הסגת גבול מקצוע עריכת הדין ע"י חברות למימוש זכויות רפואיות

מהי הסגת גבול מקצוע עריכת הדין לפי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין ? מהי גישת בית המשפט לגבי ייצוג מול ביטוח לאומי ע"י חברות למימוש זכויות רפואיות ? בפסק הדין של כב' השופט קליין ת.א. 47247/05 המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ נ' אופיר דובי, נקבע כי הייצוג מול המל"ל (ביטוח לאומי) היה בבחינת הסגת גבול המקצוע, בוטל במסגרת הסדר פשרה שאליו הגיעו הצדדים בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי. העובדה שבמסגרת ההסדר, הוסכם כי הלקוח לא ישלם שכר טרחה למערערת, אינו גורע מהתוקף המשפטי של ביטול פסק הדין. עוד נפסק כי בת.א. (י-ם) 4033/02 כי פניית גוף שהינו מעין "מרכז למימוש זכויות" בשם לקוחותיו לגופים כגון קופות החולים, חברות ביטוח, מס הכנסה, משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. גופים אלה אינם נקובים במפורש בסעיף 20 של חוק לשכת עורכי הדין. האיסור על הפנייה אליהם יכול לנבוע מההוראה הכללית הנוגעת ל"גופים בעלי סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית" הנזכרים בפסקה (1) של סעיף 20 או מהאיסור על פעולה משפטית המופיע בפסקה (3) של סעיף 20 באופן דומה, גם וועדות ערר על החלטות הפקידים במוסד לביטוח לאומי ובמשרד הביטחון הינן גופים בעלי סמכות מעין-שיפוטית. התוצאה היא שגוף כזה מנוע מלפנות למסגרות המעין-שיפוטיות במוסד לביטוח הלאומי ובמשרד הביטחון, וכן מנוע מלפנות לפקיד השומה במס הכנסה בשם לקוחותיה. בנוסף, מנוע מלנסח עבור לקוחותיו ערעור ו/או עררים על החלטות מנהליות המתקבלות במוסדות אלה". להלן הסעיף הרלוונטי בחוק: סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, שכותרתו "ייחוד פעולות" קובע כך: "20. הפעולות המנויות להלן, לא יעשה אותן דרך עיסוק, או בתמורה אף שלא דרך עיסוק, אלא עורך דין; ואלה הפעולות: (1) ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי משפט, בתי דין, בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית, או מעין שיפוטית; (2) ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני — משרד ההוצאה לפועל; לשכת רישום הקרקעות; הפקיד המוסמך לענין חוק בתים משותפים, תשי"ג- 1952; רשם החברות; רשם השותפויות; רשם האגודות השיתופיות; רשם הפטנטים והמדגמים; רשם סימני המסחר; פקיד השומה ונציג מס ההכנסה לענין פקודת מס הכנסה; המנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, תש"ט-1949; מנהל מס עזבון לענין חוק מס עזבון, תש"ט-1949. (3) עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר, לרבות ייצוג אדם אחר במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה; (4) ייעוץ וחיווי דעת משפטיים." חברה למימוש זכויות רפואיותרפואההסגת גבול