סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ שהוסף בתיקון מספר 29, תשס"ט-2008, שעניינו "יידוע בדבר פנייה להליכי פשיטת רגל" קובע כדהלהלן: "נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר שבירר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין במעמד חקירת יכולת, בירור או הבאה, כי אין תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וסבר כי בנסיבות העניין יהיה בפנייה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת, ימסור לחייב ולזוכה מידע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל; הרשם רשאי להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל, כולם או חלקם, אם שוכנע כי הדבר מוצדק, לתקופה סבירה שיקבע, שתאפשר פנייה לבית המשפט לשם פתיחת הליכי פשיטת רגל." מלשון הסעיף עולה, כי על הרשם למסור לחייב ולזוכה מידע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פש"ר, וזאת לאחר שערך חקירת יכולת של החייב ונוכח לדעת כי אין תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל. בפסק הדין שניתן על ידי לאחרונה ברצ"פ 48/09 אמויאל שולמית נ' בנק הפועלים ואח' (לא פורסם, ניתן ביום 28.6.09) דנתי בבר"ע על החלטת רשם שדחה את בקשת המבקשת להכריז עליה כחייבת מוגבלת באמצעים והורה לה לה לפנות להליכי פשיטת רגל תוך 30 יום בעניין זה נקבע: "בהחלטתו מציין הרשם הנכבד כי הוא מסתמך על פסיקה ועל סעיף 77א, כפי שתוקן בתיקון מס' 29 של חוק ההוצל"פ.. אינני סבור כי מוקנית לרשם ההוצל"פ הסמכות לכפות על חייב לפנות להליכי פשיטת רגל, אם אין זה רצונו של החייב. אף מכוח סעיף 77א המתוקן, אין לרשם ההוצל"פ סמכות כזו, שכן לו ביקש המחוקק להעניק סמכות כזו היה קובע זאת במפורש. המחוקק נזהר בניסוח הסעיף וקבע רק יידוע החייב והזוכה בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל, הא ותו לא. אם סבור רשם ההוצל"פ כי אין תועלת בניהול הליכי הוצל"פ, ותועלת מרובה יותר תושג בהליכי פשיטת רגל, יודיע על כך לצדדים, שכן בהליכי פש"ר יכול לנקוט גם נושה וגם חייב. כל עוד לא בוחר החייב או הנושה לפנות להליכי פש"ר, יש להמשיך בהליכי הוצל"פ, בהתאם לחוק ולתקנות. בענייננו לא מוצו ההליכים בבקשתה של המבקשת, לא התקיימה חקירת יכולת, לא הוזמנו הזוכים ולא נחקרה החייבת על מנת שיחליט רשם ההוצל"פ האם יש להכריזה בתור חייבת מוגבלת באמצעים והאם יש לאחד את תיקיה, ומהו הסכום החודשי אשר יהיה עליה לשלם. בקשתה של המבקשת נדחתה למעשה על הסף הואיל והרשם הנכבד סבר כי על המבקשת לפנות להליך של פשיטת רגל. אני סבור כי על רשם ההוצל"פ לדון בבקשתה של המבקשת לגופם של דברים, בדרך המקובלת של חקירת יכולת." הוצאה לפועל