הפרת תנאי שחרור למעצר בית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרת תנאי מעצר בית: 1. המוקד בערר זה הוא השאלה הבאה: האם יש לתת משקל משמעותי להפרות רבות של המשיב את תנאי מעצר הבית, כפי שמבקשת המדינה, ועל כן יש לעוצרו במעצר בפועל, או שמא יש להותיר על כנה את החלטת בית המשפט לנוער ולאפשר למשיב מעצר בית מלא בבית הוריו, עם איזוק אלקטרוני. 2. כדי להבין את הדילמה מן הראוי לסקר בקצרה את האירועים וההליכים שהיו עד כה. 3. נגד המשיב הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער (פ' 1456/09), שייחס לו עבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה, זיוף שטרי כסף (דולרים; מס' עבירות), ונהיגה ללא רישיון (מס' עבירות). 4. בעקבות זאת, הוגשה לבית המשפט בקשה לשחררו בתנאים חדשים עד תום ההליכים המשפטיים, דהיינו: כי ימשיך להיות במעצר בית כפי שהיה עד כה. בית המשפט השלום אישר את התנאים האמורים בהחלטתו מיום י"ז תשרי תש"ע (5.10.09), מפי כב' השופט ראובן שמיע, בתיק ב"ש 871/09. 5. והנה, לאחר אותה החלטה, ולמעשה גם קצת לפניה, הפר המשיב את תנאי מעצר הבית באופן שיטתי ורצוף, כמפורט להלן. ביום 30.11.09 בשעה 03:00 הוא נעצר מחוץ לביתו כשהוא נוהג ברכב ללא רישיון וכאשר נעצר על ידי השוטרים התחזה לאדם אחר באמצעות רישיון נהיגה זר. 6. מאז, התנהלו במקביל שני הליכים הליכי המעצר ומעקב המשטרה אחרי המשיב האם הוא מקיים את תנאי מעצר הבית או המעצר החלופי שהוטל עליו. 7. בית המשפט לנוער, החליט ביום 17.12.09 כי המשיב יימצא במעצר במוסד חינוכי בשם "בית ה' " (החלטת כב' השופט אביטל חן בתיק העיקרי מיום ל כסלו תש"ע (17.12.09)). 8. ביום 25.12.09 בשעה 21:00 לערך, הפר המשיב את מעצר הבית ב"בית ה' " בכך שיצא מאותו מוסד ושב אליו בשעה 23:30. 9. ביום 26.12.09 בשעות הצהריים הפר המשיב את מעצר הבית ב"ית ה' " בכך שיצא מאותו מוסד בשעות הצהריים למשך שעתיים. 10. ביום 26.12.09 בשעה 20:00 לערך הפר המשיב את מעצר הבית במוסד "בית ה' " בכך שנמלט מן המוסד ולא שב אליו. 11. ביום 4.1.10 בשעה 09:00 נעצר המשיב בהר שמואל בירושלים כשהוא יושב ברכב מסוג פג'ו, תוך הפרת תנאי מעצר הבית. 12. ראוי להזכיר כי גם בשלב המעצר הראשון עוד לפני הגשת כתב האישום, שהוגש ביום 2.10.09, הפר המשיב את תנאי מעצר הבית שהיו אז, ואשר נקבעו על ידי בית משפט השלום ביום 6.8.09, לפיהם עליו להימצא במעצר בית מלא בבית הוריו, וזאת בכך שיצא מן הארץ לאומן ביום 14.9.09 וחזר ארצה ביום 22.9.09. 13. מאז יום 4.1.10 נמצא המשיב במעצר במגרש הרוסים, באגף הנוער (המשיב יליד (בן 17 וחודשיים לערך)). 14. נגד המשיב הוגש כתב אישום מתוקן בשנית הכולל בנוסף לעבירות הזיוף, השימוש בשטרות מזוייפים ונהיגה ללא רישיון, גם את העבירות הללו של הפרת הוראה חוקית, התחזות לאדם אחר, נהיגה ללא רישיון והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. 15. כאשר הובא עניינו בפני שופט הנוער שדן בתיק העיקרי, כב' השופט אביטל חן, ביום 20.1.10, נקבע כי חלופת המעצר בבית הוריו אינה חלופה מתאימה ועל כן הורה בית המשפט לשירות המבחן "על איתור חלופת מעצר מוסדית סגורה, אשר תוכל להכיל את הנאשם, לשים לו גבולות ברורים ומדוייקים ולא ברי משאי ומתן, ואם אפשר עדיף שתהיה זו חלופה אשר תוכל לאבחנו בצו של הסתכלות והשגחה" (עמ' 3-2 להחלטה מיום ה בשבט תש"ע (20.1.10) בתיק ב"ש 503/10, מפי כב' השופט אביטל חן, שופט בית המשפט לנוער בירושלים). 16. אולם, שירות המבחן לא הצליח למצוא חלופה מוסדית כזו והגיש לבית המשפט השלום ביום י"ט שבט תש"ע (3.2.10) תסקיר מעצר משלים, שבו החלופה שהוצעה היא בבית הוריו בפיקוח איזוק אלקטרוני ובערבות שני הוריו. תסקיר המבחן גם ממליץ כי המשיב יחד עם הוריו ישתתף בקבוצות טיפול של נערים העוברים עבירות של שימוש ברכב ללא רישיון וכן יטופל בדרך של שיחות פרטניות ותעריך בחינה של המסגרות החינוכיות המתאימות לו ויימשך המעקב אחרי הטיפול בהוריו וביתר בני משפחתו. 17. בהקשר זה ראוי לציין, כי המשיב הינו כבן 17 וחודשיים, השייך לחברה החרדית ואינו לומד מאז מעצרו. לפני כן, היה קשור לישיבה השייכת לחסידות ברסלב, אך מהקשר הכולל של התסקירים עולה כי בכיתה ח' עבר לישיבה קטנה אך לא הסתדר עם הנערים בישיבה והחליט לעזוב את הישיבה (התסקיר מיום 14.12.09). 18. השופט המלומד, כב' השופט אביטל חן, בהחלטה נשוא הערר מציין את התלבטויותיו ואת העובדה כי הוא נאלץ בהיעדר חלופת מעצר מוסדית לשקול שוב את בית ההורים כחלופת מעצר, למרות חסרונותיה של חלופה זו. הנימוק לקבלת חלופה זו, אשר בית המשפט אומר כי קיבל אותה, "בנסיבות האמורות ולא בלב קל", נובע מתסקיר המעיד על שינוי בהתנהלות המשיב ושינוי בתפיסת הוריו, ובמיוחד מוכנותו של האב להירתם לטיפול ולשיקום בנער, וכן דרישתו של בית המשפט כי בנוסף לאיזוק האלקטרוני המוצע על ידי שירות המבחן הותנה השחרור גם בהפקדה כספית, יחסית נמוכה, לאור מצבה הכלכלי הדל של המשפחה. בית משפט קמא לא קיבל את הצעת עורך התסקיר לפיו ישולב המשיב בקבוצות טיפול, וזאת לאור החשש כי פתיחת "חלונות" לצורך טיפול תיצור הזדמנויות נוספות להיעדר פיקוח, דבר המעיד כי בית משפט קמא עצמו חשש מבריחות נוספות של המשיב (ראה החלטה בתיק ב"ש 503/10, מיום כ בשבט לש"ע (4.2.10)). 19. ב"כ המדינה, עו"ד אילה גלברד-יעקב, כפי שנאמר בפתח הדברים, הגישה ערר על החלטה זו וטוענת כי אין מקום לחלופת המעצר בבית ההורים, חלופה אותה דחה בית משפט קמא בשלב קודם ההליכים. לדבריה, בגלל חוסר האמון במשיב, אין לאפשר לו חלופת מעצר נוספת. 20. ב"כ המשיב, עו"ד זכריה שנקולבסקי, טען כי אין מקום לקבל ערר על החלטת שופט נוער שזו מומחיותו. לדבריו יש שיפור משמעותי בהתנהגות ההורים ועל אף ההפרות הקודמות, יש לאפשר למשיב, זו הפעם, לנסות חלופה זו של מעצר בבית הוריו עם איזוק אלקטרוני, אשר מהווה משוכה מספקת שתמנע מן המשיב מלבצע את סוג העבירות שביצע. 21. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי על אף מומחיותו של בית משפט קמא בענייני נוער, מן הראוי כי בתיק זה יינתן מסר של מערכת בתי המשפט כלפי המשיב ודומיו. 22. בעבר כבר כתבתי, כי כאשר יוצא אדם לחלופת מעצר, נכרת מעין חוזה בינו לבין המדינה, אשר על פיו ניתנת לאותו אדם הזדמנות להימצא בחלופת מעצר במקום במעצר. 23. כאשר מדובר בחוזה כזה, וצד אחד, דהיינו: העציר, מפר אותו, יש לבדוק האם מדובר בהפרות מינוריות או בהפרות משמעותיות. 24. לעיל פירטתי את מכלול ההפרות, וכפי שכתבתי בהחלטה אחרת, יש להתבונן על הפרות אלה, במשקפיים של חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, אשר ניתן ליישם אותם, לפחות בדרך היקש, גם על הסוגיה שבפנינו. 25. סעיף 6 לחוק החוזים הנ"ל מגדיר את המונח "הפרה יסודית" באופן הבא: "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה". 26. לפי מבחן זה, קשה להניח כי שופט סביר כלשהו היה מסכים מראש כי אם יימצא בחלופת מעצר ביודעו כי הוא ייסע לאומן למספר ימים, יצא מחלופת המעצר כמעט כל יום, יימצא בשעת לילה מאוחרת או סמוך לשעות הבוקר ברכב ויתחזה כאדם אחר, כדי לא להיתפס, והכל, תוך כדי דיונים בבתי משפט כאילו צווי בית המשפט נכתבו למען אדם אחר ואינם חלים עליו. 27. גם מנקודת מבט של "כורתי החוזה", ניתן לומר כי המדינה המיוצגת על ידי בתי המשפט לא הייתה חותמת חוזה כזה בידיעה מראש שאלה יהיו ההפרות, ולכן מדובר לא רק בהפרה יסודית אחת אלא בהפרות יסודיות , ולבטח הצטברות כל ההפרות כולן מגיעות לכדי הפרה יסודית. 28. יש לזכור, כי פרט למשיב שבפניי, מוטלת עליי חובה ציבורית כללית כי יצא מבית משפט מסר בדבר משמעות חלופת מעצר. 29. לא אחת, מאפשר אני חלופות מעצר גם במקרים גבוליים (ולא אחת, ערכאת הערעור אינה רואה את עמדותיי עין בעין, ומעדיפה מעצר בפועל). 30. אולם, דווקא בגלל גישתי היסודית בדבר מתן עדיפות לחלופת מעצר, מתחייב כי אקפיד על מי שמפר את תנאי חלופת המעצר, ולבטח אעשה כן, כאשר מדובר בהפרה יסודית, ולא כל שכן, כאשר מדובר במערכת הפרות חוזרות ונשנות, כאשר כולן נעשות תוך כדי הדיונים ובמהלכם. 31. אכן, יש מן הצדק בדברי הסנגור, כי מדובר בתיק נוער ויש לתת משקל לשופט הנוער. אולם, המשיב שבפנינו, שגילו כאמור 17 וחודשיים, מתנהג כאילו אין הוא אחראי בכלל. יש לזכור, כי דווקא אדם כמוהו השייך לחברה החרדית יודע כי לעניין האחריות הדתית גיל הבגרות הוא 13 שנים, והוא כבר למעלה מ-4 שנים לאחר גיל בר מצווה. 32. בנסיבות אלה, ועל אף מאמציו המרובים של בית המשפט קמא לנסות ולמצוא כל סדק כדי לעזור למשיב, סבור אני כי מי שהקדיש את הסאה בהתנהגותו המתגרה כלפי מערכת בתי המשפט, לא יצפה כי התנהגות זאת תעבור ללא תגובה. 33. מן הראוי כי יידע הציבור כי כפי שעושה בית משפט מאמצים מרובים למצוא חלופת מעצר, ולצורך כך מתגייסת מערכת שירות המבחן ומוציאה תחת ידה תסקירי מעצר בתוך מספר ימים, ובית המשפט מוכן לקיים דיונים בהתראה קצרה מאוד, וזאת כדי לממש את זכות כל אדם לחירות, כך מתנהג בית המשפט בדרך אחרת כאשר מי שכלפיו נעשו המאמצים האמורים, מפר את תנאי מעצר הבית. 34. למניעת אי הבנות, אין כאן כעס אישי או גמול בגלל פגיעה אישית. השיקול שהוסבר לעיל מטרתו עקרונית: ציות למערכת בתי המשפט הוא חלק יסוד במערכת היחסים שבין הפרט לבין הציבור. כפי שהציבור המיוצג על ידי בתי המשפט יוצא מגדרו כדי לקיים את זכויות הנאשם, החשוד, המואשם, ואף האסיר לאחר מאסרו, כך על אותם אנשים בסטאטוס זה או אחר לדעת כי יחס זה של המדינה כלפיהם איננו חד סטרי. על מי שזכה ונכנס בקטגוריה של אדם שבית משפט אפשר לו חלופת מעצר, לדעת כי עליו להקפיד על תנאי חלופת המעצר ככתבם וכלשונם, ולבטח לא לראות בחלופת המעצר בגדר אות מתה ולצאת ממקום המעצר כאילו אין צו שיפוטי. 35. הארכתי מעט, על אף שאנחנו נמצאים ביום שישי הקצר, וזאת כדי שהמסר שאותו רציתי להביא יובן הן על ידי המשיב והן על ידי הציבור הרחב, ועל כן ראיתי לנכון לקבל את הערר ולהורות אחרת ממה שהורה שופט הנוער. 36. סוף דבר - הערר התקבל והמשיב יימצא במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בתיק פ' 1456/09 של בית המשפט לנוער בירושלים. 37. המזכירות תשלח העתק החלטה זו הן לבית המשפט לנוער והן לשירות המבחן לידי קצין המבחן מר אשר למאן. 38. לאור הערות הסנגור, בסיום הקראת ההחלטה, וכדי להימנע מכל תקלה שהיא אני מורה בזה לשב"ס להביא את המשיב לדיון הקרוב, שנקבע ביום 11.2.10 בשעה 11:00, בבית משפט השלום לנוער, מגרש הרוסים, בפני כב' השופט אביטל חן. מעצר ביתמעצר