תיקון טעות בגזר דין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא לבקשה לתיקון טעות בגזר דין / טעות חישוב בגזר דין / תיקון טעות טכנית בגזר דין: בפניי בקשת הנאשמים לתיקון גזר הדין, שניתן כנגדם בתיק זה ביום 31/12/09 (להלן: "גזר הדין"). בבקשה עותרים הנאשמים לתיקון שני רכיבים בגזר הדין- את סכום כפל האגרה ואת סכום הקנס. בקשת הנאשמים מבוססת על תיקונו של כתב האישום באופן שהופחת שטח הבנייה הכולל, בו נעשה ע"י הנאשמים שימוש ,ללא היתר כדין, בדרך של מחיקת המילים-"סה"כ הבנייה כ-340 מ"ר", זאת על רקע טעות אריתמטית שנפלה בציון השטח הנ"ל. לטענת הסניגור בבקשה, יש להפחית, לפיכך, את סכום כפל האגרה מסכום של 18,360 ₪ לסכום של 16,524 ₪ , ולהתאימו לסכום השטחים שבכתב האישום המתוקן ( כ- 306 מ"ר). עוד טוען הסניגור, כי יש להפחית גם את סכום הקנס מסכום של 8,500 ₪ לסכום של 7,650 ₪ . ב"כ המאשימה הסכימה, בתגובתה בכתב לבקשה, להיעתר לבקשה, באשר להפחתת סכום כפל האגרה, זאת מכוח סעיף 81(ב) לחוק בתי המשפט[נ"מ], התשמ"ד- 1984, ועל מנת שיותאם סכום כפל האגרה לשטח המופחת של כ-306 מ"ר. לפיכך,בהסכמת הצדדים, יופחת סכום כפל האגרה בגזר הדין לסכום של 16,524 ₪ . ברם, אין מקום לשנות את סכום הקנס בגזר הדין, שכן לא נפלה כל טעות ברכיב זה של גזר הדין, כפי שטענה, ובצדק, ב"כ המאשימה בתגובתה לבקשה, שכן בגזר הדין התייחסתי במפורש לשטח של כ-140 מ"ר ולשטח של כ- 166 מ"ר, היינו לשטח כולל נכון של כ-306 מ"ר, וסכום הקנס הושת בתיתי את הדעת לשטח הנ"ל. לפיכך, ונוכח התנגדות המאשימה, הבקשה לשינוי רכיב הקנס בגזר הדין- נדחית.משפט פליליטעות סופר / טעות קולמוס / השמטה מקרית