נהיגה בקלות ראש פלילי

נהיגה בקלות ראש פלילי מונחת לפני בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי סעיף 21 (א)(1)(ב) לחסד"פ ( סמכויות אכיפה -מעצרים ) של המשיב חמזי עראר. עם הגשת הבקשה הוגש כנגד המשיב כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה כשהוא בלתי מורשה לנהיגה, נהיגה בזמן פסילה לצמיתות שהוטלה עליו על ידי משרד הרישוי , נהיגה בקלות ראש ואי ציות להוראות שוטרים שהורו לו לעצור. ב"כ המבקשת עתרה למעצרו של המשיב עד לתום ההליכים בעילה של מסוכנות. ב"כ המשיב טען לאי קיומן של ראיות לכאורה וטענותיו התייחסו לכך שהמשיב לא היה פסול מלקבל רישיון נהיגה מחמת חוסר סמכותו של משרד הרישוי לפסול לצמיתות מלקבל רישיון נהיגה. ב"כ המשיב טען לאי מסוכנותו של המשיב ועתר לשחרורו בערבויות כספיות מתאימות. ראיות לכאורה לאחר שבחנתי את חומר הראיות בתיק החקירה שהוגש לעיוני מצאתי כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת עובדות כתב האישום. בתיק דו"חות פעולה של שוטרים מהם עולה כי המשיב נהג בטקרקטורון ברחובה הראשי של ג'לג'וליה נגד כיוון התנועה ובמהירות רבה. השוטרים התחילו במרדף אחריו עם ניידת תוך הפעלת סירנה ואור כחול והמשיב המשיך בנסיעה מהירה נגד כיוון התנועה ופנה לדרכי עפר בניסיון להימלט מן השוטרים, עד שנעצר בעזרת ניידות נוספות ומסוק. המשיב הודה בפני השוטרים כי אינו מורשה לנהיגה. בהודעה שנגבתה מן המשיב הודה כי נהג בטרקטורון ואמר כי לא ידע שאסור לנהוג בטרקטורון ללא רישיון. על פי תע"צ משרד הרישוי אין המשיב מחזיק ברישיון נהיגה ועל פי תדפיס המצורף לתע"צ עולה כי המשיב פסול מלהחזיק רישיון נהיגה לשתי תקופות של 99 שנים מתאריך 27.2.05 ומתאריך 3.4.06. תע"צ משרד הרישוי והתדפיס המצורף לו מהווים ראיה לכאורה לכך שהמשיב פסול מלהחזיק ברישיון נהיגה. עבירה של נהיגה בזמן פסילה על פי סעיף 67 לפקודת התעבורה אינה מוגבלת לפסילה שהוטלה על ידי בית משפט בלבד. הואיל ואין בית המשפט בוחן בשלב זה של הדיון את מקור סמכותו של משרד הרישוי להטיל את הפסילה הרי שקיימות ראיות לכאורה לעבירה של נהיגה בזמן פסילה. בתיק החקירה ראיה לכאורה לכך שדבר הפסילה נודע למשיב שכן בתאריך 30.11.10 במהלך גביית הודעה תחת אזהרה מן המשיב נמסר לו כי יש לו פסילה לצמיתות על ידי משרד הרישוי. האם קמה עילת מעצר נגד המשיב על פי המפורט בכתב האישום מיוחסות למשיב עבירות המהוות סיכון חמור לציבור. נהיגה על ידי מי שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, בין בטרקטורון ובין בכל סוג רכב אחר, מסכנת את ציבור המשתמשים ברכב. יתר על כן, המשיב כאן, נהג בקלות ראש, נגד כיוון התנועה ובמהירות תוך שהוא נמלט מניידת משטרה הדולקת אחריו. לחובת המשיב עבר פלילי מכביד ביותר הכולל 9 הרשעות קודמות, בעבירות חוזרות רכוש חוזרות של גניבת רכב, שבל"ר, נהיגה ללא רישיון נהיגה, פריצה לרכב ופריצה לבנין, ובעבירות אלימות של חבלה, תקיפה, תקיפת שוטר, חבלה מכוונת מחמירה של קטין, קשר לפשע, איומים והפרות של הוראה חוקית. בגין עבירות אלה ריצה הנאשם תקופות מאסר שונות. על פי גזר דין שניתן נגד המשיב ביום 27.2.05 בתיק פלילי 1519/04 עולה כי המשיב ביצע עבירות פליליות של פריצה לרכב בעת שהיה משוחרר בתנאי מעצר בית מלא. כנגד המשיב תלויים ועומדים תיק מב"ד בעבירות פליליות.   לחובת המשיב הרשעה קודמת בעבירות תעבורה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בהיותו בלתי מורשה לנהיגה,נהיגה בקלות ראש ואי ציות להוראת שוטרים - מיום 3.4.06 . בגין עבירות אלה נדון המשיב, בין היתר, לעונשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי. אמנם בעברו התעבורתי הרשעה אחת בלבד בגין אירוע קודם של נהיגה, אך בין הרשעותיו הפליליות קיימים שני אירועים קודמים בשנת 2000 של נהיגה ללא רשיון נהיגה. הרשעותיו הפליליות מלמדות על מעורבותו בעבירות הקשורות לנהיגת רכב, פריצה לרכב, גניבת רכב ושבל"ר. יתר על כן, לחובתו עבירות פליליות שעניינן הפרה של הוראות חוקיות. יש לראות בשילוב של עברו הפלילי המכביד של המשיב והתנהגותו בכביש קיומה של עילת מעצר בעילת מסוכנות. האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופת מעצר ושחרור בערובה מצוות המחוקק היא כי אין לעצור אדם עד תום ההליכים אם ניתן להשיג את מטרת המעצר באמצעים שפגיעתם בו פחותה.על בית המשפט לבחון האם ניתן להשיג את תכלית המעצר בדרך חלופית ולבחון האם יש בחלופות מעצר שהוצעו כדי לאיין את מסוכנותו של המשיב. על פי הפסיקה יש להעדיף הרחקת נהג מסוכן מהכביש בדרך חלופית למעצר בכלא, אך כל זאת לאחר שנבחנו חלופות המעצר ונמצאו ראויות (בש"פ 10118/04 נזמי ג'באלי נגד מדינת ישראל, בש"פ 9342/09 חמד משהראוי נגד מדינת ישראל). נוכח מסוכנותו הגבוהה של המשיב הן על פי עברו הפלילי המכביד, עברו התעבורתי לפיו גם בעבר נהג המשיב בהויותו בלתי מורשה לנהיגה, הן על פי נסיבות האירוע נשוא הבקשה והן קיומו של חשש כי המשיב יימלט מהדין נוכח הזלזול שהוא מפגין כלפי החוק ואנשי משטרה, אין די בהפקדת ערבויות כספיות בלבד כדי להפיג מסוכנות זו. בש"פ 1753/07 פאדי אבו רקייה נ' מדינת ישראל , אושר מעצר עד תום ההליכים בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, ונפסק על ידי כבוד השופט ס' ג'ובראן כי על אף שמעצר עד תום ההליכים אינו שכיח בעבירות תעבורה יש במכלול נסיבות האירוע ובין היתר עבר פלילי כדי ללמד על מסוכנות : "מחומר החקירה עולה, כי אין להקל ויש להתייחס בכובד ראש למעשיו של העורר. זאת, במיוחד בימים אלה, שמדינתנו שרויה בימים שאינם כתיקונם מבחינת הקטל בדרכים. לית מאן דפליג, כי עסקינן בתופעה שיש להירתם ולהילחם למניעתה ולהגן על בטחון הציבור באמצעות הרחקת נהגים מסוכנים פורעי חוק מהכביש בכל דרך אפשרית. יפים לעניין זה דברים שנאמרו על ידי כבוד השופט א' לוי בבש"פ 6/07 יאיר כוכבי נ' מדינת ישראל (לא פורסם), אשר עיקרם לענייננו נוסח כהאי לישנא: "בתקופה בה תאונות הדרכים גובות את מחירן בחיי אדם כמעשה של יום יום, מצווים בתי המשפט להחמיר עם נאשמים מסוגו של העורר, גם על ידי החזקתם במעצר בטרם הורשעו. מנקודת השקפה זו סבורני כי אין תחליף לסכנתו של העורר אלא במעצר ממש, ומכאן החלטתי לדחות את הערר". בנסיבותיו שלך המשיב איני סבורה כי די בערבויות כספיות גבוהות ככל שתהיינה, כדי לאיין את מסוכנותו. אני סבורה כי יש מקום לשקול שחרורו למעצר בית מלא עם מפקחים ראויים, אשר יהיה בהם כדי לאיין מסוכנותו. הוצגו בפניי היום 3 מפקחים אפשריים שישמשו מפקחים בתנאי מעצר בית. התרשמתי כי המפקח המוצע מר נשאת עודה ראוי לשמש מפקח. התרשמתי כי מדובר באדם רציני המבין את התפקיד המוטל עליו. מר נשאת הינו בעל חברה והודיע בבית המשפט כי רוב עבודתו מתבצעת באמצעות הטלפון והוא מוכן לעבור לגור בביתו של המשיב ומשם לבצע את עבודתו, אלא שמר נשאת נזקק לצאת לצורכי עבודתו למשך שעה עד שעתיים ביום. לפרק זמן זה הוצעו מפקחים נוספים הוריו של המשיב. לאחר ששמעתי את שניהם, ומבלי להתייחס לקשיי השפה, לא שוכנעתי שיש בפיקוח על ידם כדי לאיין באופן כלשהו את מסוכנותו של המשיב. התרשמתי כי הם מגוננים על המשיב, ואינם מודעים כלל לחומרת התנהגותו. עוד אוסיף כי המשיב רכש טרקטורון ושני הוריו כלל אינם מודעים לכך או מתעלמים מכך שאינו מורשה לנהיגה. נוכח האמור לעיל, אני מורה על מעצרו עד תום ההליכים של המשיב. במידה וב"כ המשיב יציע מפקח נוסף לאותו פרק זמן בו מר נשאת אינו מסוגל לפקח, אקבע דיון על מנת לשקול האם מדובר בחלופת מעצר ראויה שתאפשר שחרורו של המשיב למעצר בית מלא. זכות ערר כחוק. ניתנה והודעה היום י"ח אדר ב תשע"א, 24/03/2011 במעמד הנוכחים. רות רז, שופטת נית נה היום, י"ח אדר ב תשע"א , 24 מרץ 2011 , בהעדר הצדדים.   נהיגה בקלות ראשמשפט פלילימשפט תעבורה