ההשלכות של הפרת חוזה

מה ההשלכות של הפרת חוזה ? הפרת חוזה על ידי אחד הצדדים אינה מביאה לבטלותו של ההסכם. לנפגע מההפרה עומדת רק זכות להודיע על ביטולו (ראה גבריאלה שלו דיני חוזים - התרופות, לקראת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי 549, 649 (2009)). הפרת ההסכם מקימה לנפגע ברירת ביטול, אותה רשאי הוא להפעיל אם רצונו בכך ורשאי הוא לוותר עליה. משנמנע נפגע מהפרת הסכם להודיע על ביטולו של ההסכם בתוך זמן סביר, אובדת זכותו זו (שלו לעיל, עמ' 649; ע"א 71/75 מרגליות נ' אברבאנל, פ"ד כט(2) 652, 657 (1975)). ברע"א 7956/99 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' עיריית מעלה אדומים, פ"ד נו(5) 779, 786 (2002) אומר בית המשפט: "הלכה היא כי עם חלוף הזמן הסביר למתן הודעת ביטול, אין לבטל החוזה אם ניתן לפרש את חלוף הזמן כוויתור הנפגע על זכות הביטול". בהמשך מציין בית המשפט כי יהיו מצבים בהם יהיה הנפגע רשאי "לחדש" את זכות הביטול אם יתן ארכה למפר לתיקון ההפרה (ראה גם האסמכתאות המובאות שם), אלא שאפשרות זו של "חידוש" זכות הביטול תלויה בנסיבות. מתן ארכה בלתי מוגדרת לנפגע "לחדש" את ברירת הביטול פוגעת בוודאות העסקית ובאינטרס ההסתמכות של המפר, שכן המפר רשאי לסמוך על שתיקת הנפגע ולהניח כי הנפגע מחל על ההפרה (ע"א 11/84 רבינוביץ נ' שלב - הקואופרטיב המאוחד להובלה בע"מ, פ"ד מ(4) 533, 545 (1986); דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים כרך ב' 1086 (1992); ע"א 3940/94 שמואל רונן חברה בע"מ נ' ס.ע.ל.ר חברה לבניין בע"מ, פ"ד נב(1) 210 (1998); ע"א 1407/92 י.ח. ייזום והשקעות בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד מז(3) 45, 51 (1993)). הפרת חוזהחוזה