בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה

##להלן החלטה הנושא בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה:## רקע 1. לפני בקשת המבקשים, שולחי הודעת צד ג', לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ובקשה דחופה לעיכוב ביצוע פסק הדין מכוח תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984 (להלן:" תקנות סד"א"). הבקשה 2. בתאריך 16.4.2009 הוגשה נגד המשיבה הודעה לצד ג' על סך 2,842,985 ₪ שהוא הסכום שבו נתבעו המבקשים על ידי התובעת, חב' מורביקו אוברסיס בע"מ. ההודעה הוגשה כנגד המשיבה עקב הפרת התחייבותה לכאורה לספק למבקשת 1 שתילים, שנועדו לאספקה לתובעת. המשיבה לא עמדה לפי הנטען לא בלוח הזמנים ולא בכמויות הנדרשות. בתאריך 16.6.2009 הגישה המשיבה כתב הגנה להודעה. 3. בתאריך 15.11.2011 הגישה המשיבה בקשה לסילוק הודעת צד ג' על הסף. לחילופין עתרה להפקדת ערובה נוספת. ב"כ המבקשים טען, כי הבקשה הוגשה בחסר, ללא פסקי הדין התומכים בטענת מעשה בית דין וללא מסד משפטי. 4. בתאריך 14.12.2011 המשיבה שיגרה הודעת פקס' למבקשים ולפיה ככל שלא תוגש תגובת המבקשים לבקשה עד לתאריך 15.12.2011 תשקול המשיבה להגיש בקשה למתן החלטה בהיעדר תשובה. 5. בהעדר תגובה ובתאריך 18.12.2011 המשיבה עתרה לביהמ"ש למתן החלטה בבקשה וביקשה לדחות את ההודעה לצד שלישי. הבקשה התקבלה וההודעת לצד השלישי נדחתה על הסף כפי החלטת ביהמ"ש מתאריך 26.12.2011. 6. ב"כ המבקשים טען בבקשתו, כי המשיבה לא המציאה למבקשים את הבקשה למתן החלטה ובנוסף זו הוגשה בצורה מוסווית כך שלא יוכל לראות אותה. התנהלות זו לטעמם מחוסרת תום לב. 7. עוד הוסיף, כי ההלכה הפסוקה, בכל הקשור עם ביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה, מאפשרת ביטולו בהתקיים אחד משניים: משיקולי צדק, בהעדר הודעה או זימון כדין או כפי שיקול דעת ביהמ"ש שאז ביהמ"ש יבחן את סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן יחד עם את סיכויי הצלחת טיעוניו כאשר העיקר הינו סיכויי ההצלחה. 8. באשר למקרה דנן נטען, כי החלטת ביהמ"ש ניתנה בהיעדר תגובת המבקשים לבקשה לסילוק על הסף, אשר לא הוגשה בהתאם לתקנות סד"א והוסיף, כי הבקשה למתן ההחלטה לא הובאה לידיעתם עד היום. לאור התנהגות חסרת תום הלב של המשיבה נדחתה הודעתם ונמנע מהם יומם בביהמ"ש. לפיכך, ביהמ"ש התבקש לעשות שימוש בתקנה 201 לתקנות ולהורות על ביטול פסק הדין. כמו כן ובמקביל התבקש ביהמ"ש להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין וזאת בשל מצבה הכלכלי הקשה של המבקשת. תגובה לבקשה 9. ב"כ המשיבה טען, כי המבקשים בבקשתם מודים במחדלם והוסיף כי למרות שלא היה צריך להזכיר למבקשים הצורך בהגשת תגובה, הוא עשה כן אך הם התעלמו מבקשתו. 10. באשר לאי צירוף הנספחים לבקשה, טען ב"כ המשיבה, כי אי צירופם לא פגע במבקשים והוסיף, כי הטענה שביהמ"ש מנוע מלדון בבקשה בשל מסמך חסר הינה חסרת שחר. 11. באשר לאי משלוח הבקשה למתן החלטה למבקשים טען, כי המבקשים לא טרחו ביודעין להשיב לבקשה, גם לא אחרי התזכורת ולפיכך מדובר בהתחכמות שאין לקבלה. כן ציין שאין לראות בהחלטת ביהמ"ש החלטה שהתקבלה במעמד צד אחד, היות ולמבקשים היתה הזדמנות להגיש תגובה אך הם לא עשו זאת. 12. באשר לביטול ההחלטה במעמד צד אחד, ציין כי על המבקשים להראות שניים: צדק במחדלם וסיכוים טובים להצלחה בתגובתם, במקרה דנן, המבקשים לא פירטו כלל את סיכוייהם אם תבוטל ההחלטה (ראה: בש"א (מחוזי; ת"א) 1279/08 צוירין איתמר נ' עו"ד טפרמן גדי (טרם פורסם, 18.2.2008); בש"א (מחוזי-י-ם) 4781/07 א.י.ש. ניהול אמנה בע"מ נ' משה נער (טרם פורסם, 6.8.2007) ולפיכך דין הבקשה להידחות. תשובה לתגובה 13. ב"כ המבקשים טען בתשובה לתגובה, כי הם הניחו תשתית ראייתית מספקת לעיכוב ביצוע פסק הדין, הן לעניין סיכויי השגת המבקשים והן לעניין אי יכולת להשיב את המצב לקדמותו, במידה שיבוטל. 14. באשר לביטול מחמת צדק, טען ב"כ המבקשים, כי הבקשה לסילוק על הסף לא הוגשה כדבעי; ביהמ"ש לא הנחה את הצדדים להגיב ולהשיב לבקשה; בקשת המשיבה הוגשה במסווה וביהמ"ש לא הורה למבקשים ליתן תגובתם, לא זימנם לדיון כדי לסיים את עניינם ויצר עבורם מעשה בית דין. 15. באשר לביטול מחמת שיקול דעת, טען ב"כ המבקשים, כי סיכוי המבקשים טובים נוכח אי היווצרותו של מעשה בית דין. בתי המשפט שדנו בתביעת המשיבה נגד המבקשים לא קבעו מסמרות בעניין איכות קני השורש והותירו סוגיה זו תלויה ועומדת. לפיכך לא השתכלל מעשה בית דיו בעניין זה. דיון 16. תקנה 201 לתקנות סד"א קובעת כי: "201. ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה — לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם. 17. לאחר שקראתי הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה, לא מצאתי כי יש מקום לביטול ההחלטה הדוחה הודעת הצד השלישי מחובת הצדק באשר לא נפל כל פגם בהליך המצאת הבקשה. הבקשה לסילוק על הסף הומצאה למבקשים כדין ובנוסף, ולפנים משורת הדין, המשיבה שלחה תזכורת לב"כ המבקשים אודות אי הגשת התגובה, ולמרות זאת, המבקשים לא טרחו להגיש תגובתם לבקשה. 18. בכל הקשור לשאלה האם יש מקום לביטול ההחלטה מכוח שיקול דעתו של ביהמ"ש, מציין א' גורן, בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט) 373-374 כדלקמן: "כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול -דעתו. לעניין שיקול הדעת יש להציב את שני המבחנים הבאים: סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן; סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל. התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר." ובהמשך: " אם המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, הרי שבגין המחדל יסתפק בית המשפט, בדרך כלל, בהטלת הוצאות על המבקש (אפילו יזכה בבקשה לביטול). בדונו בשאלה זו ייטה בית המשפט להיעתר לה אלא אם כן שוכנע כי אין בתשלום ההוצאות משום פיצוי הולם לנזק אשר נגרם ליריבו. אם ניתן לפצות את התובע בפסיקת הוצאות בגין הנזק והטרחה המיותרים שנגרמו על ידי הפיגור וכאשר מגלה התובע- המבקש סיכוי הצלחה- יש להיענות לבקשת הביטול..." ועוד בהמשך: " באשר לשאלה השנייה, אין הנתבע חייב להראות כי הגנתו היא איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית אם נתבע אינו מסוגל להצביע על הגנה אפשרית, מה טעם להיעתר לו ולפתוח את המשפט מחדש?הרי מיד לאחר מכן יינתן נגדו אותו פסק דין ממש. על המבקש להראות כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט ליתן החלטה שונה מזו שניתנה." 19. בנסיבות סברתי, כי יש מקום לביטול ההחלטה למתן פסק דין בהיעדר תגובה לבקשה לדחייה על הסף ואסביר. הבקשה לסילוק על הסף הוגשה לטענת המשיבה עקב מעשה בית דין. בתשובה לתגובה המבקשים מעלים טענות כנגד היווצרותו של אותו מעשה בית דין, מדובר בטענות שיש לבוחנן לגופן ואינן בהכרח זניחות. מכאן שיש מקום להיעתר לבקשה על מנת שהמבקשים יוכלו לזכות ביומם בביהמ"ש. לפיכך, ההחלטה מתאריך 26.12.2011 המורה על קבלת הבקשה לדחייה על הסף בטלה. 20. המבקשים יגישו תגובה לבקשה לסילוק על הסף בתוך 15 ימים מהיום. מובהר כי לא תהיינה אורכות נוספות. תשובה לתגובה תוגש בתוך 10 ימים לאחר מכן. המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בסך 15,000 ₪. מאחר והמבקשים "עשו לעצמם שבת" עם אי מתן תגובתם לבקשה המקורית, הם ישלמו הוצאות בקשה זו בתוך המועד למתן התגובה, שאם לא כן תבוטל החלטתי זו ופסה"ד ישוב על כנו. התיק יועבר להמשך ההליך לכב' הש' ד"ר מיכל אגמון כפי החלטת כב' הנשיאה. העדר תגובההחלטה בהעדרבקשה למתן החלטה