ייצוג עצמי בתביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ייצוג עצמי בתביעת רשלנות מקצועית של עורך דין: רקע הצדדים בתביעה דנן הינם עורכי דין. התביעה הינה תביעה כספית אשר הוגשה על ידי התובע, כנגד הנתבע, בגין מה שלטענת התובע, הינו שליחת יד של הנתבע בכספים שנפסקו לטובת התובע בת.א. 572/07 בבית המשפט המחוזי בחיפה. (להלן: "התביעה במחוזי / התביעה בחיפה / התביעה שם") ביום 23.4.07 הגיש מסאלחה מחמוד חסן ושתיים מהחברות שבבעלותו, לבית המשפט המחוזי בחיפה - בשבתו כבית דין לימאות, כתב תביעה כנגד מספר נתבעים, כולל התובע בתביעה דנן (נתבע 9 שם) ושלושה מלקוחותיו של התובע בתביעה דנן, (נתבעים 1-3 שם). את לקוחותיו בתביעה שם, ייצג התובע, הגם שהיה אחד הנתבעים. התובע פנה אל חברת הביטוח מגדל (להלן: "מגדלו/או חברת הביטוח ו/או המבטח") שאצלה היה מבוטח באחריות מקצועית בהמלצת לשכת עורכי הדין, כדי לקבל את הכיסוי הביטוחי מטעמה. תמצית טענות התובע התובע הודיע מלכתחילה למגדל, באמצעות עורכות הדין פרויליך ופאתאי, כי אינו זקוק לייצוג משפטי, כיוון שמדובר בתיק ספנות, שהוא תחום מומחיותו של התובע, הוא היה מעורב באפן אישי באירועים נשוא התיק, ומכיר היטב את נסיבותיו. מגדל התעקשה על ליווי משפטי מטעמה והמליצה שימונה SUPERVISOR ואף הוסכם על הצדדים שיהיה זה הנתבע. לאחר מכן ובניגוד לדעת התובע, מונה הנתבע כמייצג את התובע בתביעה בחיפה. הייצוג על ידי הנתבע נכפה על התובע ל ידי מגדל, כמו גם תנאים נוספים הכלולים במכתב מגדל מיום 15.8.07. התובע סרב לחתום על מכתב זה במשך זמן רב, אך כאשר הודיעה לו מגדל כי אם לא יאשר את תכנו לא יקבל את הכיסוי הביטוחי, ונוכח סכומה הגבוה של התביעה, בלית ברירה חתם התובע על המכתב ביום 11.10.07 כשהוא מסייג את המכתב וחתימתו במילים "...תחת מחאה ומבלי לפגוע בזכויות....". כפי שנתבקש, חתם התובע גם על ייפוי כוח לטובת הנתבע, לאחר שמחק ממנו מספר הרשאות וביניהם, הסמכות וההרשאה "...לעשות הודאות, לבוא לידי פשרות והסכמים, לקבל כספים ולתת פיטורין חלקיים או שלמים.." לטענת התובע, הוא זה שניהל את רוב התביעה בחיפה, גם כעורך דין המייצג את עצמו. הוא זה שהכין את כתב ההגנה, את גילוי המסמכים, את התשובות לשאלון, את תצהירי העדות הראשית, הוא הורה לנתבע להכין בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו בעניין תובעת 3, הוא הופיע ב- 3 ישיבות קדם משפט - גם בשם לקוחותיו- ביחד עם הנתבע, הוא זה שהביא למחיקת התביעה מחמת אי תשלום מחצית שנייה של האגרה ואי הפקדת פיקדון והנתבע מעולם לא נפגש עמו, לצורך הכנת התיק והעדות בבית המשפט. לעניין זה לטענתו, כבר נקבע לטענתו, כי עורך דין המייצג את עצמו, זכאי לשכר טרחת עורך דין. עם מחיקת התביעה בחיפה, נפסקו על ידי כב' השופט מנחם רניאל הוצאות לטובת התובע :"...לפיכך אני קובע את סכום ההוצאות שעל התובעים לשלם לנתבעים 1 עד 3 בסך 75,000 ₪ בתוספת מע"מ ולנתבע 9 את הסך 75,000 ₪ בתוספת מע"מ". לטענת התובע, הוצאות אלה שנפסקו לו, כמו גם 1,500 ₪ בצירוף מע"מ שנפסקו לטובתו ביום 6.1.08, התקבלו אצל הנתבע שמסרב להעבירם לו. התובע טוען כי ההוצאות נפסקו לטובתו והן קניינו, אין בין הצדדים לתיק זה הסכם שכר טרחה והנתבע אינו רשאי לקבל לידיו הוצאות אלה וגם אין כל הסכם בין התובע למגדל, לפיו היא זכאית לקבל לידיה את ההוצאות שנפסקו לטובת התובע. מגדל, היא שאמורה לשלם לנתבע את שכר טרחתו, בהתאם להסכם שכר הטרחה שביניהם. למרות דרישות חוזרות ונשנות של התובע לקבל את כספי ההוצאות הנ"ל סרב הנתבע, וטען, כי שכר הטרחה שהוסכם בינו לבין מגדל זעום. התובע טוען, כי הנתבע שלח יד בכספיו, ועל פי הפסיקה, שכר טרחת עורך דין, כמו הוצאות משפט אחרות, נפסקות לטובת בעל הדין והן שייכות לו ולא לעורך הדין. תמצית טענות הנתבע הנתבע קיבל לראשונה את התיק ממגדל, כדי שייתן חוות דעתו ולאחר מכן הוא מונה לייצג את התובע בתביעה בחיפה. הנתבע לא שייר לעצמו את ההוצאות שנפסקו בתיק בחיפה, אלא הכספים שקיבל הם ממגדל, אשר בשיתוף עם התובע, שכרה את שירותי הנתבע לייצג את התובע בתביעה בחיפה. מגדל שילמה לנתבע את הכספים מכוח הפוליסה והסכמות הצדדים, כשכר טרחתו. לכן ככל שקיימות לתובע טענות, עליו להפנותן למגדל. התובע כפוף לפוליסה של מגדל ולהסכמותיו עמה. התובע פנה אל מגדל ביום 26.4.07 בעניין התביעה שהוגשה נגדו בחיפה, ובין היתר, פרט במכתבו: "על אף שלדעתי התביעה נגד הח"מ משוללת כל יסוד, למען הזהירות, אבקש להפעיל את הכיסוי הביטוחי". ביום 15.8.07 חתם התובע על מכתב שמוען אליו על ידי מגדל, שבו מפורט כי הנתבע מונה על ידי מגדל בשיתוף עם התובע לייצגו בתביעה בחיפה. באותו מכתב פורט, שמגדל תהיה זכאית להוצאות שייפסקו במסגרת התביעה בחיפה, פרט ל- 3,000 ₪ בצירוף מע"מ אשר שולמו על ידי התובע והוחרגו על ידו באמצעות שינוי שהכניס התובע לאותו מכתב. לשון ס' 6 למכתב הנ"ל מאת מגדל ולפיו: "מגדל חברה לביטוח תהיה זכאית לקבלת הוצאות ושכר טרחה שייפסקו במסגרת ההליך המשפטי עד לגובה הסכום שישולם על ידך, פחות 3,000 ₪ ששולמו על ידי עו"ד X". לטענת הנתבע, הוחלט, כי הערובה שהופקדה על ידי התובעים במסגרת התביעה בחיה, בסך 50,000 ₪ תועבר לידי ב"כ התובע- הוא הנתבע, וכך היה. בית המשפט קבע בהחלטתו מיום 8.7.08 במסגרתה נפסקו ההוצאות לתובע כי "...מכיוון שהופקדה ערובה לטובת נתבע 9, יועבר סכום הערובה שהופקד לב"כ הנתבע 9 על חשבון ההוצאות". בהתאם לדרישת הנתבע ולסעיף 2.4. להסכם שכר הטרחה בין מגדל לתובע, הסכימה מגדל כי אותם 50,000 ₪ יישארו בידי הנתבע על חשבון שכר טרחתו, כתשלום המגיע לו ממגדל. כך עולה ממכתב מגדל את הנתבע מיום 18.9.09 (נספח ה' לתצהיר הנתבע. לכן, ככל שיש לתובע טענות, עליו להפנותן למגדל. עוד לטענת הנתבע, על פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש ערעור, שעניינו, הן ההוצאות אשר השבתן נדרשת כיום על ידי התובע בתביעה זו. לכן עילת התביעה דנן, טרם התגבשה. לגרסתו, התובע הסכים למינוי הנתבע, ורק הנתבע, כמי שייצגו בתביעה בחיפה. "חתימתו תחת מחאה" אינה גורעת מידיעתו והסכמתו לאמור במכתב עליו חתם, מה עוד ששינה אותו על פי רצונו. הנתבע מכחיש את טענות התובע, כי לא פעל בתביעה בחיפה וטוען, כי התייצב, ביחד עם התובע, לכל קדמי המשפט בחיפה, ייצג אותו במקצועיות ובמסירות, ותוצאת התיק ופסיקת ההוצאות הן בזכות פעולותיו. עד לכניסת הנתבע לתפקידו, התובע לא טרח כלל להגיש כתב הגנה והוגשה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. הנתבע טוען, כי נפגש ושוחח עם התובע מספר פעמים בהקשר לפעולות שבצע בתיק בחיפה, הוא שדאג לכל ההליכים המקדמיים בחיפה ולא התובע, ולחץ על התובע לשתף עמו פעולה. הנתבע מפרט בהגנתו, את הפעולות הרבות שנקט עבור התובע בתיק בחיפה. הנתבע הוא שהגיש את הבקשה למחיקת התביעה בחיפה, אשר נדחה, וההוצאות בהן חוייב התובע שולמו על ידי מגדל. בפועל, התביעה בחיפה נמחה לאחר מספר החלטות של בית המשפט, כולל אי תשלום אגרה, אי הודעת התובעים שם מהו סכום התביעה, ואי תשלום מחצית שנייה של האגרה. דיון טענות התובע הן: התובע ביקש ממגדל, למען הזהירות ונוכח סכומה הגבוה של התביעה, כיסוי ביטוחי, בהתאם לפוליסת הביטוח המקצועי שעשה אצלה, תוך הדגשה, כי הוא המומחה בתחום, מכיר את התיק ואינו מעוניין להיות מיוצג, אלא לייצג את עצמו. ייצוג הנתבע נכפה עליו על ידי מגדל, אך הוא עשה את מירב העבודה המשפטית בתיק בחיפה. לגרסתו, לדרישת עו"ד פרויליך ממגדל, הוא הסכים רק, שהנתבע יהיה סופרוויסר. שכר הטרחה מגיע לו כעורך דין המייצג את עצמו. הסכום שנפסק על ידי בית המשפט בחיפה כהוצאות שכר טרחה לתובע, הינו קניינו של התובע והנתבע ו/או מגדל, אינם רשאים להחזיקו. משכך, על הנתבע להשיב לו את סכום ההוצאות שנפסקו לטובתו. ככל שמגדל סוברת שסכום זה שייך לה בהתאם להסכם שכר הטרחה שחתמה עמו, עליה לדרוש את הכסף מהתובע. לגרסתו, לא מגדל לקחה לידיה את סכום ההוצאות שנפסק לטובתו, אלא הנתבע ועליו להשיבו. הנתבע טוען, כי על פי הוראות מגדל, סכום ההוצאות הועבר אליו על חשבון תשלום שכר טרחתו, ואם בכלל, על התובע לבוא בטענות ודרישות אל מגדל. לטענתו, מגדל אינה רשאית להנחות את הנתבע שקניינו של התובע. לגרסת התובע, הוא המציא למגדל את כל המסמכים שדרשה לצורך ניהול התביעה ולכן, מכתבי הדרישות ששלחה אליו היו מיותרים. חתימתו על ת/5 הייתה תחת מחאה, כיוון שלמרות דרישותיו לא להיות מיוצג, ולמרות הצעת עו"ד פרויליך שהנתבע יהיה "רק" סופרוויסר", נכתב באותו מכתב שהנתבע ייצג בשיתוף פעולה עם התובע. חתימתו על המכתב התעכבה, ובוצעה, רק לאחר שעו"ד פרויליך הודיעה לו שללא חתימתו לא יקבל את הכיסוי הביטוחי לתביעה בחיפה. לגרסתו, כאשר חתם לעל ייפוי הכוח לטובת הנתבע, הנתבע ייצג אותו, בניגוד לדעת התובע ותחת מחאתו. התובע טוען, כי הנתבע היה אמור לקבל את שכרו ממגדל, ומגדל הייתה אמורה לדרוש מהתובע את ההוצאות שנפסקו לטובתו. לשיטתו, אכן מגדל שילה עבורו הוצאות שנפסקו לחובתו בסך 1,0000 ₪, אך אם הייתה מבקשת ממנו היה מחזיר לה סכום זה. לגרסת התובע, סעיף 6 לנספח ב' לתצהיר הנתבע קובע, כי מגדל זכאית להוצאות, עד לסכום ששולם על ידה וסעיף 1 לנספח ד' לתצהיר הנתבע, קובע ששכר הטרחה מקסימאלי של הנתבע יהיה 10,000$ . מכיוון שמגדל העריכה את סכום התביעה ב- 150,000 ₪ הרי ששכר הטרחה המגיע לנתבע הינו 15,000 ₪ ואלה סכומי מקסימום. הנתבע בתצהירו, מוסיף, כי על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה הוגש ערעור בנושא ההוצאות אשר השבתן נדרשת בתביעה זו, וקבלת הערעור עשויה ליתר כליל את הדיון בתביעה זו ולכן עילת התביעה כאן טרם התגבשה. לגרסת הנתבע, התובע הסכים למינויו והסכים שרק הנתבע ייצגו בתביעה בחיפה. בהתאם לסעיף 8.5 לפוליסת הביטוח של התובע, המבטח רשאי ליטול את הגנת המבוטח ולכן אין משמעות לכך שהתובע סבר שאינו זקוק לייצוג. בהתאם לנספח ב' לתצהיר הנתבע, מגדל היא הזכאית להוצאות שייפסקו במסגרת התביעה בחיפה, פרט לאותם 3,000 ₪ שהוחרגו בס' 6 לאותו מסמך. התובע חתם על נספח ב' לאחר שתיקן אותו, וככל שלא הסכים לאמור בו, יכול היה לשנותו כפי שתיקן את ס' 6 לאותו מסמך. אם התובע, אכן לא היה מסכים שהוצאות התביעה בחיפה יועברו לידי מגדל, היה מוחק את כל סעיף 6 הנ"ל. בחקירתו הנגדית השיב הנתבע, כי הייצוג של התובע, נכפה עליו על ידי מגדל בניגוד לרצונו, והסכם שכר הטרחה נחתם עם מגדל ולא עם התובע, כי מגדל היא שבקשה את שרותיו והיא זו שהתחייבה לשלם לו את שכר טרחתו. מטעם ההגנה, העידה בפני עו"ד ליאת פאתאי, ראש צוות אחריות מקצועית במגדל, מאז שמגדל זכתה במכרז לשכת עורכי הדין לביטוח מקצועי של עורכי דין. עו"ד פאתאי העידה כי הייתה שותפה ועריכה וניסוח ההסכם שנחתם עם התובע. לגרסתה, לאחר שהתובע העביר למגדל את כתב התביעה בחיפה וזה נבדק על ידי מגדל, נדרש התובע לתת את גרסתו, אך למרות דרישות בכתב ובע"פ, הוא עיכב את מסירתה למגדל, וביום 17.7.07 הובהר כי התבקש בתיק בחיפה פסק דין בהעדר הגנה. התובע הוזמן בדחיפות והגיע מיד והמציא מסמכים. התובע ביקש לייצג את עצמו והובהר לו, שאם הוא מייצג את עצמו, הוא ישלם את מה שיפסק לחובתו ומגדל מייצגת אותו, בהתאם לזכותה על פי ס' 6 לפוליסת הביטוח. עו"ד פאתאי התייעצה עם הנתבע טרם שמונה כמייצג מטעמה בתיק בחיפה, אשר סבר שיש ממש בגרסת ההגנה של עו"ד X בבית המשפט המחוזי בחיפה. ועו"ד פרויליך ממגדל, אשר טיפלה בנושא, הודיעה לה כי עו"ד X מערים עליה קשיים ואינה מסוגלת להתמודד איתו. לכן, התיק הועבר לטיפול העדה. לדבריה, עו"ד X דחה עורכי דין שהוצעו לו כמייצגים, והסכים רק לעו"ד אשר, אשר הסכים לקחת את הייצוג לאחר שכנועים רבים. העדה כתבה וחתמה על מכתב הכיסוי מיום 15.8.07, שגם אילו עו"ד X לא היה חותם עליו, הוא היה תקף, כי הינו חוזר ומבהיר את תנאי הפוליסה. עו"ד X חתם על המכתב רק לאחר שערך בו כמה שינויים ותיקונים, חודשיים לאחר שהתיק הועבר לעו"ד אשר. לאור הסכם שכר הטרחה, שהיא הייתה שותפה לעריכתו (הסכם ד' לתצהיר הנתבע) היא שלחה לנתבע מכתב, שהוא רשאי להשאיר בידיו את ההוצאות שנפסקו בבית המשפט בחיפה. העדה הסבירה כי כוונת מגדל בסעיף 6 לנספח ב' לתצהיר הנתבע במילים "עד לגובה הסכום ששולם על ידה" הינה, שמגדל לא תוכל להתעשר שלא כדין וכדי שלא תגבה השתתפות עצמית מהמבוטח, במקרה של חיוב שעולה על ההוצאות שהוציאה בפועל. בתיק זה, ההוצאות הן שכר הטרחה שמגדל התחייבה לשלם לעו"ד אשר בהתאם להסכם שכר הטרחה שנערך עמו. לא הייתה כל כוונה להיטיב עם המבוטחים עד כדי, שגם אם תביעתם נדחית, הם לא ישלמו השתתפות עצמית. המסכמים שלגביהם קיימת מחלוקת פרשנית בין הצדדים הינם נספחים ב' ו-ד' לתצהיר הנתבע. נספח ב' לתצהיר הנתבע הינו מכתב מיום 15.8.07 אשר נשלח ממגדל אל התובע, ובו מודיעה לו מגדל, בין היתר, כי הנתבע בשיתוף עם התובע ייצגו בתביעה בחיפה בכפוף לתנאי הפוליסה, כי סכום ההשתתפות העצמית בפוליסה הינו 6,800 $ אותו הוא מתחייב לשלם מיד לאחר מתן פסק הדין (התובע מחק את המילה ו/או פשרה) וכי מגדל תהיה זכאית לקבל הוצאות ושכר הטרחה שייפסקו במסגרת ההליך המשפטי. במסמך זה, ביצע התובע תיקונים וחתם עליו כחודשיים לאחר שנשלח עליו. התובע תיקן במכתב זה, את סעיף 5 בו מחק את מילים "ו/או פשרה" ובס' 6 שבמקורו נכתב "מגדל חברה לביטוח תהיה זכאית לקבלת הוצאות ושכ"ט שייפסקו במסגרת ההליך המשפטי עד לגובה הסכום ששולם על ידך" עו"ד פאתאי בעדותה תיקנה את המילה "לידך" ל- "לידיה", (ע' 15 שורה 5 לפרוטוקול). התובע הוסיף בכתב ידו " פחות 3,000 ₪ + מע"מ ששולמו יל ידי עו"ד דן X". בסמוך לחתימתו, הוסיף התובע "תחת מחאה ומבלי לפגוע בזכויותיי". נספח ד' לתצהיר הנתבע, הינו מכתב משמגד - חברת ניהול התביעות במגדל, מיום 6.8.07, בו מפורט שכר הטרחה שישולם לנתבע בטיפול בתביעה בחיפה ומדרגי התשלום. לגרסת התובע, אילו לא היה חותם תחת מחאה על נספח ב' הנ"ל, הרי שבהתאם לס' 6 לו, מגדל תהיה זכאית לקבל את הזכאות, אך היא סייגה זאת "עד לגובה הסכום ששולם על ידך/ה" כלומר, שמגדל תהיה זכאית להוצאות עד לסכום ששולם על ידה. זאת כאשר על פי נספח ד' לתצהיר הנתבע, שכר הטרחה המקסימאלי הינו 10,000$ (סעיף 1 למסמך) וכיוון שידוע שמגדל העריכה את סכום התביעה בחיפה ב- 150,000 ₪ הרי ששכר הטרחה המגיע לנתבע הינו בסך 15,000 ₪. כאן המקום להזכירנו, כי התובע העיד שמבחינתו מדובר בתביעה שבין 2.500,000 ₪ ל- 3,000,000 ₪ - ע' 4 שורות 17 -28 לפרוטוקול), בעוד שלפי חלופה 2.3 נספח ד' הנ"ל, לשיטתו מגיע לנתבע 10,000$?. עו"ד פאתאי, אשר הייתה שותפה לניסוח נספח ד', העידה, כי כוונת סעיף 6 הנ"ל הינה לכך שמגדל לא תתעשר שלא כדין, ולא תגבה מהמבוטח השתתפות עצמית במקרה שהחיוב עולה על ההוצאות שהוציאה בפועל. אך במקרה דנן לגרסתה, הוצאות שכר הטרחה שמגדל התחייבה לנתבע, הן גבוהות יותר, בהתאם להסכם שכר הטרחה עמו ולא יתכן, שבמקרה בו נדחית התביעה, לא ישלם המבוטח השתתפות עצמית, לכן, מבחינת מגדל, אם ערכאת הערעור תקבל את הערעור, מגדל היא שתחזיר את ההוצאות בסך 75,000 ₪ שנפסקו בבית המשפט המחוזי בחיפה ושהועברו לעו"ד אשר. (ע' 15 שורות 7-20 לפרוטוקול). עו"ד פאתאי השיבה בחקירתה, כי כמי שהייתה שותפה לניסוח המסמכים, מגדל התחייבה בהסכם שכר הטרחה לשלם לנתבע, 10,000$ ו/או שכר טרחה שנפסק יל ידי בית המשפט, לפי הגבוה. זאת, מהכתוב בסעיפים 2.4 ו- 1.2 לנספח ד' הנ"ל. בעת ניסוחו הבינו מנסחיו, כי שכר הטרחה המשולם על ידי מגדל הינו נמוך ותארו לעצמם, שכאשר בית המשפט פוסק הוצאות גבוהות יותר, הן מגיעות למייצג, כי זה הסכום שבית המשפט שדן בתביעה, סבר שסכום זה מגיע לו. לגרסתה, סעיף 2.4 אינו מצוי בחלל ריק, ונכתב לאור ההלכות שנקבעו בבתי המשפט, שההוצאות מגיעות למבטח. בעת ניסוח הסכם שכר הטרחה, יצאו מנסחיו מנקודת הנחה שההוצאות שייכות למבטח ולכן לא נכתב, שהמבוטח יקבל את ההוצאות ויעבירן למגדל. (ע' 16 שורות 9-30 לפרוטוקול). עו"ד פאתאי השיבה בחקירתה כי סעיף 2, 2.3 אינם עוסקים בשכר טרחה מקסימאלי, אלא שס' 2.4 מתייחס לשני מקרים, האחד במקרה בו שכר הטרחה נמוך מהמקסימום והשני שהוא גבוה מהמקסימום. כאשר מגדל התייחסה למחיר מקסימום, כתבה זאת מפורשות. סעיף 6 לנספח ב', מתייחס לשיטתה, למקרה בו מגדל הוציאה פחות ממה ששילמה, מה שהינו רלוונטי לתביעה זו, בה שולם שכר טרחה לנתבע בסך 75,000 ₪. הייצוג המשפטי כתב הכיסוי הביטוחי אשר נשלח ביום 15.8.07 על ידי עו"ד פאתאי מטעם חברת הביטוח לתובע, קובע כי הנתבע מונה על ידה לייצג את התובע, בכפוף לתנאי הפוליסה המקצועית שקיימת לתובע ועל פיה, סכום ההשתתפות העצמית של התובע הוא 6,800 דולר ובהתאם לסעיף 6 לה חברת הביטוח זכאית לקבל הוצאות ושכ"ט שיפסקו במסגרת ההליך המשפטי ועד לגובה הסכום אשר ישולם על ידה בהפחתה של 3,000 ₪ ששולמו בעבר כהוצאות על ידי התובע. מסמך זה נחתם על ידי התובע כשבסמוך לחתימתו כתב התובע "תחת מחאה" באופן כללי מבלי התייחסות ספציפית למה שייכת מחאתו. מעדותו עולה שמחאתו היתה לעניין עצם הצורך בייצוג. זאת, מאחר שלאור ההתכתבויות בינו לבין חברת הביטוח ושיחות הטלפון עם עוה"ד פאתאי ופרויליך, היה עליו לבחור בין ויתור על הכיסוי הביטוחי בהתאם לתנאי הפוליסה או קבלת כיסוי ביטוחי. בלבד שחברת הביטוח תמנה לו מייצג וזאת "כחבילה אחת" הועמד לו כתנאי מטעם חברת הביטוח", כך עולה ממכתב עוה"ד פאתאי אל התובע מיום 14.8.07, 4.7.07, 20.6.07, 7.6.07, 16.5.07, 6.5.07. משבחר התובע בכיסוי הביטוחי ובייצוג על ידי עו"ד שמונה על ידי חברת הביטוח, הוא אף חתם לנתבע על ייפוי כח כדי שייצגו בתיק. ייפוי הכוח נספח ד' לכתב התביעה בו ממנה התובע את הנתבע להופיע בפניו בבית המשפט המחוזי בחיפה ובערעור לכל דרגותיו. התובע מחק מכתב ייפוי הכוח את המילים "להסכים למסור את העניין לבוררים" ו"לעשות הודעות לבוא לידי פשרות והסכמים לקבל כספים ולתת פטורים חלקיים או זמניים". בהתאם לעדותה של עו"ד פאתאי, עו"ד X דחה עורכי דין אחרים שהוצעו לו על ידי מגדל כמייצגים, והסכים רק לעו"ד אשר, אשר הסכים לקחת את הייצוג לאחר שכנועים רבים. מהעדויות שהובאו בפניי עולה, כי הנתבע ייצג את התובע בתיק בית המשפט המחוזי בחיפה, בהסכמתו המלאה, אמנם לאחר התלבטויות רבות של התובע אשר חתם הן על מכתב הכיסוי הביטוחי והן על ייפוי הכוח לאחר התלבטויות וזמן ארוך מאז שכתב הכיסוי הביטוחי נשלח אליו (עדותה של עו"ד פאתאי עמ' 11 שורה 22 עד עמ' 14 שורה 8 לפרוטוקול). בהתאם למכתב מגדל מיום 15.8.08 בו פונה עו"ד פאתאי אל התובע וכותבת לו בסעיף 1 כדלקמן: "בהמשך לכתב התביעה שהוגשה נגדך, מינתה חברתנו, בשיתוף עמך, את עורך דין אורי אשר לייצגך בתביעה שבנדון וזאת כאמור בתנאי הפוליסה". עו"ד פאתאי העידה, כי לטעמה כוונת התובע בחתימתו "תחת מחאה" היתה למחיקות שביצע בגוף המסמך לעניין השגת פשרה. מסמך נ/5 הוא פוליסת ביטוח מקצועית קובע בסעיף 6, כי כאשר מכירה המבטחת בחבותה על פי הפוליסה, היא רשאית על פי שיקול דעתה, ליטול ידיה ולנהל בשם המבוטח את ההגנה, לתבוע ולקבל בשמו השתתפות שיפוי פיצוי ודמי נזק. הנתבע פרט את הפעולות הרבות שביצע עבור התובע בתביעה בחיפה, הבקשות שהגיש וההחלטות שהתקבלו. הגם שהתובע הינו עו"ד במקצועו, והגם שלגרסתו, הוא זה שביצע את כל הפעולות המשפטיות בתיק במחוזי, אין להתעלם מהפעולות המשפטיות שביצע הנתבע כפי שפרט בכתבי הטענות מטעמו והמסמכים שצרף להם, וממכתב חברת הביטוח, מיום 15.8.07 ולפיו, הנתבע ייצג את התובע בתביעה שם, בשיתוף עם התובע, אך עדיין הנתבע ייצג אותו מטעם חברת הביטוח. לעניין זה נקבע בת.א. (הרצליה) 2752/04 עו"ד קפלן נ' חברת הביטוח הדר כי: "הטענה כאילו שימש יועץ מקצועי לאו טענה היא, לא רק לאור האמור לעיל אלא גם לאור העובדה שהדר שכרה שירותי יועץ מקצועי ולא חסכה בהוצאותיה לאור שיתוף הפעולה המתחייב של ביתן". משכך, אין מנוס מהמסקנה כי הנתבע ייצג את התובע בתביעה שהוגשה נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה בהתאם לפניית התובע אל חברת הביטוח ובהתאם להחלטת חברת הביטוח. זאת, הגם שהתובע לטענתו, לקח חלק פעיל בהתנהלות ההגנה שם. ההוצאות שנפסקו על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה קביעת בית המשפט המחוזי בתביעה בחיפה: "...לפיכך אני קובע את סכום ההוצאות שעל התובעים לשלם לנתבעים 1 עד 3 בסך 75,000 ₪ בתוספת מע"מ ולנתבע 9 את הסך 75,000 ₪ בתוספת מע"מ". התובע הפנה לפסקי דין הקובעים, כי הוצאות המשפט הנפסקות על ידי בית המשפט, לטובת בעל הדין, שייכות לו ולא לעורך הדין. זאת, במטרה לפצות את בעל הדין על הסכומים שהוציא או שהתחייב עליהם, ולא להעשיר את עורך הדין בנוסף על שכר הטרחה שכבר קיבל כמוסכם עם הלקוח. (ע"א 541/63 נתן רכב ואח' נגד אלזה הרצברג פד"י יח (2) 128 וכן בש"א (ת"א) 8189/08 אביעד יעקב נ' אולמי נ. מלכה, . בת"א (שלום פ"ת) 1440/01 מזרחי שלמה נ' עו"ד עמנואל שופמן, תק-של 2002(1), 10 , 11 (2002) נקבע: כבר עתה ניתן לקבוע, כי בעיקרי העובדות, אין מחלוקת בין הצדדים, וכן ניתן לקבוע, כי הוצאות ושכ"ט עו"ד שנפסקות ע"י ביהמ"ש לטובת צד זה או אחר, הינן לטובת אותו צד, ולא לעורך דינו. מסגרת היחסים בנושא שכר הטרחה בין עורך הדין ולקוחו לחוד, ואשר נפסק ע"י ביהמ"ש לחוד. יחד עם זאת, אין מניעה, כי עורך הדין ולקוחו יסכימו כי שכ"ט שיפסק ע"י ביהמ"ש, יועבר ע"י לקוח לעורך הדין בין בקיזוז אשר שולם ע"י הלקוח טרם לכן, ובין בנוסף לו". בת.א. 2752/04 עו"ד קפלן נ' הדר חברה לביטוח קבעה כב' השופטת שריר כי שכר הטרחה וההוצאות, אינם פיצוי עבור פגיעה אישית בגין הגשת התביעה, אלא הוצאות ושכר טרחה כשמן הן, והרציונל לפסיקתם הוא שיפוי הצד שזכה בהליך, בגין העלויות שהיו לו בניהול ההליך לצורך הדיפת התביעה כדי שלא יצא בחסרון כיס, מה שלא יכול להיות כאשר הצד לא הוציא בפועל הוצאות ועל כן ממילא לא נגרם לו חסרון כיס. כב' השופטת שריר, ממשיכה ומסבירה, כי כאשר הוצאות המשפט של המבוטח, מכוסות על ידי חברת הביטוח, בין אם המבוטח זכה במשפט אם לאו, ולכן הפרקטיקה הנוהגת נועדה לחסוך בירוקרטיה מסורבלת בהתחשבנות שהבין המבוטח לחברת הביטוח. זאת, כאשר, אלמלא הביטוח, המבוטח היה שוכר עורכי דין ומשלם את הוצאות המשפט, הוצאות, אשר היו נגרמות ללקוח גם אם זכה במשפט. כב' השופטת שריר אף קבעה, כי שמנשאה חברת הביטוח בהוצאות ניהול ההליך, אין המבוטח זכאי להוצאות שנפסקו, וטענותיו להוצאות שנגרמו לו לצורך שיתוף הפעולה, הן פועל יוצא מחובתו כלפי חברת הביטוח. ממש כשם שכאשר המבוטח מפסיד בדין ומחויב בהוצאות, חברת הביטוח נושאת בהם. ובהמשך קבעה כי : ההתייחסות לפסיקה שקבעה כי שכ"ט עוה"ד שייך לבעל הדין ולא לעוה"ד אינה רלבנטית וברת השוואה. באותם מקרים מקבל עוה"ד ממילא שכר מבעל הדין ועל כן קבלת הסכום הפסוק כמוה ככפל שכר טרחה. לא זו בלבד אלא שניתן ללמוד מהלכה זו דווקא ההפך לעניייננו. במקרה זה לא ביתן שילם שכר טרחת עוה"ד ועל כן לא הוא שזכאי לקבל הסכום הפסוק. לא זו בלבד אלא שאין דינו של עורך דין שאינו אלא מייצג ולא בעל ענין למבטחת הנכנסת בנעלי המבוטח וכמוה כבעל הדין עצמו. בע"א (חי)4673/98 יצחק איזק נ' דניאל גושן נקבע, כי ההכרעה למי שייך שכר הטרחה שפוסק בית המשפט תלוי בנסיבות, ואם עו"ד גושן היה מוכיח שקיים הסכם שכר טרחה בינו לבין הלקוח הוא היה זכאי לסכומים שגבה. וכן, כי: " ההלכות הקובעות, כי שכר הטירחה שייך ללקוח ולא לעורך הדין חלות במקרים בהם הוציא הלקוח שכר טירחה ושילם לעו"ד, או אז, בא שכר הטירחה שנפסק בביהמ"ש לפצותו על הוצאה זו ואילו בעניננו, איז'ק לא הוציא מכיסו אפילו אגורה אחת לתשלום שכר הטירחה. איז'ק קיבל את מלוא הסכום שנפסק לו בביהמ"ש העליון והתוצאה היא, שאיז'ק לא שילם לגושן כל שכר טירחה בגין העבודה שביצע. לפי ההסדר שבין גושן לחברת הביטוח, שולם למעשה שכר הטירחה של גושן ע"י חברות הביטוח וזאת מבלי שנגרע מהפיצויים שנפסקו לאיז'ק כל מאומה". דהיינו, בפסקי הדיל הנ"ל אשר צוטטו על ידי התובע, מדובר היה בהוצאות שמטרתן השבת הסכומים ששילם התובע כשכר טרחה לבא כוחו. מהעדויות אשר הובאו בפני עולה, כי התובע לא "הוציא" כל סכום שהוא מכיסו לצורך ניהול התביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה. (למעט 3,000 ₪ המצוינים בכתב ידו של התובע, בסעיף 6 לנספח ב' לתצהיר הנתבע, הוא מכתב חברת הביטוח אל התובע מיום 15.8.07). כפי שנקבע בפסק הדין בעניין עו"ד קפלן, אין מקום לסרבול הבירוקראטי של התחשבנות והעברות הכספים. לכן, הפרקטיקה הנוהגת היא העברת ההוצאות שנפסקו לטובת המבוטח, לתשלום הוצאותיה של חברת הביטוח. חברת הביטוח התחייבה לשלם את שכר טרחתו של הנתבע, ורשאית הייתה להעביר אליה את ההוצאות שנפסקו לטובת התובע, ו/או להורות לנתבע להעבירן ישירות אליו כשכר טרחתו. זאת, בהתאם להוצאות שנגרמו לה, שמשמעותן ועל פי ההסדר בנספח ב' לתצהיר הנתבע, הוא מכתב הפנייה שלה אל התובע לעניין ההוצאות שייפסקו בתביעה. בהתאם לסעיף 6 לפוליסה (נ/5), חברת הביטוח רשאית, בין היתר, ליטול לידיה..... "ולקבל בשם המבוטח, שיפוי, פיצוי, השתתפות ודמי נזק". חברת הביטוח רשאית הייתה לקבל לידיה את הוצאותיה והכספים שהתחייבה לשלם לנתבע כשכר טרחתו, מההוצאות שנפסקו לטובת התובע בבית המשפט המחוזי בחיפה ו/או להורות לנתבע להעביר את סכומן ישירות אליו כשכר טרחתו. שכר הטרחה שכר הטרחה המוסכם בין הנתבע לחברת הביטוח, מפורט בנספח ד' לתצהיר הנתבע, מכתב חברת הביטוח אל הנתבע מיום 6.8.07 עו" פאתאי העידה, כי לאור הסכם שכר הטרחה, שהיא הייתה שותפה לעריכתו (הסכם ד' לתצהיר הנתבע) היא שלחה לנתבע מכתב, שהוא רשאי להשאיר בידיו את ההוצאות שנפסקו בבית המשפט בחיפה. עו"ד פאתאי הסבירה בעדותה, כי כוונת מגדל בסעיף 6 לנספח ב' לתצהיר הנתבע במילים "עד לגובה הסכום ששולם על ידה" הינה שמגדל לא תוכל להתעשר שלא כדין וכדי שלא תגבה השתתפות עצמית מהמבוטח, במקרה של חיוב שעולה על ההוצאות שהוציאה בפועל. בתיק זה, ההוצאות הן שכר הטרחה שמגדל התחייבה לשלם לנתבע בהתאם להסכם שכר הטרחה שנערך עמו, הן הוצאות שכר טרחה גבוהות יותר. בכל מקרה לטענתה, לא הייתה כל כוונה להיטיב עם המבוטחים עד כדי, שגם אם תביעתם נדחית, הם לא ישלמו השתתפות עצמית. לכן לדבריה, מבחינת מגדל, אם ערכאת הערעור תקבל את הערעור, מגדל היא שתחזיר את ההוצאות בסך 75,000 ₪ שנפסקו בבית המשפט המחוזי בחיפה ושהועברו לעו"ד אשר. (ע' 15 שורות 7-20 לפרוטוקול). עו"ד פאתאי השיבה בחקירתה, כי כמי שהייתה שותפה לניסוח המסמכים, מגדל התחייבה בהסכם שכר הטרחה לשלם לנתבע, 10,000$ ו/או שכר טרחה שנפסק על ידי בית המשפט, לפי הגבוה. זאת, מהכתוב בסעיפים 2.4 ו- 1.2 לנספח ד' הנ"ל. בעת ניסוח מסמך זה הבינו מנסחיו, כי שכר הטרחה נמוך והבינו שכאשר בית המשפט פוסק הוצאות גבוהות יותר, הן מגיעות למייצג, כי זה הסכום שבית המשפט שדן בתביעה, סבר שסכום זה מגיע לו. לגרסתה, סעיף 2.4 אינו מצוי בחלל ריק, ונכתב לאור ההלכות שנקבעו בבתי המשפט, שההוצאות מגיעות למבטח. בעת ניסוח הסכם שכר הטרחה, יצאו מנסחיו מנקודת הנחה שההוצאות שייכות למבטח ולכן לא נכתב, שהמבוטח יקבל את ההוצאות ויעבירן למגדל. (ע' 16 שורות 9-30 לפרוטוקול). בהתאם לעדותה של עו"ד פאתאי, סעיף 2, 2.3 להסכם שכר הטרחה שנחתם עם הנתבע, אינם עוסקים בשכר טרחה מקסימאלי, אלא שס' 2.4 מתייחס לשני מקרים, האחד במקרה בו שכר הטרחה נמוך מהמקסימום והשני שהוא גבוה מהמקסימום. כאשר מגדל התייחסה למחיר מקסימום, כתבה זאת מפורשות. סעיף 6 לנספח ב', מתייחס לשיטתה, למקרה בו מגדל הוציאה פחות ממה ששילמה, מה שאינו רלוונטי לתביעה זו, בה שולם שכר טרחה לנתבע בסך 75,000 ₪. מלשון המסמך ועדותה של עו"ד פאתאי, אשר הייתה שותפה לניסוחו ועריכתו, עולה כי סעיף 1 לנספח ד' קובע שכר טרחה מינימאלי ולא מקסימאלי. סעיף 2.4 למסמך זה, קובע כי שכר הטרחה שנפסק יגבה על ידי הנתבע, וחברת הביטוח תשלים את היתרה. אך ככל ששכר הטרחה שנפסק יהיה גבוה מהסכום המגיע בהתאם להסכם שכר הטרחה, הוא יועבר בשלמותו לנתבע וחברת הביטוח תהיה פטורה מכל תשלום נוסף. עולה גם, כי חברת הביטוח אשר רשאית לגבות את ההוצאות שהיו לה בגין ניהול התביעה עבור המבוטח, מהסכום שנפסק לטובתו. סכום שכר הטרחה המינימאלי המגיע לנתבע הוא זה הקבוע בסעיף 1 למסמך שכר הטרחה. אך אם בית המשפט פסק לטובת המבוטח הואצות גבוהות יותר, ומוך הנחה שהסכום שקובעת חברת הביטוח, שהיא תשלם לנתבע כעו"ד, הינו נמוך חיחסית, הסכימה חברת הביטוח, כיי שכר טרחת הנתבע, יהיה כל סכום ההוצאות שנפסקו לטובת המבוטח, בהתאם לסמכותה על פי סעיף 6 לפוליסה. כפועל יוצא מכך, הורתה חברת הביטוח לנתבע, לגבות את שכרו מתוך סכום ההוצאות שנפסק על ידי בית המשפט. לאור המפורט בפסק דיני זה, דין התביעה להידחות. התובע ישלם לנתבע הוצאות שכר טרחה בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ. רשלנות מקצועיתייצוגרשלנותעורך דין