השתק עקיף

פסק הדין המנחה בסוגיית השתק הפלוגתא ("השתק עקיף"), בו הותוו התנאים להתקיימותו, ניתן בע"א 246/66 שמואל ורחל קלוז'נר נ' רנה שמעוני, כב(2) 561, שם נקבע כי משנתן בית משפט מוסמך פסק דין, כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים באשר לכל קביעה עובדתית או משפטית שהוכרעה בו ואיש מהצדדים אינו יכול להתדיין פעם נוספת על פלוגתא שכבר נידונה והוכרעה בפסק הדין הראשון. זאת, אף אם מדובר בעילה שונה במסגרת ההתדיינות הנוספת. עוד נקבע כי השתק פלוגתא יחול אך בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים: הראשון - זהות הפלוגתא ברכיביה העובדתיים והמשפטיים. השני - קיום זהות בין בעלי הדין או חליפיהם או כאשר ניתן לראות קירבה משפטית בין הצדדים בהתדיינות הראשונה לבין הצדדים בהתדיינות המאוחרת. השלישי - סיום ההתדיינות בהכרעה מפורשת או מכללא של ביהמ"ש, בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא של חוסר הוכחה. והרביעי - ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בהתדיינות הראשונה. השתק / דיני מניעות