בקשה ששופט יפסול את עצמו

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה ששופט יפסול את עצמו: נאשמים 1 ו-3 מבקשים שבית משפט זה יפסול עצמו מלשבת בדין בתיק זה. נאשמים 4 ו-5 מבקשים שבית משפט זה ישקול לפסול עצמו כאמור (להלן-הבקשות). נאשמים 2, 6 ו-7 לא הצטרפו לבקשות. הטענות שבבקשות הן (תמצית העיקר): בת.פ. 40778-12-09 מ"י נ' ויטה ועו"ד ויינרוט נשמעות בפני בית משפט זה ראיות (להלן-התיק האחר). במסגרת שמיעת הראיות בתיק האחר, נחשף בית משפט זה לעדויות (בעיקר של עו"ד י' שפר, ניצב יוחנן דנינו, רו"ח זאב פלדמן, עו"ד שחר הררי), ולמסמכים בהתייחס להונו של נאשם 4 בתיק זה, מקורו ואופן ניהולו, באופן שעלול להשפיע על הכרעת בית המשפט בתיק זה, בעיקר באישום ראשון. נאשם 4 בתיק זה, הוא עד תביעה בתיק האחר. העדים דלעיל שהעידו בתיק האחר, אינם עדי תביעה בתיק זה, והנאשמים דלעיל אינם צד לתיק האחר. עניינו של נאשם 4, כספיו ואופן התנהלותו עולים בתיק האחר בהקשרים שעלולים להתפרש כשליליים.המידע אליו נחשף ועוד ייחשף בימ"ש זה בתיק האחר,הוא בעל קשר ישיר לאישום ראשון בתיק זה, והינו בבחינת "מסה קריטית" של ראיות שעלולה ליצור אצל בית משפט זה דעה קדומה ומשוא פנים נגד נאשמים 1, 3, 4 ו-5 בבואו להכריע בעניינם, בעיקר בענין אישום ראשון בתיק זה. תשובת המדינה,שמתנגדת לבקשות,היא (תמצית): שאלת מקור הונו של נאשם 4 לא רלבנטית בתיק זה ולכן ממילא למידע שבית משפט זה נחשף בתיק האחר בהקשר זה, אין זיקה לתיק זה. המידע אליו נחשף בית משפט זה בתיק האחר, לרבות זה שנטען שמציג את נאשם 4 באור שלילי, איננו מגיע כדי "מסה קריטית" הנטענת. בית משפט זה יידע להבחין בין הראיות בתיק האחר שאינן קבילות בתיק זה (לרבות רכילויות ושמועות בתיק האחר), לבין הראיות הרלבנטיות להכרעה בתיק זה. קראתי את הבקשות, כתבי הטענות ואת הפרוטוקול, שמעתי טיעונים ושקלתי את האמור בבקשות. מסקנתי היא שדינן של בקשות הפסילה להידחות, וזאת באין עילה או הצדקה להעתר להן. אלה נימוקיי: 1. בתיק האחר, מעבר להחלטות דיוניות, בית משפט זה לא החליט עד כה כל החלטה לגופו של ענין. זאת לא כל שכן, כשבתיק האחר מתוך כ-70 עדים שבכתב האישום, העידו עד כה 17 עדים (גם אם חלקם הם עדים עיקריים). ממילא איפוא, וכשבתיק האחר קבועות עוד 25 ישיבות לשמיעת ראיות, בית משפט זה לא גיבש בתיק האחר כל דעה לגופו של ענין, בכל ענין שהוא, לרבות גם לא בענין הפרטני נשוא הבקשות שבפני בהקשר לנאשם 4 בכלל, ובהקשר להונו (לרבות מקורותיו) בפרט. 2. בתיק האחר נשמעו עד כה עדויות על פני 1797 עמודי פרוטוקול, ובהן מגוון רב מאד של נושאים עובדתיים ומשפטיים. כעולה גם מהבקשות עצמן, המידע נשוא הבקשות שאליו נטען שבימ"ש זה נחשף בתיק האחר, הינו יחסית מצומצם, איכותית וכמותית. משקלו הסגולי של אותו מידע הנטען בבקשות, יחסית למידע הרב מאד שבתיק האחר כעולה מהראיות עד כה, הינו איפוא מועט מאד. 3.אמירות אלה או אחרות שהובאו מפי עדים או במסמכים בתיק האחר בהקשר לנושאים הנטענים בבקשות, לא היו רחבות ומעמיקות, אלא קטעי דברים, חלקם מפי השמועה, חלקם השערה, והמידע לא חד משמעי ולא שלם (ראה בקטעים המובאים בבקשות עצמן - בבקשה מיום 23.5.10, בעמ' 4, 5, 6; בהודעה מטעם נאשמים 1 ו-3 מיום 2.6.10 - בע' 2). ממילא, בימ"ש זה גם לא יכול לגבש כל דעה. ודוק: כבר נפסק: רק במקרים נדירים במיוחד, בהם "המידע המתקבל הוא כה מקיף ויסודי עד שקיים החשש שגם שופט מקצועי לא יוכל להדחיקו"…תקום עילה שתאפשר את פסילת בית המשפט. …על מנת שתיווצר אותה "מסה קריטית" של ראיות לא קבילות אשר בכוחן להקים חשש ממשי למשוא פנים,נדרש כי בנסיבות העניין,כובד הראיות הפסולות- מבחינת כמותן ומבחינת איכותן - יהיה כזה שאינו מאפשר לשופט להתעלם מהן…" (ע"פ 2473/07 אבוטבול, בסע' 5) . לאור האמור בסע' 1-3 לעיל, אין איפוא עילה לפסילת בית משפט זה. 4. בהקשר לתיק זה - גם כשבית משפט זה יגבש את דעתו בתיק האחר, המדינה הבהירה כי שאלת מקור הונו של נאשם 4 (לרבות אם בעבירה אם לאו) - שהיא סוגיה מרכזית בבקשות (ראה בבקשה מיום 23.5.10 בעמ' 4-8; בתגובת נאשמים 1 ו-3 מיום 8.6.10, בע' 6-8) - איננה רלבנטית לתיק זה, ולכל המידע בהקשר זה אין זיקה לתיק זה (בתגובת המדינה - בע' 4-5;בע' 33 לפר' מיום 10.6.2010). יתר על כן: לפי המידע שמסרה התביעה, תיק זה מתבסס על מערכת עובדתית שאין לה כל קשר למערכת העובדתית נשוא התיק האחר (בתגובת המדינה מיום 3.6.10, בע' 7, בס' 12). ובהקשר לתיק האחר - בשלב זה נראה, לכאורה, בזהירות הראויה, כי קביעת ממצא פוזיטיבי בדבר מקור הונו של נאשם 4 [לרבות בשאלה האם נאשם 5 (גלמור) בתיק זה, הוא "איש קש"/נאמן של נאשם 4 אם לאו וטיב הקשר ביניהם], איננה הכרחית להכרעה בשאלות המהותיות שבתיק האחר. וגם אם חלק מהמידע אליו נחשף בית משפט זה בתיק האחר, יתברר כנוגע בענין זה או אחר בתיק זה, הרי שכבר נפסק ש"שופט מקצועי יודע להבחין היטב בין הראיות שבתיק אחד לבין הראיות שבתיק אחר, ויודע…כי אין להשליך מן האחד על האחר." [ע"פ 2113/91 עמוס, פ"ד מה (3) 790, 792]. 5. גם אם בית משפט זה נחשף למידע שנטען שהוא שלילי בעניינו של נאשם 4 בתיק זה, הרי שבנוסף לאמור בסע' 1-3 לעיל, כעולה מטיעוני הסניגורים עצמם בית משפט זה הוא מקצועי, ויידע לשבת ולהכריע בעניינם של הנאשמים בתיק זה ללא משוא פנים, תוך הבדלה בין ראיות קבילות לאלה שאינן קבילות, ותוך עשיית משפט צדק [בבקשה מיום 23.5.10, בעמ' 2; בע' 34 לפר' מיום 10.6.10, שו' 29-31; ראו ככלל בסוגיה: ע"פ 4849/03 שלוש, בסע' 6-7; ע"פ 2473/03 אבוטבול, בסע' 5]. 6. לאור הנטען בבקשות וע"פ, הרי שאם מי מהנאשמים בתיק זה ירצה בכך, הוא יוכל לבקש לזמן לעדות עדים מהתיק האחר, ובכך יתאפשר לו להתמודד עם דברים שהם העידו בתיק האחר (אין בכך כדי לומר שיש מקום לעשות כן לאור מידת הרלבנטיות - אם בכלל ישנה כזו - של עדותם, לתיק זה). על כן: לאור כל האמור לעיל ולאחר ששקלתי בדבר, דינן של בקשות הפסילה להידחות, וכך אני מחליט. ככל שופט מקצועי, אמשיך לשבת בדין בתיק זה ללא משוא פנים, ותוך עשיית משפט צדק. שופטיםפסלות שופט