הארכת מועד לביצוע צו איסור שימוש במבנים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הארכת מועד לביצוע צו איסור שימוש במבנים: 1. בפניי שתי בקשות של המבקשים, כשהאחת היא להארכת המועד לביצוע צו איסור השימוש במבנים ובמתחם המשמש המבקשים כגן אירועים, ואילו הבקשה השניה הינה להארכת המועד לביצוע צו הריסה שניתנה במסגרת גזה"ד שניתן ע"י בימ"ש זה בתיק עמ"ק 605/05 שעניינו רישוי העסק כגן אירועים, ובמסגרת תיק עמ"ק 776/06 שעניינו בניית המתחם ללא היתר בניה; באי-כח הצדדים ביקשו וביהמ"ש נעתר לבקשה לקיים הדיון תוך איחוד הדיון בשתי הבקשות, והחלטה זו הינה בשתי הבקשות שלעיל. 2. המבקשים בבקשות הינם חליפיהם של הנאשמים בתיקים העיקריים, וכנגדם נתן ביהמ"ש ביום 21/11/06 צו איסור שימוש וצו סגירה אשר עוכבו למשך 24 חודשים, ומאוחר יותר - ביום 12/11/08 לבקשת המבקשים ובהתחשב בעמדת המשיבה, האריך ביהמ"ש המועד ועיכב ביצוע צו הסגירה למשך 18 חודשים מיום 20/11/08, מועד שעוכב לבקשת המבקשים עד לשמיעת הבקשה ומתן החלטה זו. כמו כן ובמסגרת תיק עמ"ק 776/06 נתן בימ"ש זה צו הריסת המבנים נשוא כתב האישום צו הריסה שביצועו עוכב למשך 22 חודשים, צו הריסה שביצועו עוכב בפסה"ד בע"פ 1240/06 למשך 24 חודשים ועד ליום 21/11/08, ומאוחר יותר נעתר ביהמ"ש לבקשת המבקשים והורה על עיכוב ביצוע צו ההריסה עד ליום 20/5/10, ובהחלטה נוספת עוכב ביצוע צו ההריסה עד למתן החלטה בבקשה הנוכחית. 3. בפניי חזר ב"כ המבקשים על נימוקי הבקשה ומצורפיה, וביקש להוסיף כי המבקשים הם חליפיהם של הנאשמים בתיקים העיקריים; המבקשים הגיעו להסדר עם הועדה המקומית וחתמו על הסכם לפיו שילמו המבקשים סך 250,000 ₪ לקידום התוכנית להכשרת המתחם. התב"ע למתחם הכולל את גן האירועים נשוא הבקשה, זכתה להמלצת הועדה המקומית להפקדה וכעולה ממכתבו של מ"מ מהנדס העיר - אדריכל קימלדורף מיום 15/6/10 הוא מוצג מ/2, כי התב"ע למתחם 3 ששטחה כ- 800 דונם הכוללת גן האירועים "יער הפקאן" הינה היחידה העומדת להתאשר בהליך סטטוטורי רגיל הכולל המלצת הועדה המקומית (שניתנה), דיון להפקדה בועדה המחוזית והמשך תהליך האישור המקובל. עוד טוען ב"כ המבקשים כי התב"ע למתחם 3 ותוכנית האב מובאות בימים אלו לדיון והכרעה בועדה המקומית ומשם לתחנה הבאה לועדה המחוזית להפקדה ואישור, ובמעמד זה ניתן יהיה לקבל היתר הבנייה למבנים של גן האירועים; הממונה על מחוז חיפה, יו"ר הועדה המחוזית במכתבו ליו"ר הועדה המקומית מיום 20/6/10 - מוצג מ/3, מאשר כי חלה התקדמות משמעותית בתכנון הכולל של הפארק והכנת התכנון המפורט. בהמשך כותב הממונה על מחוז חיפה ב-מ/3 כי תוכנית האב והתוכנית המפורטת תוגשנה עם סיום גיבושן לועדה המחוזית, לצורך דיון להפקדה בחודש ספטמבר ש.ז. לאחר שהועדה המחוזית תחזור מהפגרה. ב"כ המבקשים טוען עוד כי לשירותי הכבאות באגוד ערים אזור חדרה, אין התנגדות לרישוי העסק הנקרא "יער הפקאן", וזאת לאחר שימלאו אחר התנאים כמפורט במוצג מ/4. ב"כ המבקשים טוען עוד כי המבקשים מקפידים בקיום הוראות המשרד להגנת הסביבה והם מסלקים ומפנים השפכים הסניטריים מגן האירועים למכון טיהור שפכים בחדרה, ואילו שפכי שומנים צימחיים מפונים לאחר הטיפול בפסולת שומנית בחיפה. ב"כ המבקשים מוסיף וטוען כי כל הגופים המקצועיים של עיריית חדרה תומכים בתוכנית המפורטת ומסייעים בקידומה כחלק מתוכנית האב של חדרה, דבר המעיד על סיכויי התוכנית להתקבל, להיות מופקדת ולהתאשר; ב"כ המבקשים הציג פסיקה, הן של בימ"ש זה והן של בתי משפט אחרים, מהן עולה כי כל מקרה נבחן עפ"י נסיבותיו, ובמצב דברים זה בהתחשב בהשקעתם, השתתפותם של המבקשים בהליכי התכנון, הערכת מצב של גורמי התכנון המקומית והמחוזי, דבר המעיד על קיומו של אופק תכנוני ומכאן מבקש הוא להיעתר לבקשה ולעכב צו ההריסה וצו איסור השימוש לתקופה של 18 חודשים. 4. מנגד טוען ב"כ המשיבה כי עפ"י המוצג מ/2 מדובר בשתי תוכניות הצריכות להיות מקודמות במקביל והאחת כרוכה בשנייה, תוכנית האב נמצאת עדיין בשלבי הכנה, על-כן ובמצב דברים זה אין לראות אור בקצה המנהרה. תהליך של ייזום תב"ע הוא הליך חקיקה הפתוח לדיון ציבורי עם גורמים שונים להעלות התנגדויות ואין וודאות לאן זה יוביל. ב"כ המשיבה אינו טוען שאין סיכוי לאישור התב"ע, אך השאלה היא אורך הזמן הנדרש לאישור הליך זה. על פניו אין הצדקה לעיכוב ביצוע צו ההריסה, שהרי יש בכך משום זלזול בצווי ביהמ"ש, שהרי כל נידון יכול לבוא ולטעון שהוא יוזם הליך תכנוני וכך יביא לעיכובם של הצווים למשך שנים רבות. הארכת המועד לשנים רבות יעודד אנשים לעבור על חוק התכנון והבנייה בטענה שהוא יוזם הליך תכנוני, הראייה שהמבקשים רכשו עסק שעל המבנים בו קיים צו הריסה וצו איסור שימוש, כל זאת מתוך ידיעה שביהמ"ש ייעתר לפניותיהם לעיכוב ביצוע הצווים שניתנו. באשר לבקשה לעיכוב ביצוע צו איסור השימוש, הרי מדובר במצב שאינו בלתי הפיך, שימוש שבתנאים מסויימים ניתן לעשותו, ועפ"י הצו יש להפסיקו, אין כל הצדקה בעולם להמשיך ולאפשר למבקשים שימוש, אקט שיש בו משום הגנה על אינטרסים כלכליים, בשונה מעיכוב צו ההריסה, כל עוד קיים פן תכנוני, אין לאפשר שימוש במבנים שאינם עומדים בתנאים ואינם מקיימים הוראות חוק התכנון והבנייה. עיכוב הצווים שניתנו ע"י ביהמ"ש יש בו משום העברת מסר לציבור שניתן לרכוש נכסים במחיר מוזל, להשקיע בהקמת המבנים ולנהל בהם עסקים בתקווה שביהמ"ש ייעתר לפניותיהם לעיכוב ביצוע צווים שניתנו כדת וכדין ע"י ביהמ"ש. היענות לבקשת המבקשים יש בה משום המשך קיומה של העבירה ברשות ביהמ"ש. לאור כל האמור לעיל, עמדת הועדה המחוזית היא להתנגד להארכת המועד לביצוע צו ההריסה ובודאי מתנגדת הועדה להארכת המועד לאיסור השימוש במתחם, אורכה שתינתן - במידה ותינתן אורכה, צריכה להיות לפרק זמן קצר להתארגנות לסגירת העסק. 5. בבוא ביהמ"ש להכריע בבקשה לעיכוב ביצוע צווי איסור שימוש וצווי הריסה, נדרש הוא לבחון כל בקשה בשני מבחנים עיקריים: האחד: באם המבקש נוקט בהליכים להכשרת הבנייה והשימוש, ובאם הוא עושה זאת בדרך הנכונה והראויה לבטל את רוע הגזירה. השני: סיכויו של ההליך בו נקט המבקש, להתקבל והזמן הדרוש לאישורו של ההליך התכנוני, ובלשון אחרת קיומו של אופק תכנוני ראוי להעביר רוע הגזירה שנגזרה בצווים שניתנו. 6. בענייננו, מדובר במבקשים אשר לא ישבו בחיבוק ידיים והמתינו ליוזמות תכנוניות של רשויות אחרות, אלא בחריצות ובשקידה השקיעו ממיטב כספם 250 אלף ₪ לממן הליך תכנוני של הבאת תב"ע לדיון ואישור, וזאת במקביל לאישורה של תוכנית האב לחדרה; במכתבו של מ"מ מהנדס העיר, אדריכל אבישי קימלדורף מיום 14 ביולי 2010 כותב: "הועדה המקומית בישיבתה מיום 12/7/10 דנה בתוכנית אב לפארק האזורי חדרה ובעדכונים בתב"ע של מתחם 3 שבמסגרתו גן האירועים "יער הפקאן". התוכנית הוצגה ע"י מהנדס התכנית שמאי התוכנית והיועץ הסביבתי, כמו כן, התייחסה בדיון נציגת לשכת התכנון המחוזית לתכנית המקודמת בתיאום עם הועדה המחוזית. הועדה המקומית החליטה לאמץ את מסמך המדיניות תוך מתן דגש לנושאים השמאים, הבהרות נושא חלוקה למתחמים ופירוט ההנחיות לכל מתחם. כמו כן בירכה הועדה על העדכונים שנערכו בתוכנית המפורטת חד/1471 המקנים לציבור אפשרות לפיתוח אצטדיון במתחם 3". באשר לשאלות ביהמ"ש למבקשים ולבאי-כוחם בדבר נושא הבטיחות מהכביש הראשי במזרח העיר חדרה למתחם גן האירועים, והכיצד ניתן להתגבר על בעיות הבטיחות בכניסה ויציאה ממתחם גן האירועים לכביש הראשי, כותב אינג' יהושוע אבישר מנהל מחלקת פיתוח תשתיות במכתבו מיום 22/6/10 כך: "העירייה דרך החכ"ל - חדרה, פרסמה מכרז ונבחר קבלן שיבצע שלב א' ברח' צה"ל הכולל שינוי תעבורתי מכיכר החשמל ועד מזרחה מהגשר; שלב ב' נמצא בתכנון מתקדם מקטע הגשר ועד 50 מ' ממזרח לכניסה של תחנת דיזול. הנגישות לאולם האירועים משתפרת לאין ערוך בנושאים הבאים: 1. ליוצאים מחדרה - מזרחה מהגשר לא תהיה אפשרות פניה שמאלה בשל אבני שפה שיונחו, יצטרכו להמשיך מזרחה עד לכיכר חדשה שתיבנה ויחזרו בתנועת פרסה לאולם. 2. לבאים ממערב למזרח (צ"ל "ממזרח למערב") יהיה שינוי בנתיבים מנתיב אחד כיום לשני נתיבים בעתיד, האחד ישר והשני ישר וימינה לאולם. 3. הגשר יורחב ב-4 מטר לכיוון צפון, כך שתהיה גיאומטריה מתאימה ליוצאים מהאולם ימינה למערב. " כאמור במכתבו של הממונה על מחוז חיפה מיום 20/6/10 לאורגנים המוסמכים בעיריית חדרה - מ/3 כותב יו"ר הועדה המחוזית כלהלן: "תוכנית האב והתוכנית המפורטת תוגשנה עם סיום גיבושן לועדה המחוזית, לצורך דיון להפקדה בחודש ספטמבר, לאחר פגרת הועדה המחוזית." 7. יוצא שהמבקשים פועלים בשקידה סבירה, ואף משקיעים מכספם למימון והנעת התוכנית המפורטת שהומלצה ע"י הועדה המקומית להפקדה בועדה המחוזית, ביחד עם תוכנית האב של עיריית חדרה, ויש להניח שהן הופקדו להתנגדויות הציבור; תוכנית מופקדת הינה תוכנית בעלת מעמד סטטוטורי עפ"י החוק, ופרקי הזמן לכל השלבים הבאים מוגדרים בחוק, שאם לא יקויימו התנאים, מאבדת התוכנית את המעמד הסטטוטורי. כעולה מהכתובים שצוטטו לעיל, נראה שקיים אופק תכנוני להעניק "תוחלת חיים" למבנים המשמשים את גן האירועים, ובמיוחד לנוכח העובדה שהמתחם עליו קיים גן האירועים משתלב בייעודם של המקרקעין עפ"י תוכנית האב. 8. במצב דברים זה, נראה לי כי קיים טעם להיעתר לבקשה ומכאן שאני מורה לעכב ביצוע צו ההריסה וצו איסור השימוש - צו הסגירה ועד ליום 1/12/2011, וזאת בכפוף להפקדת הסך 50,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית וחתימת המבקשים על כתב התחייבות ע"ס 100,000₪ להבטחת קיומם של הצווים, הן צו איסור השימוש והן צו ההריסה, בתום תקופת עיכוב הביצוע שלעיל; במידה והמבקשים לא יבצעו את הצווים בעצמם, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובנייה שבעיריית חדרה, רשאית לבצע הצווים בתוך 3 חודשים מתום התקופה. הארכת מועדאיסור שימושצוויםמבנה