ביטול פסק דין חלוט - עקרון סופיות הדיון

האם אפשר לבטל פסק דין חלוט ? כאשר עסקינן בפסק דין חלוט יש להתייחס לעקרונות יסוד בדבר סופיות הדיון ותורת מעשה בית דין. הגם שלבית המשפט נתונה סמכות טבועה לבטל פסק דין חלוט בהתקיים נסיבות שבהן שיקולי צדק עדיפים על פני שיקולים דיוניים של מעשה בית דין (ראו: ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד 213 (1999); נ' זלצמן, מעשה-בית-דין בהליך אזרחי 610-598, שם, 625 (1991); ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נ"ז(3) 366), הרי שיש לבחון אותם בקפידה. קל וחומר עת מבוקש לבטל פסק דין בשל תרמית. (ע"א 6019/07 משה טורג'מן נ' אחים עופר (ניהול) בע"מ (25.2.10), (להלן: "פרשת טורג'מן"). בבחינת טענת התרמית, דנה הפסיקה בהבדל בין תרמית פנימית המתבטאת בפגם בהליך השיפוטי עצמו ממעשה או מחדל בלתי חוקיים, לבין תרמית חיצונית, זו בהעדר הזדמנות לבעל הדין מלהציג כיאות את ראיותיו, לרבות מתן שוחד לבית המשפט, קנוניה בין בעלי הדין או בין באי כוחם. כן מוסיפה כב' השופטת ע' ארבל בפרשת טורג'מן: "הסוגיה של ביטול הכרעה שיפוטית חלוטה בשל תרמית אינה מעוגנת בדבר חקיקה כלשהו, ולפיכך ההלכות בעניין זה מקורן בפסיקה המתפתחת. באופן כללי ניתן לומר כי הסוגיה מעוררת מתח בין שני ערכים מתחרים של מערכת המשפט: האחד, הינו עיקרון סופיות הדיון, והשני עניינו ברצון להגיע לחקר האמת ולא לתת לאדם ליהנות מפירות עוולתו (ע"א 417/89 אע'בריה נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים, פ"ד מה4) 641, 644-645 (1991) (להלן:עניין אע'בריה))." (שם, פסקה 10). אשר לעקרון סופיות הדיון, מציינת השופטת ארבל, כי מדובר בעיקרון מושרש במשפטנו ואין להפחית בערכו, שכן מגולמים בו הצורך של מערכת המשפט שלהבטחת יעילותה נדרש לשים סוף לדיון ולא לאפשר פתיחת דיונים מחדש (ראו מ"ח 7929/96 כוזלי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(1) 529, 559 (1999)), ומוסיפה: "האינטרס החברתי ליצירת כלל של סופיות הדין נוגע גם לצורך בוודאות ויציבות של פסק הדין, וכנגזר מכך גם לאמון הציבור במערכת המשפט (זלצמן, בעמ' 14). לצד זאת מגולם בעיקרון זה הצורך להגן על המתדיין שכנגד שלא יוטרד יותר מפעם אחת בשל אותה עילה או פלוגתא. עיקרון זה מאפשר לצד שכנגד לכלכל את צעדיו בעתים הן באשר לענייניו הכספיים והן באשר לענייניו האישיים ללא חשש כי יוטרד פעם נוספת באותו עניין בו הוכרע הדין. כך גם פטור אותו בעל הדין מלשמור את ראיותיו באותו עניין לנצח (זלצמן, בעמ' 14) " (שם, פסקה 10). עקרון סופיות הדיוןפסק דין חלוטדיוןביטול פסק דין