נושה מובטח הגדרה

מה ההגדרה של "נושה מובטח" ? "נושה מובטח", מוגדר בסעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980 כך: " מי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב או על חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו מהחייב". זכותו העדיפה של נושה מובטח באה לידי ביטוי בכך שהוא רשאי לנקוט בהליכים למימוש בטוחתו מחוץ להליכי הכינוס (סעיף 20(ב) לפקודת פשיטת הרגל). (במאמר מוסגר יוער, כי מעמדו של נושה מובטח בהתאם לפקודת פשיטת הרגל הוחל גם על הליכי פירוק מחמת חדלות פירעון, מכוח סעיף 353 לפקודת החברות). נושה מובטחנושה