אחריות אישית של אורגן בחברה לביצוע עווולה בנזיקין

מה הדין בסוגיית הטלת אחריות אישית של אורגן בחברה ? הפסיקה הכירה בהטלת אחריות אישית על מנהל על יסוד ביצוע עוולה, גם אם המנהל פעל כאורגן של החברה. בעניין זה נפסק ברע"א 7875/06 אמירה זלץ נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ : "המבחן להטלת אחריות נזיקית על אורגן בחברה, לרבות נושא משרה כגון מנהלת או מנכ"לית, נקבע בפסיקה זה מכבר. הלכה היא כי אין דין מיוחד להטלת אחריות על אורגנים בחברה וכי יש ליישם לגביהם באופן אישי את המבחנים הרגילים של דיני הנזיקין (ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיורטי בע"מ, פ"ד מח(5) 661, 697 (1994); עניין שטיל, עמ' 790). אכן "...עצם העובדה שאדם מבצע עוולה לא למען עצמו, אלא כעובד או כשלוח של אחר, אין בה כדי לשחרר את המבצע מאחריות בנזיקין" (ע"א 507/79 ראונדנאף (קורן) נ' חכים, פ"ד לו(2) 757, 794 (1982)). פירוש הדבר הוא כי אין מטילים אחריות אישית על אורגן אך מעצם מעמדו בחברה, ויש לבחון בכל מקרה ומקרה האם האורגן מקיים בעצמו ובאופן אישי את כל יסודות העוולה הנזיקית. מודל זה נועד ליתן תוקף לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, ובה-בעת להימנע ממתן חסינות לאורגן המבצע עוולות נזיקיות (או עבירות פליליות) (ראו סעיפים 53 ו-54 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; עניין צור אור, עמ' 700 ו-703; ע"א 8133/03 יצחק נ' לוטם שיווק בע"מ, פ"ד נט(3) 66, 76-74 (2004); ע"א 1569/93 מאיה נ' פנפורד (ישראל) בע"מ, פ"ד מח(5) 705, 743 (1994); ע"א 725/78 בריטיש קנדיאן בילדרס בע"מ נ' אורן, פ"ד ל"ה(4) 253 (1981); ע"א 9678/05 חב' בתימו בע"מ נ'Arrabon - HK - Limited (, 3.8.2008) פסקה 14; ע"א 2273/02 חברת פסל בע"מ נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ, פ"ד נח(2) 36, 42 - 43 (2003); אירית חביב סגל דיני חברות 106, 108, 111, 346 - 350 (2007) (להלן: חביב סגל)). ודוק: הטלת אחריות נזיקית על החברה, או האפשרות להטלת אחריות כזו, אין בה כדי לשלול את האפשרות לחייב באופן אישי את נושא המשרה שפעל למען החברה, ובלבד כאמור שהלה קיים את כל היסודות הנדרשים לגיבושה של האחריות הנזיקית. סעיף 56 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע כדלקמן: תרמית היא הצג כוזב של עובדה, בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון. דיני חברותאורגן (חברה)נזיקיןאחריות אישית