מה הדין בסוגיית פרשנות תקנון חברה ?

מעמדו של תקנון החברה הנו כחוזה בין החברה ובין בעלי המניות, וכן בין בעלי המניות לבין עצמם (סעיף 17(א) לחוק החברות). בהיותו הסדר חוזי, ניתן לקבוע בתקנון כל הסדר, ובלבד שלא יהיה פסול מכוח היותו מנוגד לחוק, למוסר ולתקנת הציבור (צ' כהן בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות כרך ב' 281 (2008)). ממעמדו של התקנון כחוזה נובע גם שפרשנות התקנון תיעשה בדומה לפרשנות חוזה. שומה על בית המשפט, הנדרש לפרש הוראה מסוימת בחוזה, לעשות כל שביכולתו כדי להתחקות אחר כוונתם המשותפת של הצדדים לאותו חוזה ולשם כך עליו לנסות ולעמוד על התכלית הסובייקטיבית של ההתקשרות ביניהם, עליה ניתן ללמוד הן מלשון החוזה, וקודם כל מלשונו, והן מהנסיבות האופפות את כריתתו. (ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2), 265, 312-311 (1995); דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל, פסקאות 12-11 לפסק דינו של כבוד השופט (כתוארו אז) א' ריבלין; אהרון ברק פרשנות במשפט - פרשנות החוזה 499-488 (2001); כן ראו את הדיון בהלכות אלה בפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן). הוראה המופיעה בחוזה הנה חלק ממכלול אחד שנועד להגשים תכלית כלכלית-עסקית מסוימת, ועל כן יש לפרשה במקביל לבחינת הוראות אחרות באותו חוזה. (ע"א 5559/91 ק.צ. מפעלי גז ואנרגיה (1982) בע"מ נ' מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ, פ"ד מז(2), 642, 649 (1993); ע"א 6276/95 מגדלי באך בע"מ נ' חוזה, פ"ד נ(1), 562, 567 (1996); ע"א 8817/02 קליר כימילקים שווק (1994) בע"מ נ' עצמון). כך גם בתקנון חברה. מקום בו לשון התקנון סובלת שתי משמעויות או יותר, תוענק לו המשמעות הנובעת מכוונתם של המנסחים (ע"א 1630/94 צנה בע"מ ואח' נ' עיזבון נח מוזס ז"ל, ; ע"א 54/96 הולנדר נ' המימד החדיש תוכנה בע"מ ואח', פ"ד נב(5), 673, בעמ' 690-689).מסמכיםתקנון חברהשאלות משפטיות