החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 6.7.2010, אשר קבעה למערערת נכות זמנית בשיעור של 50% מיום 18.6.2008 ועד ליום 18.7.2088, נכות זמנית בשיעור של 25% החל מיום 19.7.2008 ועד ליום 19.9.2008 ונכות יציבה בשיעור של 0% החל מיום 20.9.2008. העובדות : 1. המערערת, ילידת 1972, נפגעה בתאונת עבודה ביום 1.5.2008. 2. ביום 28.12.2008 קבעה וועדה רפואית מדרג ראשון כי למערערת נכות זמנית בשיעור של 50% מיום 18.6.2008 ועד ליום 18.7.2008 ובשיעור של 25% מיום 19.7.2008 ועד ליום 19.9.2008. עוד קבעה הוועדה כי מיום 20.9.2008 לא נותרה נכות יציבה כלל. 3. המערערת עררה על החלטת הוועדה הרפואית. ביום 1.9.2009 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים, בדקה את המערערת וביקשה לאחר שעיינה במסמכים "בדיקת EMG של רגליים ושורשים ומבקשת CT ע"ש מתני". עוד קבעה הוועדה שעם קבלת הבדיקות היא תסכם החלטתה ללא נוכחות (נספח ג' לנימוקי הערעור). 4. המערערת ביצעה את בדיקת EMD ובדיקת CT והמתינה לקבלת החלטה הוועדה הרפואית לעררים. ביום 14.12.2009 נשלח למערערת מכתב ממזכירת הועדות הרפואיות (נספח ד' לנימוקי הערעור) בזו הלשון: "הנדון: חקירת וידאו בזאת הנני לידיעתך, כי מצויה (צ.ל. מצוי- א.ג.כ.) בידינו תקליטור בו הנך מצולמת. הדיסק אמור להיות מוקרן בפני הרופאים בוועדה רפואית לעררים. מוצע לך לצפות בדיסק, עוד טרם תיתן הוועדה את החלטתה ולהכין את תגובתך. מצ"ב תקליטור. הודעה על זימנוך לועדה רפואית תקבלי במכתב נפרד". 5. ביום 12.1.2010 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים בשנית. הוועדה צפתה בתקליטור, בדקה את המערערת, עיינה בתוצאות בדיקת ה-EMG וקבעה כי למערערת נכות יציבה בשיעור 10% לפי פריט 37(7)(א) שעניינו 'הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה המתני' (נספח ה' לנימוקי הערעור). 6. המערערת והמשיב ערערו על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (בל 1738/10 ובל 1975/10). ביום 5.5.2010 התקיים דיון בפני כב' הרשמת ולך. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמות על החזרת עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייחס לבדיקת CT מיום 21.9.2009 ולבדיקת EMG מיום 5.10.2009 וכן לחוות דעתו של דר' רובינסון מיום 19.7.2009. בסיום ניתן פסק דין (נספח ו' לנימוקי הערעור), בנוסח הבא: "ענינה של המבוטחת יוחזר לועדה הרפואית לעררים על מנת שתדון בשני הערעורים, הן בערעור שהוגש מטעמה, והן בערעור שהוגש מטעם המל"ל. ב"כ המערערת תוזמן להופיע ולטעון בפני הועדה טרם מתן החלטתה. הועדה תנמק החלטתה". 7. ביום 6.7.2010 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים, שמעה את ב"כ המערערת, בדקה את המערערת וקבעה (נספח א' לנימוקי הערעור): "הועדה מקבלת את ערר המל"ל לאור הממצאים הקליניים, לא נותרה נכות". טענות הצדדים : 1. לטענת המערערת הוועדה הרפואית לעררים לא מילאה אחר הוראת פסק הדין ולא התייחסה לבדיקת ה- CT, לבדיקת ה-EMG ולחוות דעתו של דר' רובינסון. עוד טוענת המערערת כי יש להחזיר את עניינה לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר מן הטעם שמדובר בהחזרת עניינה בפעם השלישית לאותה וועדה. המערערת אף ביקשה כי בית הדין יורה שהפרוטוקולים של הוועדה הרפואית לעררים לא יעמדו בפני הוועדה בהרכב החדש. לטענת המשיב אין בעובדה שהוועדה לא התייחסה למסמכים האמורים בכדי להעיד על היות הוועדה נעולה בדעתה וכי יש לאפשר לוועדה לתקן את הטעות שנעשתה ולהשלים את הדיון בעניינה של המערערת בהתאם לפסק הדין מיום 5.5.2010. הכרעה : 1. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ופרוטוקול הועדה הרפואית לעררים באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל במלואו. נוכח הסכמת המשיב להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים הסוגיה היחידה שנותרה לדיון היא אם יש מקום להשיב את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים שדנה בעניינה או שמא לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש מקום להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב אחר, ואסביר. 3. כידוע על המבקש להעביר את עניינו לוועדה בהרכב אחר להראות טעם מיוחד לכך שכן הכלל הוא שעניינו של מבוטח יוחזר לאותה וועדה שכבר דנה בעניינו ולא לוועדה בהרכב אחר (עב"ל (ארצי) 231/09 ד"ר אריה קופפרברג - המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 21.10.2009); עב"ל (ארצי) 493/08 המוסד לביטוח לאומי - יונה הררי, (לא פורסם, 28.4.2009)). עוד נקבע כי השבת עניינו של מבוטח לוועדה בהרכב אחר ייעשה במקרים נדירים בהם יש חשש ממשי כי הוועדה תהיה מקובעת על עמדתה או שהרכב הוועדה אינו נאות (עב"ל (ארצי) 282/99 יהודית אבן חן - המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 3.9.2001)). 4. הועדה זלזלה בפסק הדין אשר הורה לה להתייחס לבדיקות CT ו-EMG ולחוות דעת של ד"ר רובינסון ולקלטת הוידאו ובחרה שלא להתייחס אליהן וסיבותיה עמה. אמנם נכון כי במסגרת פסק הדין מיום 5.5.2010 אין פירוט של המסמכים אליהם נדרשת הוועדה להתייחס אולם לא היה בכך כדי לפטור את הועדה לבדוק מדוע הוחזר עניינה של המערערת וכפי שעולה מסעיף 12 לפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים בפני הועדה עמדה חוות הדעת של ד"ר רובינסון, EMG ו-CT. 4. בענייננו, זו הפעם השלישית שבה אמור להיות מוחזר עניינה של המערערת לועדה ופעמיים התעלמה הועדה ממסמכים מהותיים שהיו בפניה ואין הסבר אחר אלא שדעת חברי הוועדה היתה "נעולה" ומקובעת. מכיוון שכך מורה אני על השבת עניינה של המערערת לועדה רפואית בהרכב אחר. נציין כי אף החלטתה הלקונית של הועדה תרמה להחלטתי בדבר החלפת הרכב הועדה. 5. אשר על כן, עניינה של המערערת יוחזר את הוועדה הרפואית לעררים בהרכב אחר על מנת שתבדוק את המערערת, תתייחס לממצאי בדיקת ה-CT ובדיקת ה-EMG, לחוות דעתו של דר' רובינסון ולקלטת הוידאו. כמו כן, תנמק הוועדה את החלטתה. בפני הועדה הרפואית לערערים לא יובאו הפרוטוקולים של הועדה הרפואית לעררים מושא תיק זה. 6. סוף דבר - הערעור מתקבל. המשיב ישלם למערער הוצאות הערעור בסך 5,000 ₪. על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין. ניתן היום, כ"א בשבט תשע"א, 26 ינואר 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. ד"ר אריאלה גילצר, שופטת רפואהועדה רפואיתערר