה בעריכת הצוואה" ## 4 המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה:## ניתן לעשות שימוש בארבע אבני הבוחן שקיבץ כב' השופט א' מצא בע"א 2500/93 שטיינר נ' המפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה, פ"ד נה(3) 338; לצורך בחינת קיומה של תלות. מבחנים אלה, אינם בגדר רשימה סגורה, ובית המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש הכרעתו. כמו כן, אין המדובר במבחנים מצטברים ולמעשה די בקיום חלקם כדי להצביע על השפעה בלתי הוגנת. מכל מקום, נקבע, כי השימוש בכל אחד מהמבחנים מחייב זהירות רבה. 4 המבחנים האמורים הם: 1. תלות ועצמאות - מבחן זה הוא מבחן של מידה. השאלה אשר על בית המשפט ליתן עליה תשובה במסגרתו, היא האם בתקופה הרלבנטית היה המצווה עצמאי, הן מבחינה פיזית והן מבחינה שכלית-הכרתית. ככל שהמצווה היה יותר עצמאי משתי הבחינות האמורות, תתחזק הנטייה לשלול את קיומה של תלות המצווה בנהנה, ולהיפך. אין די בתלות פיזית, אלא נדרשת תלות שכלית הכרתית. לפיכך, גם אם יוכח כי המצווה היה תלוי מבחינה פיזית בנהנה, הרי היה ויוכח כי באותה עת היה המצווה עצמאי מבחינה שכלית-הכרתית, לא יהיה בתלות הפיזית כדי לגרוע מעצמאותו של המצווה. את שאלת עצמאותו של המצווה ראוי לבחון לאורך תקופה נתונה, אך גם תוך שימת דגש על מצבו במועד עריכת הצוואה (ע"א 7506/95 הנ"ל, בע"מ 224). 2. תלות וסיוע - היה ויתברר כי המצווה לא היה עצמאי ונזקק לסיוע הזולת, יש לבחון את טיב הסיוע שניתן לו, את היקפו ואת מידת התלות של המצווה באותו סיוע וממילא במי שהעניק לו אותו. 3. קשרי המצווה עם אחרים - יש לבחון את השאלה, האם למצווה היה קשר עם אנשים אחרים זולת הנהנה, אם לאו. ככל שיוכח, כי המצווה היה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם האחרים היו מועטים ונדירים, הרי אז תתחזק ההנחה בדבר תלותו בנהנה, ללא קשר לנסיבות שהביאו לבידודו מהעולם. 4. נסיבות עריכת הצוואה - מבחן זה בוחן, למעשה, את מידת מעורבותו של נהנה בעריכת הצוואה, ויחול עת לא יעלה בידי המתנגד להוכיח כי התקיימה מעורבות המקימה עילה לפסילת הוראות הצוואה שהן לטובת מי שנטל חלק בעשייתה, בהתאם לסעיף 35 לחוק. צוואהירושההשפעה בלתי הוגנת