מהו ביטוח חסר ?

מהו ביטוח חסר ? ביטוח חסר - סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח קובע כדלקמן: "היה בשעת כריתת החוזה סכום הביטוח פחות משוויו של הנכס המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס בשעת כריתת החוזה". סעיף זה דן במצב ההופכי של ביטוח יתר. בלשונו של המלומד ולר: "ביטוח חסר נוצר כשסכום הביטוח נמוך משווי הנכס המבוטח" (ולר 221). התוצאה של ביטוח חסר על פי סעיף 60 לחוק הינה חלקיות השיפוי לו זכאי המבוטח. כך לפי הסעיף אם שווי הנכס עומד על 100 וסכום הביטוח הינו 60, הרי שהמבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגובה של 60% מהנזק. (הרוצה להרחיב יעיין בספרים, ובהפניות הרלווניות וכדלקמן: ש. ולר חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 כרך ב' בתוך "פירוש לחוקי החוזים" מיסודו של ג' טסדקי, התשס"ז 2007), להלן - ולר; י. אליאס דיני ביטוח כרך ב' (מהדורה שניה, התשס"ט 2009), להלן - אליאס). באשר למועד הקובע לעניין קיומו של ביטוח חסר, סעיף 60 לחוק קובע את שעת כריתת החוזה כמועד הרלבנטי להערכת שווי הנכס לצורך קביעת קיומו או היעדרו של ביטוח החסר (ירון אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שנייה) עמ' 1245). בספרו של המלומד ירון אליאס נדונה השאלה, מהן החובות החלות על מבטח המבקש להסתמך על קיומו של ביטוח חסר (שם בעמ' 1253- 1260) – ובתשובה נקבע, כי "עמדת הפסיקה, לעומת זאת, אינה חד – משמעית. עד לאחרונה מיאנו בתי המשפט להטיל על המבטחים חובת גילוי ביחס לאפשרות קיומו של ביטוח חסר וביחס לסיכונים הכרוכים בכך (ר' למשל ת"א (מחוזי ת"א) 2590/89 בנדרי נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (1993) : "אם תאמר שעל הנתבעת היה להעמיד את התובע על המשמעות של ביטוח חסר בפוליסת הביטוח, הרי אף דין טענה זו להידחות. ראשית, התניה שבפוליסה משקפת את האמור בסעיף 60 לחוק חוזה הביטוח. שנית, איני סבור שחובתו של מבטח ליתן למבוטח עסקי הרצאה שתבהיר לו את תכנה של פוליסת הביטוח ואת משמעויותיה לאור הוראות הדין". עם זאת, בשנים האחרונות מסתמנת בפסיקה מגמה חדשה המצדדת בהגבלת זכאותו של המבטח להסתמך על ביטוח חסר. מגמה זו נסמכת, בין היתר, על עקרונות של תום לב ושל גילוי טרום חוזי (ר' ת"א (שלום, פ"ת) 1270/07 בורג נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (נבו) (2007) וכן ת"א (שלום י-ם) 21669/00 פעמית קרטון ואריזות בע"מ נ' המגן חברה לביטוח בע"מ (נבו) (2006) שם קבע בית המשפט, כי הימנעות מלהפנות את תשומת לב המבוטח לערוך סקר עדכני לגבי שווי הרכוש מהווה חוסר תום לב בקיום החוזה. המלומד ירון אליאס סבור, כי ראוי להטיל על המבטח חובה לוודא כי המבוטח מודע לאפשרות קיומו של ביטוח חסר ולתוצאות הנובעות ממנו, וזאת לפחות ככל שמדובר בסוגי ביטוח החשופים באופן מיוחד להיווצרות מצבים של ביטוח חסר, כגון ביטוח דירות ותכולתן וביטוח בתי עסק ובהקשר זה אין די בהבלטת תנית ביטוח החסר בפוליסה. שאלות משפטיותביטוח חסר