תשלום תכוף רשלנות רפואית

האם ניתן לקבל תשלום תכוף בתיק רשלנות רפואית ? הוגשה בקשה לאישור סעד זמני של תשלום תכוף בסכום של 1,000,000 ₪, על חשבון כספי הפיצויים להם זכאים התובעים, מהנתבעת, בגין אחריותה הנטענת לנזקיו של פלוני. השאלה הנדונה בהחלטה זו היא, האם מוסמך בית המשפט במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, בטרם הוכרעה שאלת החבות, ליתן לתובעים סעד כספי זמני, על חשבון הסכומים שיפסקו לטובתם בפסק הדין. אם התשובה לשאלה זו היא חיובית, יש לקצוב את סכום התשלום הראוי, בנסיבות העניין. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה לתשלום פיצויים בעילה של רשלנות רפואית. הבקשה הוגשה על רקע מצוקה כלכלית קשה אליה נקלעו התובעים, כטענתם, כתוצאה מהנזק שנגרם לפלוני בנם וחששם, כי המתנה עד לתום ההליכים המשפטיים תביאם אל סף חרפת רעב. בית המשפט פסק כי ככלל, לצורך מתן סעד כספי זמני נדרש הסדר חקיקתי המקנה זאת. דהיינו, סעד כספי זמני הוא סעד חריג, שלא ניתן, בדרך כלל, במסגרת תביעה כספית, אלא במקרים בהם מתן הסעד מוסדר בדין, כדוגמת מזונות זמניים או תשלום תכוף לפי חוק הפיצויים. בפסק דינו של כב' השופט צ' זילברטל ברע"א 7373/16 פלוני נ' קופת חולים מאוחדת (7.11.2006) להלן: "עניין פלוני"), נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר דחה בקשה לתשלום תכוף במסגרת תביעת רשלנות רפואית, לצורך מימון רכישת תרופה למבקש, חולה סיסטיק פיברוזיס, בטענה כי אם התרופה לא תינתן, הוא יהיה בסכנת חיים. שם, בית המשפט סרב למתן סעד כספי זמני "בשל המחלוקת בשאלת האחריות והקשר הסיבתי" וקבע בהמשך, כך: "אולם, ההסדר של תשלום תכוף הוא הסדר ייחודי לחוק הפיצויים, הקשור בייחודיותו של חוק הפיצויים ובמשטר האחריות הקבוע בו. לעומת זאת, כשמדובר בצעד החריג של מתן סעד כספי זמני, ככל שמכירים בו, קיימת חשיבות רבה מאד להוכחתה של אחריות זו בסבירות גבוהה, לצד הוכחתם של תנאים נוספים ולו לכאורה. חיוב כזה שמור, אם בכלל, למצבים של העדר כל מוצא אחר וכשהדעת אינה סובלת שנזקו של הניזוק לא יוטב לאלתר". מעיון בפסק הדין בעניין פלוני, עולה כי בית המשפט בחר שלא להרחיב את הדיון באפשרות לחייב את הנתבע בתשלום סכומי כסף לתובע עוד בטרם נקבעה חבותו ובטרם נקבע שיעור הנזק. לשם כך, הפנה לפסק דינו של כב' השופט יצחק ענבר, בבית המשפט המחוזי בירושלים בבש"א (י-ם) 8305/01 מיכל דורון ואח' נ' מועצה מקומית מבשרת ציון ואח' (16.2.2003) (להלן: "הלכת דורון"). שם, התקבלה בקשה למתן סעד כספי זמני, גם בהעדרה של הסמכה מפורשת כמו זו שקיימת בחוק הפיצויים, בהתבסס על התנאים הבאים, באופן מצטבר: "א. אחריותו של הנתבע אינה שנויה במחלוקת, אם משום שהודה באחריות ואם משום שניתנה בעניין זה החלטת ביניים של בית המשפט. לחילופין, קיימת סבירות גבוהה לכך שבית המשפט יכיר באחריות הנתבע. ב. קיימת סבירות גבוהה לכך שהתובע יזכה במשפט בסכום כסף משמעותי (מעבר להוצאות), הגדול מזה שמבוקש לפוסקו במסגרת הבקשה לסעד זמני. במאמר מוסגר יצוין, כי תנאי זה נותן מענה לטענה, כי הסעד הזמני הכספי חופף את הסעד הסופי. אם במסגרת הסעד הזמני לא מוענקים לתובע אלא מקצת הסכומים שהוא עתיד לזכות בהם בפסק הדין הסופי, אזי אין חפיפה כזו. ג. מאזן הנוחות נוטה בצורה ברורה לטובת התובע, במובן זה שהנזק העלול להיגרם לתובע אם לא יינתן הצו הנו ממשי ומיידי, בלתי הפיך במהותו, ועולה במידה ניכרת על הנזק העלול להיגרם לנתבע אם יינתן הצו. במסגרת זו ייבחן, בין היתר, מהו אורכה הצפוי של ההתדיינות. ככלל, במקום שבו צפויה התדיינות קצרה אין מקום למתן סעד כספי זמני. לעומת זאת, הכורח לנהל התדיינות ממושכת, בהישקלו עם מכלול הנתונים הרלבנטיים הנוספים, עשוי לתמוך במתן הסעד. ד. בכל מקרה לא ייפסקו לזכות התובע, במסגרת הסעד הזמני, אלא אותם סכומים אשר לאור מכלול הנתונים הכרחי וצודק לפוסקם בשלב מוקדם. ה. בנוסף לאמור לעיל ישקלו כל יתר השיקולים שיש לשוקלם במסגרת בקשה לסעד זמני, וביניהם: האם הבקשה הוגשה בתום לב, והאם מתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע בנתבע במידה העולה על הנדרש. ו. למרות סכויי התביעה הטובים לכאורה, על בית המשפט להבטיח כדבעי את זכויותיו של הנתבע למקרה שהתובע לא יזכה בסופו של דבר בתביעתו." סוף דבר הבקשה התקבלה בחלקה. ניתן לתובעים סעד זמני של תשלום מקדמי בסכום של 250,000 ₪ על חשבון הסכומים שיפסקו בפסק הדין נוכח אחריותה של הנתבעת לנזקיו של פלוני.רפואהתביעות רשלנות רפואיתתשלום תכוףרשלנות