ביטוח יתר

מהו ביטוח יתר ? ביטוח יתר - סעיף 58 לחוק חוזה הביטוח קובע כדלקמן: "עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של הנכס המבוטח, רשאי כל צד, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס בשעת הדרישה ; נדרשה הפחתה זו יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה". מסביר המלומד ולר כי "ביטוח יתר נוצר כשסכום הביטוח עולה באופן בלתי סביר על שווי הנכס המבוטח" (ולר 181). כך למשל, במקרה בו נכס שווה 100 בוטח בסכום של 200. במקרה שכזה, מקנה סעיף 58 לחוק לשני הצדדים את האפשרות לדרוש את הפחתת סכום הביטוח, ודמי הביטוח בהתאם. לאחר שאירע מקרה הביטוח, לא ניתן עוד למבטח להפחית את סכום הביטוח. כמובן, שעל פי עיקרון השיפוי, המבוטח לא יוכל לתבוע יותר מאשר הנזק שנגרם לו בפועל. (הרוצה להרחיב יעיין בספרים, ובהפניות הרלווניות וכדלקמן: ש. ולר חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 כרך ב' (בתוך "פירוש לחוקי החוזים" מיסודו של ג' טסדקי, התשס"ז 2007), להלן - ולר; י. אליאס דיני ביטוח כרך ב' (מהדורה שניה, התשס"ט 2009), להלן - אליאס). פוליסהביטוח יתר