מהו מכרז ?

מהו מכרז ? כב' השופט חשין בע"א 6926/93 מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פ"ד מח(3) 749, תיאר והגדיר את מהות המכרז ומאפייניו באופן הבא: "מאפייניו העיקריים של "מיכרז" מה הם? ... למדנו, כי מכרז אינו אלא מסגרת פורמאלית להזמנת הצעות... המאפיין את המכרז הוא קיומה של "תחרות מאורגנת", דהיינו יצירתה של מסגרת אירגונית מעין "שוק" שבה מתבקשות ומתקבלות הצעות הנבחנות זו כנגד זו תוך תחרות חופשית ביניהן"... עיקרו של מכרז איפוא ביסוד התחרות שבו... תחרות מוזמנת בין מציעים שונים על פרוייקט נתון. בצידו של המכרז ימצא ה"מעין מכרז"... והוא "פנייה ראשונית למספר מועמדים תוך ניהול משא ומתן אינדבידואלי עם הראויים ביותר שבהם"... קירוב הדברים אלה אל אלה ילמדנו, כי "מכרז" במשמעותו הגרעינית ובמבחנו הפורמלי - הצורני כולל גם "מכרז" כהוראתו המקובלת (ה"קלאסית") גם "מעין מכרז"...". ובהמשך: "... בעולם המיכרזים - במובנו הרחב של המושג - מתרוצצים להם מיכרזים ממיכרזים שונים. קבוצה גדולה ועיקרית באלה הם המיכרזים הפורמליים, המיכרזים בעלי ההליכים הנוקשים. במיכרזים אלה ידוע מראש ובבהירות דרישותיו של בעל-המיכרז מהן (חפירות במידות מסויימות, הספקת עפרונות לבתי ספר על-פי נתונים אלה ואלה וכיו"ב); ההצעות אמורות להיות מוגשות במעטפות סגורות עד ליום מסויים, ובדרך מסויימת כפי שנקבעה מראש; בדרך כלל ידועים מראש תנאי החוזה שיכרות בעל המיכרז עם הזוכה במיכרז, וכו'. בצידם של מיכרזים "מרובעים" אלה מצויים מיכרזים שאינם כמותם, גם בהם סוגים מסוגים שונים, ומכונים הם בכינויים מכינויים שונים; יש שמכונים הם הזמנה להציע הצעות R.F.Q.: REQUEST FOR QUOTATION)), ויש שמכונים הם בכינויים אחרים. והנה, אם אמרנו כי מושג ה"מיכרז" יוחד, וראוי לו שייוחד, רק לאותם מיכרזים פורמליים בהם לא קנו ועדות המיכרזים אלא שיקול דעת מצומצם בלבד, כי אז כל שאר מיכרזים לא יהיו מיכרזים אלא "מעין-מיכרזים". ואילו אם נאמר - וכך לדעתנו יש לומר - כי כל אלה מיכרזים הם במהותם, כי אז יהיו גם אלה מיכרזים בעינינו, אף אם לא יחולו עליהם כללי המיכרזים הפורמליים. וזה עיקר: הקלסיפיקציה שנפעל על-פיה תהיה קלסיפיקציה מהותית: מהותו של ההליך תקבע, מהותו ולא צורתו החיצונית. אותם עיקרי-יסוד של המשפט הציבורי יכריעו גם בהליכי "מיכרז" גם בהליכי "מעין-מיכרז" - בשינויים המחוייבים מן העניין, ומעניין לעניין - ואם כך דין, שוב לא ידעתי מה טעם לא נסוכך באותה חופה על השניים. בסוף כל הסופות, בבואנו להכריע אלו נורמות יחולו על הליך פלוני, לא כינויו של הליך יקבע - אם נכנה אותו "מיכרז" ואם נכנה אותו "מעין מיכרז" - אלא דרכי עשייתה של הרשות. טעמו של יין הוא ביין המצוי בתוכו של קנקן, ולא בתווית שהושמה על הקנקן...." ( שם, ס' 24 לפסה"ד).מכרזשאלות משפטיות