צירוף ראיות בדיון בהתנגדות לביצוע שטר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צירוף ראיות בדיון בהתנגדות לביצוע שטר: א. מבוא 1. לפניי ערעור על החלטתו של כב' הרשם יגאל נמרודי (להלן: "הרשם") מיום 29.11.09 בה קיבל הרשם את בקשת המשיב- החייב בתיק הוצאה לפועל, במסגרת התנגדותו לביצוע שטר, להורות על צירוף תצהיר משלים וראיות חדשות, ביניהן תמלילי שיחות שלטענת המשיב התקיימו בינו לבין נציגת המערערת בינואר 2009. ב. רקע הדברים 2. המערערת הינה התובעת והמשיב הינו הנתבע בתביעה לביצוע שטר שנפתחה ביום 25.2.09 בתיק הוצאה לפועל שמספרו 26-01955-09-1 (להלן: "תיק ההוצל"פ") נגד המשיב ונגד חייבת נוספת לביצוע שני שטרי חוב בסכום כולל של 2 מיליון ₪. 3. עקב הגשת התנגדות לביצוע שטרי החוב שהוגשה ביום 30.3.09 הועבר התיק לבימ"ש השלום בת"א, ונפתחה בש"א 212668/09. ביום 30.9.09 הגיש המשיב בקשה להורות על צירוף תצהיר משלים וראיות חדשות להתנגדות לביצוע שטר (להלן: "התצהיר המשלים"), בה ביקש המשיב להורות, בין היתר, על צירוף תמלילי שיחות שלטענתו התקיימו בינו לבין נציגת המערערת בתחילת ינואר 2009 (להלן: "התמלילים"). ביום 2.11.09 הגישה המערערת את התנגדותה לצירוף התצהיר המשלים אליו צורפו התמלילים. במהלך הדיון שהתקיים בפניו ביום 29.11.09 קיבל הרשם את הבקשה לצירוף התצהיר המשלים אליו צורפו התמלילים (עמ' 6 ש' 10-11 לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.09, להלן: "החלטת הרשם"). על החלטה זו נסב הערעור שלפניי. כך נכתב בהחלטת הרשם: "לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בבקשה ובתגובה, בשים לב לעובדה שהתצהיר הנוסף אליו צורף תמליל היה בידי באי כוח המשיבה עוד קודם הדיון, אני מתיר את הגשת התצהיר הנוסף". ביום 3.12.09 הוגשה מטעם המערערת בקשה לתיקון פרוטוקול מיום 29.11.09, בה ביקשה להוסיף את דברי בא כוחה שנאמרו בדיון כדלהלן: "מעולם לא קיבלתי הקלטת ולא תצהיר של מפענח ההקלטה וממילא לא הוזמן המפענח לדיון". בהחלטתו מיום 1.1.10 קבע הרשם, כי לאור הסכמת המשיב, יתוקן הפרוטוקול כמבוקש. ג. טענות הצדדים 4. המערערת טוענת כי אין בהמצאת התצהיר טרם הדיון כדי לרפא את הפגמים היסודיים והמהותיים שנפלו בהגשת התמלילים שהמערערת התנגדה להגשתם. לטענתה אין בהחלטת הרשם כל התייחסות לפגמים עליהם הצביעה המערערת בהתנגדותה כדלהלן: אי הגשת הקלטת למערערת או לבאי כוחה או לבית המשפט, אי הגשת תצהיר מפענח הקלטת או עורך ההקלטה או התמליל והעדר כל התייחסות למהימנות, אמינות ודיוק התמליל, לרבות העדר התייחסות לתנאים המוקדמים להגשת קלטת כראייה. לעניין זה מפנה המערערת לע"פ 869/81 שניר נ' מדינת ישראל, פ"ד לח (4) 169. כן טוענת המערערת כי בתצהיר המשלים אין כל התייחסות לשאלה מדוע לא נמסרה הקלטת למערערת ומדוע לא הוגשה לבית המשפט והיכן היא כיום. עוד טוענת המערערת כי התמלילים הוגשו כשבעה חודשים לאחר שהוגשה ההתנגדות לביצוע השטר, כאשר לטענת המשיב השיחה שתומללה נערכה כשלושה חודשים עובר להגשת ההתנגדות, וזאת ללא כל הסבר המניח את הדעת לשאלה מדוע התמלילים לא צורפו להתנגדות. על כן מבקשת המערערת לבטל את החלטת הרשם המתירה את הגשת התצהיר הנוסף אליו צורפו התמלילים. 5. המשיב טוען כי מדובר בהחלטת ביניים להתרת צירוף תצהיר משלים ונספחיו במסגרת דיון בהתנגדות לביצוע שטרות כאשר הבקשה לצירופם הוגשה זמן רב טרם שנערך דיון כלשהו בהתנגדות לגופה, ומכאן שלא נגרמה פגיעה כלשהי בזכויות המערערת. המשיב טוען כי לאור השלב המקדמי ואופיו, שהינו כדיון בבקשת רשות להגן, לגביה מתירים צירוף ראיות, תצהירים, תיקון כתבי טענות וכיו"ב באופן רחב, הרי שביהמ"ש קמא אינו נדרש לשקול את כובדן או מהימנותן של ראיות כלשהן כפי שטוענת המערערת. כן טוען המשיב, כי גם אם תתקבל ההתנגדות במסגרת ההליך המקדמי תוכל המערערת לטעון לעניין קבילות התמלילים בהליך הבאת הראיות מסגרת ההליך העיקרי. כן טוען המשיב כי בתגובת המשיבה לבקשתו לצירוף התצהיר המשלים העלתה המשיבה טענות לגבי מועד הגשת התצהיר המשלים, ולא הועלתה בה ולו אחת מהטענות בדבר הפגמים שנפלו בהגשת התמלילים הנטענות לראשונה בערעור דנן. המשיב טוען כי די בשיהוי הניכר בהעלאת טענה כבושה זו בדבר אי קבילות התמלילים כדי לדחות טענה זו של המערערת. באשר לטענות המערערת לגבי הקלטת, טוען המשיב כי קיימות הקלטות של השיחות נשוא התמלילים וכי המערערת מעולם לא הכחישה את קיומן או תוכנן של השיחות שתומללו או את תוכנן. המשיב טוען כי הקלטת מצויה בידיו וכי אין כל קושי להמציאה לידי ביהמ"ש או לידי המערערת, וכי זו מעולם לא ביקשה לקבל לידיה עותק של הקלטת. כן צורף לעיקרי הטיעון שהוגשו מטעם המשיב תצהירו של עורך התמלילים, מר ניר סלע. לגבי הלכת שניר אליה מפנה המערערת, טוען המשיב כי שם נקבע כי תמליל הינו ראיה משנית להצגת תוכן הקלטה, וכי מותר לפנות לראיה משנית כתחליף לראיה הראשונית אם זו האחרונה איננה קיימת עוד. כן טוען המשיב כי עניין שניר שונה מענייננו שכן שם דובר על צירוף ראיה של "רישום תמציתי" של הקלטות שיחות טלפון שערך קצין משטרה שהעיד במשפט לאחר שהקלטות המקוריות נמחקו, ואילו כאן מדובר בתמלילים מפורטים של מה שנאמר בשיחות שנערכו בין המשיב לנציגת המערערת שמעולם לא הכחישה את תוכנן, כאשר קיימות הקלטות של השיחות המאמתות את תוכן התמלילים. עוד מפנה המשיב להלכה הפסוקה בעניין זה לפיה חקר האמת והיעילות הדיונית הינה נר לרגלי הערכאה השיפוטית היושבת בדין, ואלה עומדים מעל לשיקולים פרוצדוראליים שממילא אינם מיטת סדום. כן מפנה המשיב לכלל בדבר אי התערבות ערכאת הערעור בהחלטות ביניים, למעט מקרים חריגים שבהם החלטת הערכאה קמא נוגדת את הדין, גורמת לעיוות דין קיצוני או מקפחת את זכותו של בעל דין, שנקבע בהלכה הפסוקה. עוד טוען המשיב, כי אין ממש בטענת המערערת בדבר אי התייחסות ביהמ"ש קמא לפגמים עליהם הצביעה המערערת, שכן חלקן של הטענות האמורות נטענו רק במעמד הדיון מיום 29.11.09 בקצרה ובשטחיות ומבלי שהובאו במסגרת תגובת המערערת לבקשה לצירוף התצהיר המשלים. בהקשר זה מוסיף וטוען המשיב כי הבקשה לצירוף תצהיר משלים שהוגשה במסגרת ההתנגדות כבר ביום 20.10.09 אשר הומצאה למערערת באותו מועד, כ-40 ימים עובר למועד הדיון שהיה קבוע בעניין ההתנגדות שהגיש המשיב. כן מציין המשיב כי אין בתצהיר המשלים טענות חדשות כלשהן בנוסף על טענותיו כפי שהוגשו בהתנגדות, ולא היתה בו כל טענה שונה או מפתיעה לעניין ההתנגדות עצמה. בנוסף עוד טוען המשיב כי המערערת נתפסה לכלל טעות כאשר טענה שמדובר בצירוף תמלילים לתיק בית המשפט בעוד שמדובר בתצהיר משלים הנתמך בראיה משנית. המערערת לא התנגדה לצירוף התצהיר המשלים, אלא טענה לפגמים פרוצדוראליים כאלו ואחרים בדבר קבילות הנספחים שצורפו לתצהיר המשלים או מקצתם. לפיכך טוען המשיב כי יכול היה להעיד על הנאמר בשיחות שתומללו במסגרת התצהיר גם אלמלא צורפו התמלילים עצמם. כן טוען המשיב כי המערערת עשתה שימוש לרעה בהליכי משפט כאשר הערעור הוגש ביום 8.12.09, ואילו רק ביום 27.12.09, כעשרים יום לאחר הגשת הערעור וארבעה ימים לאחר שהוגשו סיכומי המשיב בהליך שהתנהל בפני הרשם, הוגשה לערכאה קמא בקשה להארכת המועד להגשת סיכומים מטעם המערערת עד להכרעה בערעור. המשיב טוען כי כך למעשה, הגישה המערערת בקשה לעיכוב הליכים במסווה של בקשה פרוצדוראלית למתן ארכה, וזאת זמן רב לאחר הגשת הערעור וכן לאחר שכבר הוגשו הסיכומים מטעמו. אף הרשם ציין בהחלטתו בבקשה זו למתן ארכה להגשת סיכומים מיום 7.1.10: "הבקשה הינה, למעשה, מעין בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שניתנה על ידי; בבקשה כאמור יש להתייחס לסיכויי הערעור וכן לסוגיית מאזן הנוחות..". ד. דיון והכרעה 6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהגישו הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות, מהטעמים שיפורטו להלן. 7. ראשית, יש לציין כי מרבית טענות המשיבה בתגובתה לבקשה להורות על צירוף התצהיר המשלים בבש"א 212668/09 מיום 2.11.09 (נספח ד' לערעור) התייחסו למועד הגשת הבקשה לצירוף התצהיר המשלים, וכן טענה שם המערערת כי אין במסמכים נשוא הבקשה כדי להקים לנתבע טענות הגנה וכי הם אינם רלבנטיים לתביעה השטרית. מכל מקום לא הועלתה שם כל טענה בדבר הפגמים שלטענת המערערת נפלו בהגשת התמלילים. בדיון שנערך ביום 29.11.09 הוסיף בע"פ ב"כ המשיבה כי הוא מתנגד להגשת התמלילים "הן מהטעמים שפורטו בתגובה והן מאחר והמפענח של ההקלטה לא התייצב לדיון." (עמ' 6 ש' 4-5 לפרוטוקול הדיון). לאחר שהתקבלה בקשת המערערת לתיקון הפרוטוקול הוסף המשפט: "מעולם לא קיבלתי הקלטת ולא תצהיר של מפענח ההקלטה וממילא לא הוזמן המפענח לדיון". למשיב לא ניתנה הזדמנות להגיב לטענות אלה של המערערת בדבר הפגמים שלטענתה נפלו בהגשת התמלילים שנטענו בקצרה במסגרת הדיון שנערך בפני הרשם כאמור, ובערעור דנן בהרחבה. לו טענה המערערת טענה זו במסגרת תגובתה הנ"ל מיום 2.11.09, נראה כי המשיב היה מקדים ומציג תצהיר של עורך התמליל (ר' תצהיר עורך התמלילים שצורף כמוצג א' לעיקרי הטיעון שהוגשו מטעם המשיב) כבר אז. גם לגופו של עניין, המערערת אינה מכחישה את קיומן או את תוכנן של השיחות שתומללו וטענותיה פרוצדוראליות בלבד. 8. שנית, לעניין הלכת שניר אליה מפנה המערערת לעניין הפגמים שלטענתה נפלו בהגשת התמלילים, בפסק הדין בעניין שניר נקבע כי: "ההקלטה היא אמצעי להוכחת תוכן השיחה, וממילא כפועל יוצא מכך זהו גם הדין באשר לתמליל: אם הוכח שהתמליל נערך באופן נאמן ומדויק, וכל עוד אין מחלוקת מאזינים באשר למהותם של הדברים שנרשמו, אין בית המשפט חייב לשוב בעצמו אל ההאזנה כדי להשוות את הרישום בכתב היד למשמע האוזניים, אלא הוא יכול להסתייע בעדותו של מי שביצע מלאכה זו, ובעיקר בדברים, אשר אותם העלה על הכתב כתוצאה מהאזנתו להקלטה; אך מובן, כי שונה הדבר כאשר יש מחלוקת בקשר לנאמנותו של התמליל בהשוואה אל תוכן ההקלטה". (עמ' 200-201, שם. ההדגשות אינן במקור). בענייננו, כאמור, המערערת אינה חולקת על קיומן של השיחות או על תוכנן וטענותיה הן פרוצדוראליות- ונוגעות להגשת הקלטת והגשת תצהיר של מפענח ההקלטה או עורך התמליל. לו טענה המערערת טענה זו במסגרת תגובתה הנ"ל מיום 2.11.09, נראה כי המשיב היה מקדים ומציג את תצהיר עורך התמליל כבר אז, כאמור. כן יש לציין כי בשלב מקדמי זה ייתכן שדי היה בכך שהמשיב היה טוען לעניין קיומן ותוכן של השיחות בתצהירו גם ללא הגשת התמלילים על מנת להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו בדוחק, כפי שקובעת ההלכה הנוהגת בבקשות רשות להתגונן, היות שהדיון בהתנגדות לביצוע שטר דומה במהותו להליך של בקשת רשות להתגונן. כמו כן, הלכת שניר למעשה מקלה מבחינה ראייתית, וקובעת כי תמליל הינו ראיה משנית להצגת תוכן הקלטה, וכי מותר לפנות לראיה משנית כתחליף לראיה הראשונית אם זו האחרונה איננה קיימת עוד. שם דובר על קבלת רישום תמציתי של הקלטות שיחות טלפון שערך קצין משטרה שהעיד במשפט לאחר שהקלטות המקוריות נמחקו כראיה. קל וחומר כאשר מדובר בתמלילים מפורטים של שיחות שלמות שנערכו בין המשיב לנציגת המערערת שלא הכחישה את קיומן או את תוכנן כאמור, וכאשר לטענת המשיב קיימות קלטות של השיחות המאמתות את תוכן התמלילים. יתרה מכך, ידועה ההלכה הנוהגת בעניין זה לפיה חקר האמת והיעילות הדיונית הינה נר לרגלי הערכאה השיפוטית היושבת בדין, ואלה עומדים מעל לשיקולים פרוצדוראליים שממילא אינם מיטת סדום. 9. שלישית, מדובר בהחלטת ביניים בשלב מקדמי של דיון בהתנגדות לביצוע שטר. לכך שתי השלכות לענייננו. האחת, היא שבשלב המקדמי מתירים צירוף ראיות, תצהירים, תיקון כתבי טענות וכיו"ב בצורה רחבה. השנייה, היא הכלל בדבר אי התערבות ערכאת הערעור בהחלטות ביניים, למעט מקרים חריגים שבהם החלטת הערכאה קמא נוגדת את הדין, גורמת לעיוות דין קיצוני או מקפחת את זכותו של בעל דין, שנקבע בהלכה הפסוקה. בענייננו, נראה שלא נפל כל פגם בהחלטת הרשם להתיר את הגשת התצהיר המשלים והתמלילים בשלב זה של הדיון, הן מאחר שמדובר בשלב מקדמי, והן לאור העובדה שהתצהיר המשלים נמסר למערערת עובר לדיון בו התקבלה הבקשה לצירופו ולאחר שניתנה לה הזדמנות להגיב לבקשה לצירופו הן בכתב והן בע"פ. ה. סיכום 10. לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה. המערערת תשלם למשיב הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. הוספת ראיותדיוןשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטרראיות