עבודות שירות - מה קורה אם לא באים ?

מה קורה אם מפסיקים לבוא לעבודות שירות ? ע"פ החוק, לפני שבית משפט גוזר נעל הנאשם עונש בעבודות שירות הוא חייב להפנות אותו לממונה על הממונה על עבודות שירות. הממונה על עבודות שירות נותן חוות דעת, בהתבסס על המצב רפואי של הנאשם - האם הוא מסוגל לבצע את עבודות השירות. הממונה על עבודות שירות חייב להשתדל להתאים עבודה למגבלות של הנאשם. אם הנאשם סובל מבעיה בריאותית כלשהי המונעת ממנו את היכולת במעשית לבצע עבודות שירות, יהיה ניסיון להתאים לו עבודה אחרת בהתאם למצבו. אם גזר הדין הסופי כבר ניתן ונגזרו על הנאשם עבודות שירות ומסיבה כלשהי הוא מפסיק אותן - הממונה מוסמך להפקיע את עבודות השירות והנאשם אמור לרצות את היתרה בבית הכלא. חשוב לציין כי על החלטה של הממונה על עבודות שירות ניתן להגיש עתירה מנהלית. להלן הסעיפים הרלוונטיים בחוק העונשין: סימן ב'1: נשיאת מאסר בעבודת שירות 51א. בסימן זה - "הממונה" - הממונה על עבודת שירות שמונה לפי סעיף 51יא; "עבודת משק" - (נמחקה); "עבודה ציבורית" - (נמחקה); "עבודת שירות" - עבודה מחוץ לכותלי בית הסוהר, שהיא למטרות של תועלת הציבור, במוסד ממוסדות המדינה, או בגוף אחר או בסוגי גופים, שקבע השר לביטחון הפנים; "עובד שירות" - מי שנידון לעונש מאסר בעבודת שירות מהמועד שנקבע לתחילת ביצוע עבודת השירות. נשיאת מאסר בעבודת שירות 51ב. (א) בית משפט שגזר על נאשם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים, רשאי להחליט, בגזר הדין, שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודת שירות; קבע בית המשפט כי חלק מעונש המאסר יהיה בעבודת שירות, יישא הנידון את חלק העונש האמור בתום תקופת המאסר בפועל, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת. (ב) בית המשפט לא יחליט כאמור בסעיף קטן (א) כי נאשם יישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודת שירות, אלא אם כן מתקיימים כל אלה: (1) בית המשפט קיבל, לפני מתן גזר הדין, חוות דעת מטעם הממונה (בסימן זה - חוות דעת הממונה) בדבר התאמתו של הנאשם לעבודת שירות, וכן בדבר האפשרות להשמתו בה ובדבר עבודת השירות שהנאשם יכול לעבוד בה והתנאים שבהם תבוצע; (2) הנאשם הסכים לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות, בהתאם לתנאים שנקבעו בחוות דעת הממונה. (ב1) בחוות דעת הממונה יפורטו אלה: (1) התאמתו, אי-התאמתו או מגבלות על התאמתו של הנאשם לביצוע עונשו בעבודת שירות, נוכח קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו של אדם, לרבות בנאשם עצמו, אם יישא הנאשם את עונש המאסר בעבודת שירות; קביעת אי-התאמתו או מגבלות על התאמתו של הנאשם תתבסס על חוות דעת שקיבל הממונה, אם ניתנה כזו, מקצין משטרה שהסמיך לכך ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, עובד שירות הביטחון הכללי שהסמיך לכך ראש אגף החקירות בשירות הביטחון הכללי או קצין בשירות בתי הסוהר שהסמיך לכך ראש חטיבת המודיעין בשירות בתי הסוהר, לפי העניין; (2) אפשרות השמתו או אי-השמתו של הנאשם בעבודת שירות מתאימה למצבו הבריאותי ולמוגבלויותיו, אם ישנן, יכולתו להיות מועסק בסוגי מקומות העבודה שניתן להעסיק בהם עובד שירות ויכולתו לעמוד בשעות העבודה הנדרשות ובנוהלי עבודה הנהוגים בסוגי מקומות עבודה כאמור; לעניין זה, רשאי הממונה להתבסס על אלה: (א) העבירה שבה הורשע הנאשם; (ב) הרשעות קודמות של הנאשם; (ג) חוות דעת מטעם גורם טיפולי בעניינו של הנאשם, אם ניתנה, ובכלל זה - אם נערך תסקיר של קצין מבחן בקשר להליך שבו התבקשה חוות דעת הממונה - סיכום והמלצות של התסקיר, ואם הוכנה הערכת מסוכנות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 - תמצית הערכה עדכנית; (ד) צו פיקוח לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, וצו על פי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004, אם הוצאו בעניינו של הנאשם; (ה) הערכות שניתנו בעבר לעניין אופן הביצוע של עבודות שירות קודמות על ידי הנאשם; (ו) מצבו הבריאותי של הנאשם ומוגבלויותיו, אם ישנן, לרבות חוות דעת מטעם גורם טיפולי לעניין זה. (ב2) לצורך השמת הנאשם בסוג מסוים של עבודת שירות, נוכח קיומן של מגבלות השמה, רשאי הממונה להתבסס על המידע המנוי בסעיף קטן (ב1)(2)(א) עד (ו), ועל מידע בדבר עברו של הנאשם; ואולם מידע שאינו מנוי בסעיף קטן (ב1)(2), לא יובא לפני בית המשפט, ולא ישמש עילה לאי-השמת הנאשם בעבודת שירות. (ב3) לא מצא הממונה מקום מתאים להשמת הנאשם בעבודת שירות, נוכח המידע המנוי בסעיף קטן (ב1)(2)(א) עד (ו), יודיע על כך לבית המשפט, ויפרט את הפעולות שביצע לצורך איתור מקום מתאים, ומתי עתיד להתפנות מקום מתאים להשמת הנאשם, בשים לב למידע כאמור. (ב4) (1) בית המשפט רשאי להורות לממונה להציג לפניו מידע כאמור בסעיף קטן (ב1)(1), שעליו מבוססת חוות דעת הממונה, שהוא חסוי על פי דין או שגילויו לנאשם או לבא כוחו עלול, לדעת גורם כאמור בסעיף קטן (ב1)(1), לפגוע בביטחון המדינה או בעניין ציבורי חשוב אחר (בסימן זה - מידע חסוי); (2) לבקשת הנאשם או בא כוחו, יורה בית המשפט לממונה להתיר לנאשם לעיין במידע שעליו מבוססת חוות דעת הממונה לגביו; היה המידע שעליו מבוססת חוות הדעת כאמור מידע חסוי ומצא בית המשפט כי העניין שיש באי-גילויו עדיף מהצורך לגלותו לשם עשיית צדק, לא יורה על עיון הנאשם במידע האמור, ויורה לממונה להעביר לנאשם תמצית או פרטים של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או בעניין הציבורי החשוב האחר; (3) בית המשפט רשאי לעיין במידע חסוי אף שלא בנוכחות הנאשם ובא כוחו ובלי לגלות להם את תוכנו, אלא אם כן התנגד הנאשם לעיון בית המשפט במידע החסוי; התנגדות כאמור תיחשב כחזרה מהסכמת הנאשם לנשיאת עונשו בעבודת שירות; (4) הורה בית המשפט לממונה לתת לנאשם לעיין במידע חסוי שעליו מבוססת חוות הדעת, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש עתירה נגד גילוי המידע; עד למתן החלטה בעתירה לא יגולה החומר; (5) לצורך החלטתו בעניין התאמתו בלבד של הנאשם לעבודת שירות, רשאי בית המשפט להביא בחשבון גם מידע חסוי שהובא לפניו לפי סעיף קטן זה. (ג) בית המשפט רשאי לקבוע תנאים לעבודת שירות. (ד) לענין סעיף זה, תקופת מאסר בפועל תחושב כך: (1) תקופות מאסר חופפות - לפי התקופה הארוכה יותר; (2) תקופות מאסר מצטברות - לפי סך כל התקופות. עבודת השירות 51ג. (א) הטיל בית המשפט עונש מאסר בעבודת שירות, תחל עבודת השירות ביום שקבע בית המשפט, בהתחשב בהמלצת הממונה ולא יאוחר מחודש מיום מתן גזר הדין, אלא אם כן הורה בית המשפט על התחלת עבודת השירות במועד מאוחר יותר; קבע בית המשפט כי הנידון יישא רק חלק מתקופת המאסר בעבודת שירות, תחל עבודת השירות ביום שלאחר תום תקופת המאסר בפועל; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי סעיף 87. (ב) סעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001 (בסעיף קטן זה - חוק שחרור על-תנאי) לא יחול על מי שבית המשפט החליט לגביו כי ישא את עונש המאסר בעבודת שירות, ואולם אם ההחלטה כאמור חלה רק על חלק מתקופת המאסר שנגזרה עליו ויתרת תקופת המאסר בהתאם להחלטה עולה על שלושה חודשים או אם הופסקה עבודת השירות בהתאם להוראות סעיפים 51ט או 51י ויתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת בעקבות הפסקה זו עולה על שלושה חודשים, יחול סעיף 2 לחוק שחרור על-תנאי על יתרת תקופות המאסר האמורות. (ג) עבודת שירות תהיה בפיקוחו של מפקח שהממונה מינה לכך (להלן - מפקח) והמפקח רשאי להיעזר באחרים לצורך זה. (ד) הממונה או סוהר בכיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן - פקודת בתי הסוהר), המשמש רכז עבודת שירות מחוזי שהממונה הסמיך לכך (בסימן זה - רכב עבודת שירות מחוזי), רשאי להעביר עובד שירות למקום עבודה אחר מטעמים סבירים. 51ד. (בוטל). התנאים בעבודת שירות 51ה. עובד שירות לא יקבל שכר ולא ייחשב כעובדו של מי שבשבילו או באמצעותו הוא מבצע את השירות, למעט לענין דיני העונשין, דיני הבטיחות בעבודה ואחריות בנזיקין כלפי אותו עובד שירות. תקופת עבודת השירות 51ו. (א) תקופת עבודת השירות תהיה כפי שקבע בית המשפט בגזר הדין (בסימן זה - תקופת עבודת השירות), והנידון יבצע את עבודת השירות במהלך התקופה האמורה ברציפות, בכפוף להוראות סעיף זה. (ב) שבוע עבודה של עובד שירות יהיה בן חמישה ימי עבודה; מספר שעות העבודה ביום עבודה של עובד שירות יהיה שמונה שעות וחצי רצופות, ואולם רשאי בית המשפט או הממונה, במקרים חריגים בשל נסיבות מיוחדות של הנאשם או בהתאם לנהוג במקום עבודת השירות, לאשר ביצוע עבודת שירות בהיקף שעות יומי נמוך יותר, ובלבד שלא יפחת משש שעות עבודה ביום. (ג) עובד שירות לא יעבוד ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, בימי שבתון שנקבעו בחיקוק, וכן ביום נוסף במהלך השבוע שיקבע הממונה על פי הנהוג במקום עבודת השירות ולפי צרכיו של מקום העבודה האמור; הימים המנויים בסעיף קטן זה יבואו במניין תקופת עבודת השירות. הפסקה בעבודת שירות 51ז. (א) נסתיימה העבודה במקום עבודת השירות, יעביר הממונה או רכז עבודת שירות מחוזי את עובד השירות ללא שיהוי לעבודת שירות במקום עבודה אחר. (ב) עובד השירות יודיע לממונה, ללא שיהוי, על כל הפסקה בעבודה או העדרות ממנה. (ג) עובד שירות לא יעדר מעבודתו אלא באישור הממונה, רכז עבודת השירות או מפקח, ואם נעדר מסיבות רפואיות - גם באישור רופא; האישור יהיה לפי כללים שיקבע השר לביטחון הפנים בתקנות. (ד) תקופת הפסקת עבודת שירות וימי העדרותו של עובד שירות לפי סעיף זה, לא יבואו במנין ימי עבודת השירות, למעט היעדרות מסיבות רפואיות בשל תאונת עבודה שאירעה במסגרת עבודת השירות ובמקום עבודת השירות. חובותיו של עובד שירות 51ח. (א) עובד שירות יבצע את עבודת השירות שהוטלה עליו ויציית לכללים ולהוראות שקבעו הממונה, רכז עבודת שירות ומפקח, לפי העניין, בכל הקשור לעבודת השירות. (ב) עובד השירות יודיע לממונה על כתובת מגוריו הקבועה, וכן יודיע לממונה על כל שינוי בכתובת המגורים האמורה, בתוך 48 שעות ממועד השינוי. איסור יציאה מהארץ לעובד שירות 51ח1. עובד שירות לא יצא מהארץ במהלך תקופת עבודת השירות, אלא באישור הממונה. הפסקה מינהלית של עבודת שירות 51ט. (א) נציב בתי הסוהר או קצין בדרגת גונדר שהוסמך לכך על ידו, רשאי, לאחר שנתן לעובד השירות הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו או לפני סוהר בכיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר שהוסמך לכך על ידי הנציב, להחליט כי עבודתו של עובד השירות לא תחל או תופסק וכי הוא יישא את עונשו או את יתרת עונשו בבית סוהר, לפי העניין, אם ראה כי מתקיים בעובד השירות אחד מאלה לפי העניין: (1) הוא לא התייצב לתחילת ריצוי עבודת השירות או נעדר מהעבודה ללא אישור הממונה, רכז עבודת השירות, המפקח או רופא; (2) הוא אינו מבצע כראוי את המשימות שהוטלו עליו או שהתנהגותו בעבודה אינה מניחה את הדעת; (3) הוא הפר תנאי מתנאי עבודת השירות שקבע בית המשפט לפי סעיף 51ב(ג); (4) הוא לא ציית להוראה של הממונה, של רכז עבודת השירות או של המפקח או לא קיים חובה המוטלת עליו לפי סימן זה; (5) הוא נתון במעצר או משוחרר בערובה בתנאים שאינם מאפשרים את התייצבותו להמשך ביצוע עבודת השירות; (6) הוא הסתיר פרט או מסר פרט כוזב שהם מהותיים לצורך קביעת התאמתו לעבודת השירות או השמתו בה. (א1) שימוש לפי סעיף קטן (א) ייערך בעל פה ויתועד בכתב; הוזמן עובד השירות לשימוע כאמור ימשיך עובד השירות בעבודתו עד למתן החלטה בעניינו כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הורה הממונה אחרת; הורה הממונה אחרת, לא תבוא התקופה שמיום הזמנתו של עובד השירות לשימוע ועד להחלטה בעניינו במניין ימי עבודת השירות, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. (ב) (1) הודעה על החלטה כאמור בסעיף קטן (א), תימסר, בלא שיהוי, לעובד השירות, במקום עבודת השירות או במשרדי הממונה, ואם העובד לא החל בביצוע עבודת השירות או נעדר ממקום עבודתו, תישלח לו ההודעה בדואר רשום לכתובת המגורים שהודיע עליה לממונה לפי סעיף 51ח(ב); נשלחה ההודעה בדואר רשום לפי פסקה זו, יראו אותה כאילו נמסרה לידי עובד השירות בתוך 14 ימים מיום משלוח ההודעה, אלא אם כן הוכיח העובד כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו; (2) החל עובד השירות בביצוע עבודת השירות והתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), תוספק עבודתו למחרת היום שבו נמסרה לו ההודעה. (ג) על החלטה לפי סעיף קטן (א) רשאי עובד השירות להגיש עתירה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן - עתירה) לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של עובד השירות, תוך 14 ימים מהיום שבו נמסרה לו ההחלטה, ואולם רשאי בית המשפט, לבקשת עובד השירות, להאריך את התקופה האמוה מטעמים מיוחדים שיירשמו; על עתירה כאמור יחולו הוראות סימן ח'ו של פרק ב' לפקודה האמורה, במידה שאינן סותרות הוראות סעיף זה. (ד) הגיש עובד השירות עתירה - תעוכב תחילתה של עבודת השירות או תימשך הפסקתה, לפי העניין, עד למחרת היום שבו תינתן החלטת בית המשפט; לא הגיש עתירה - ישא עובד השירות את עונשו או את יתרת עונשו בבית סוהר החל במחרת היום שבו תם המועד להגשת העתירה. (ד1) החלטה לפי סעיף קטן (א) דינה כדין צו למאסרו של עובד השירות; הגיש עובד השירות עתירה והחליט בית המשפט לדחותה - ייכנס הצו לתוקפו למחרת היום שבו ניתנה ההחלטה כאמור; לא הגיש עובד השירות עתירה - ייכנס הצו לתוקפו למחרת היום שבו תמה התקופה להגשת העתירה. (ה) החלטתו של בית משפט בעתירה תבוצע החל ביום שלמחרת נתינתה אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר. (ו) ימי הפסקת עבודת השירות לפי סעיף זה לא יבואו במנין תקופת עבודת השירות. הפסקה שיפוטית של עבודת שירות 51י. (א) הרשיע בית משפט עובד שירות בתקופת עבודתו בשל עבירה אחרת, יחולו הוראות אלה: (1) גזר בית המשפט עונש מאסר בשל העבירה האחרת - וקבע שהנאשם לא ישא אותו בעבודת שירות - לא תחל עבודת השירות או תופסק ביום מתן גזר הדין, לפי העניין, ועובד השירות יישא את עונשו או את יתרת עונשו, לפי העניין, בבית הסוהר מהיום האמור או מיום אחר שקבע בית המשפט; עובד השירות ישא את תקופות המאסר בזו אחר זו, זולת אם בית המשפט, שהרשיעו בשל העבירה האחרת, ציווה ששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהיו חופפות; (2) החליט בית המשפט לגזור בשל העבירה האחרת עונש אחר מזה המנוי בפסקה (1) - רשאי הוא לקבוע שעבודת השירות לא תחל או תופסק, לפי העניין, ושעובד השירות ישא את עונשו או את יתרת עונשו, לפי העניין, בבית הסוהר מהיום שיקבע בית המשפט. (א1) השופט או המותב שגזר את הדין, ובהעדרו - שופט או מותב אחד באותו בית משפט, לפי העניין, רשאי, לאחר שנתן לנאשם אפשרות לטעון את טענותיו, לגזור על הנאשם עונש אחר אם התקיים אחד מאלה, ורשאי בית המשפט להורות כי עבודת השירות תופסק עד למתן החלטתו: (1) הממונה הביא לפניו חוות דעת של רופא שירות בתי הסוהר, ולפיה עובד השירות איבד את כושר העבודה שלו ונקבעה לו אי-כשירות קבועה או ממושכת בשל פגיעה שאירעה לו לאחר שנגזר דינו; (2) הממונה הביא לפניו חוות דעת המובססת על חוות דעת של גורם מוסמך המנוי בסעיף 51ב(ב1)(1), שלא היתה לפני בית המשפט בעת קבלת החלטתו לפי סעיף 51ב(א), או שלא היתה בידיעת הממונה בעת הדיון לפי סעיף 51ב(א), ועל פי חוות הדעת האמורות הנידון אינו מתאים לנשיאת המאסר בעבודת שירות, נוכח קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו של אדם, לרבות בנאשם עצמו, אם יישא הנאשם את עונש המאסר בעבודת שירות או ימשיך לשאת את עונשו בעבודת שירות; הבאת חוות הדעת לפני בית המשפט תהיה בדרך הקבועה בסעיף 51ב(ב4). (א2) הוגש נגד עובד השירות כתב אישום בשל עבירה אחרת לאחר שנגזר דינו לנשיאת המאסר בעבודת שירות, רשאי השופט או המותב שגזר את הדין, ובהעדרו - שופט או מותב אחר באותו בית משפט, לבקשת הממונה, ולאחר שנתן לנאשם אפשרות לטעון את טענותיו, להורות שעבודת השירות לא תחל או תופסק, והנידון יישא את עונשו או את יתרת העונש בבית הסוהר, אם סבר בית המשפט על פי העובדות הנטענות בכתב האישום כי התחלת או המשך ביצוע עבודת השירות על ידי הנאשם אינם הולמים עוד נשיאה של עונש המאסר בעבודת שירות, לנוכח העיתוי של ביצוע העבירה, מהותה, חומרתה ונסיבות ביצועה. (ב) על החלטת בית משפט לפי סעיף קטן (א)(2) או סעיף קטן (א2) ניתן לערער תוך 14 ימים מיום שנמסרה ההחלטה למערער; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד והחלטתו תהיה סופית; על החלטת בית משפט לגזור עונש אחר לפי סעיף קטן (א1) יחולו הוראות חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לעניין ערעור. ממונה על עבודת שירות 51יא. (א) השר לביטחון הפנים ימנה קצין שירות בתי הסוהר לממונה על עבודת שירות. (ב) הממונה יפעל בשקידה ראויה לארגון עבודת השירות, למציאת מקומות לעבודת שירות למגוון סוגי אוכלוסייה, לרבות לאנשים עם מוגבלות, להצבתם של נידונים לעבודה בהם, למינוי מפקחים מקרב עובדי המדינה ולפיקוח על עבודת שירות. 51יב. (א) השר לביטחון הפנים רשאי להתקין תקנות לביצוע סימן זה. (ב) תקנות שיתקין השר לביטחון הפנים לפי סימן זה יהיו בהתייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, למעט תקנות שיתקין לעניין גופים כאמור בהגדרה "עבודת שירות" בסעיף 51א. דוגמא לפסק דין בנושא עבודות שירות: פסק דין המערער, חיים כהן, הורשע בבית משפט קמא, לאחר שמיעת ראיות בגניבה של שלוש מכונות מחצר מפעל "צמר גפן בע"מ" בפתח-תקווה. הוא הגיע למפעל כשהוא נוהג במשאית, העמיס את המכונות על המשאית ונסע מהמקום. המערער נדון בבית משפט קמא לעונש מאסר בפועל של 12 חודשים וכן למאסר על תנאי וקנס, וחיוב בפיצויים למפעל. לפנינו הוגש לפני למעלה משנה ערעור כנגד הכרעת-הדין ולחלופין כנגד חומרתו הנטענת של העונש. קיימנו מספר דיונים בערעור. בתאריך 24.3.10 לאחר שמיעת הטיעונים, חזר בו הסנגור המלומד מהערעור על הכרעת הדין, והערעור על הכרעת הדין נדחה, ואולם נקבע כי המערער יישלח לשירות המבחן כדי שיוכן לגביו תסקיר. ביום 30.6.10, לאחר שמיעת טיעונים, דחינו את מתן גזר הדין בכחצי שנה, תוך שציינו כי הדבר נעשה באופן יוצא דופן וזאת לאור נתונים מסוימים שעלו בתסקיר שירות המבחן מיוני 2010. המערער הועמד בפיקוח שירות המבחן. לאחר שהתקבל תסקיר משלים מיום 6.1.11, שפרטיו יצוינו להלן, החלטנו להפנות את המערער לממונה על עבודות שירות כדי שתתקבל חוות דעת בדבר התאמתו לביצוע עבודות שירות. הפעם ציינו במפורש כי המגמה היא להקל בעונש אם כי הובהר שאין בכך משום גמירות דעת לגבי התוצאה הסופית. ציינו כל זאת מאחר שבדיון הביע ב"כ המשיבה את הסכמתו להקלה בעונש כך שיעמוד על שישה חודשי מאסר בעבודות שירות, אם תהיה המלצה חיובית של הממונה על עבודות שירות. הדיון היום מתקיים לאחר שהתקבלה חוות דעת חיובית של הממונה על עבודות שירות. עד שאנו מגיעים לשאלה שהתעוררה היום נציין תחילה את עיקרי גזר דינו של בית משפט קמא. השופטת קמא עמדה על חומרתה הרבה של העבירה שביצע המערער. משנה חומרה יש לעבירה כאשר מדובר במערער אשר יש לו עבר פלילי מכביד, ובעבר סיגל לעצמו אורח חיים עברייני והוא שב ופוגע בציבור. נקודה מחמירה נוספת היא העובדה שעבירת הגניבה בוצעה כאשר מאסר על תנאי היה תלוי ועומד נגד המערער (יוער כי המאשימה התחייבה בתיק אחר שלא לבקש את הפעלתו של העונש המותנה). יצוין גם, כי למרות שבהכרעת הדין לא נקבע שוויין המדויק של המכונות שנגנבו, התאים בית משפט קמא כי לאור מהות הרכוש הנגנב "אין המדובר בגניבה קלת ערך". לקולא התחשב בית משפט קמא בכך שהעבירה בוצעה בסוף שנת 2005 וכן התחשב בית המשפט בנסיבותיו האישיות של המערער. פירטנו את שיקולי גזר הדין ונציין כבר עתה כי סבורים אנו שלא נפלה לדעתנו טעות בשיקולי גזר הדין ובתוצאה העונשית. ההחלטה להקל בעונש, כפי שתפורט להלן, באה בעקבות תסקירים חיוביים והדרך שעבר המערער בשנים שלאחר מכן. כאמור ניתן תסקיר חיובי בעניינו של המערער שגרם לנו לדחות את ההחלטה הסופית בעניין בכחצי שנה. בתסקיר מינואר 2011 ציינה קצינת המבחן למבוגרים כי המערער ביצע בשנים האחרונות שינוי בחייו כאשר נגמל משימוש פיזי בסמים. המערער שולב בקבוצה טיפולית ושיתף פעולה בקבוצה. ניכר היה שהמערער לומד בהדרגה לנהל אורח חיים נורמטיבי. המערער הביע בפני קצינת המבחן את רגשות העייפות שחש מניהול אורח חיים עבריינו. כן צוינו פרטים הנוגעים לבת-זוגו של המערער שלא יפורטו כאן. מאחר ששירות המבחן התרשם ממפנה באורח חייו של המערער, ולאור העובדה שלא נפתחו נגדו תיקים חדשים מאז שחרורו של האחרון ממאסר, המליץ שירות המבחן להימנע מהטלת עונש מאסר בפועל שירוצה בין כתלי הכלא. תסקיר חיובי זה הוא אשר גרם לנו להחליט בישיבה הקודמת, ביום 26.1.11 על שליחתו של המערער לממונה על עבודות שירות. בהודעת הערעור בכתב ובדברי ב"כ המערער בעל-פה הוא עמד על נסיבותיו האישיות של המערער ועל המפנה שעבר בחייו. כן צוין חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה. היום טען ב"כ המערער כי הוא מודע לנטייתו של בית משפט זה להקל בעונש בדרך של הטלת עונש מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות, ואולם הסנגור ביקש לשכנענו כי בנסיבות המיוחדות של המערער שבפנינו, מן הראוי להקל בעונש בדרך שעל המערער לא יוטל כלל עונש מאסר בפועל, וחלף זאת יסתפק בית המשפט בהטלת עבודות של"צ (זאת בנוסף לעונש המאסר על תנאי, לקנס ולחיוב בפיצויים). הטעמים לכך הם אירועים משפחתיים שקרו לאחרונה, ובהם מות האם לפני עשרה ימים ומות אחיו של המערער לפני כשנה. כן צוין מצבה הנפשי הרעוע של בת-זוגו של המערער שאף אושפזה באשפוז יום. ב"כ המערער חזר על כל טענותיו הקודמות לעניין ההקלה בעונש, וכן צירף פסיקה המראה שבמקרים חריגים מוכנים בתי המשפט להקל בעונש באופן מופלג. ב"כ המשיבה סבורה כי אין מקום להיעתר לבקשתו של הסנגור. הסכמתה של המשיבה להקלה בעונש המאסר כך שירוצה בעבודות שירות, יש בה משום הליכה רבה לקראת המערער, שכן למעשה העונש שהוטל עליו בבית משפט קמא היה עונש ראוי. הסכמה זו נבעה מהאמור בתסקיר החיובי ומשינוי דרכו של המערער. ואולם, להקלה זו חייב להיות גבול שכן אין מתקבל על הדעת שבמכלול נסיבות העבירה, ולאחר העונש שהוטל בבית משפט קמא, עונש שהיה ראוי בשעתו, תהיה הקלה בעונש באופן שלא יוטל על המערער כלל עונש מאסר. הקלה כזו היא מופלגת ואינה עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי. לאחר שמיעת עמדות הצדדים, הגענו למסקנה כי יש מקום להקל בעונש המאסר בפועל שהוטל על ידי בית משפט קמא ולהעמידו על תקופה שתאפשר ריצויו בעבודות שירות. הטעמים להקלה בעונש נובעים כאמור מהנסיבות האישיות של המערער, מהנתונים החיוביים אודותיו שעלו מתסקירי שירות המבחן, שתמציתם המפנה שעבר המערער בחייו, כך נראה, ומהעובדה שלא שב לסורו בשנים האחרונות. כנימוק נוסף להקלה בעונש נציין את העובדה שהמערער ריצה עונש מאסר לאחר העבירה שביצע בתיק נשוא הערעור, מאסר שממנו השתחרר בשנת 2007. אנו סבורים כי הקלה זו בעונש, לאחר שהקדשנו שיקול דעת רב בנושא לאורך השנה האחרונה, היא משמעותית שכן נחזור שוב על עמדתנו שגזר הדין שהעונשים שהוטלו על ידי בית משפט קמא, כשלעצמם, היו ראויים בשעתם. ואולם, הקלה בעונש מעבר לכך, כפי שמבקש למעשה הסנגור, איננה ראויה, והיא חוטאת לדעתנו לאינטרס הציבורי, נוכח חומרת העבירה שעבר המערער, ובהתחשב בכל הנסיבות הדרושות לעניין. נעיר כי היו לנגד עינינו השיקולים החדשים שהעלה הסנגור. בעניין זה נציין, כי ככל שבת-זוגו של המערער נעזרת בו, הרי אין כל מניעה שהיא תמשיך להיעזר בו גם בתקופה שבה יבצע המערער עונש מאסר בעבודות שירות. לאור כל זאת מתקבל הערעור במובן זה שעונש המאסר בפועל שהוטל על ידי בית משפט קמא יקוצר כך שתקופת המאסר בפועל תעמוד על שישה חודשים. יתר חלקי גזר הדין של בית משפט קמא, יעמדו בעינם. בנוסף, יעמוד המערער בפיקוח שירות המבחן לתקופה של 12 חודשים מהיום. המערער ירצה את עונש המאסר בעבודות שירות ב"בית לשובע" ברח' צ'לנוב 18 בתל אביב, וזאת החל מיום 15.03.11. באותו יום יתייצב המערער ביחידת עבודות שירות ברמלה בשעה 08:00. הממונה על עבודות שירות חושש מאפשרות שהמערער לא ימלא את החובות המוטלות עליו במסגרת עבודות השירות, ועל כן אנו מבהירים למערער כי כל הפרה של החובות האמורות עלולה להביא להפסקה מנהלית ולריצוי העונש בכליאה. ניתן והודע היום ד' אדר ב תשע"א, 10/03/2011 במעמד הנוכחים. מנחם פינקלשטיין, שופטאב"ד ליאורה ברודי, שופטת רמי אמיר, שופט משפט פליליעבודות שירותשאלות משפטיות