האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית ?

האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית ? האם הכרעת דין יכולה לשמש כראיה בתביעה אזרחית ? סעיף 42א לפקודת הראיות קובע: "(א)  הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי. (ב)  הוראות סעיף זה אינן חלות על -         (1)  פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום;         (2)  ממצאים ומסקנות שבגזר הדין, להבדיל מהכרעת הדין." ההסדר האמור בסעיף 42א בפקודת הראיות מהווה איזון בין הרצון למנוע ניהולם של הליכים כפולים והכרעות שיפוטיות סותרות בעניינים עובדתיים, לבין הצורך למנוע עיוות דין (ראה סעיף 42ג לפקודת הראיות) ופגיעה בלתי מידתית בזכויותיו של מי שלא היה צד להליך הפלילי, ולא ניתן לו יומו בבית המשפט בעת קביעת הממצאים והמסקנות נשוא ההליך הפלילי. כחלק מאיזון זה קבע המחוקק כי אף באותם המקרים שבהם הנתבע בתביעה האזרחית הוא "חליפו" של המורשע בפלילים או "מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע", ניתן יהיה לראות בעובדות שבפסק הדין הפלילי ראיות לכאורה בהליך האזרחי (ראה בעניין זה י' קדמי, על הראיות (2003), עמ' 1354). משפט פליליהגשת ראיותפסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחישאלות משפטיותתביעה אזרחית