פגיעה ברכב עומד - תאונת דרכים עם רכב עומד

בבחינת קיומו של קשר סיבתי משפטי בין הרכב החונה לבין הפגיעה שגרמה לנזק הגוף, אין צורך במגע פיזי אלא בגרימה מהותית (ראו יצחק אנגלרד פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בעמ' 135, 153-154). לפיכך קיימים מקרים, בהם על אף שהנזק נגרם במסגרת השימוש ברכב, על פי מתחום הסיכון ששימוש תעבורתי ברכב יוצר, כמו גם השכל הישר, ברור כי אינם נופלים לגדר תאונת דרכים. כך, לדוגמה, "אם אדם יושב ברכב חונה, ופלוני בא ומכה אותו מכות נמרצות או מבצע בו מעשה שוד, אין לראות בדרך כלל בסיכוני המכה או השוד משום סיכון שהשימוש במכונית" (ראו עניין שולמן, בעמ' 869). במקרה זה, הרכב משמש זירה גרידא לאירוע ואינו קשור לסיכון שנוצר בו, שכן למרות שהנזק נגרם בעת השימוש ברכב, גורם אחר, שהוא חיצוני לעצם השימוש ברכב, הוא שגרם במישרין לנזק וממילא הוא נחשב מן הבחינה המשפטית כסיבה לו (ראו גם ע"א 71/95 "אריה" חברה לביטוח בע"מ נ' בוחבוט, פ"ד מא (4) 327, 335 (1987)). בשונה מהדין לפני תיקון מספר 8 לחוק הפיצויים, שקבע כי "תאונת דרכים - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי, בין בנסיעת הרכב ובין בעמידתו", התיקון צמצם את ההגדרה המרחיבה תוך שהוא נוקט בהגדרה קזואיסטית של הפעולות השונות הנכנסות לגדרו של המונח "שימוש ברכב מנועי", כאשר "עמידה" של הרכב או "חנייתו" (להבדיל מ"החנייה") אינן מצויות שם. בהתייחס לכך התפתחה מחלוקת מלומדים בנוגע לפגיעה שנוצרה במהלך עצירה של הרכב או חנייתו. כך, בספרו של המלומד יצחק אנגלרד פיצויים לנפגעי תאונות דרכים 134 (הוצאת יהלום, 2005) הוא מציין כי "רכב, העוצר לזמן מה תוך כוונה להמשיך בנסיעה, מצוי בשימוש למטרת תחבורה, וזאת במסגרת המושג "נסיעה" ". מנגד סבור המלומד אליעזר ריבלין, בספרו תאונת הדרכים - סדרי דין וחישוב הפיצויים 159 (גדין הוצאה לאור, 1999) (להלן: "ריבלין"), כי כל חנייה במקום מותר (בניגוד לחזקה המרבה של חנייה במקום אסור) אינה עונה להגדרת שימוש ברכב. גם בהלכה הפסוקה אין תשובה חד משמעית לשאלה זו, שכן רובם המכריע של המקרים שעניינם בנזק שנגרם במהלך עצירה או העמדה של רכב כוללים פגיעה על ידי רכב אחר, וממילא, עיקר הסוגיות הנדונות מצויות בתחום חלוקת האחריות בין המבטחות, והן פחות רלוונטיות לענייננו. עם זאת, המגמה הכללית היא הכרה בעצירה קצרת מועד בצד הדרך, כחלק מהמונח "נסיעה" ברכב. כך, בע"א (מחוזי חי') 4248/96 אבו חמד נ' אמין (לא פורסם, 14.4.1997), ציין כב' השופט ש' ברלינר [שדעתו התקבלה באופן עקרוני בדעת רוב] כי "השאלה אם התאונה ארעה תוך כדי נסיעה או שלא תוך כדי נסיעה, אינה תלויה בכך שהמכונית נעה במקומה בעת המקרה, או בכך שמנועה היה דומם או פועל, וגם לא בשאלה, מה היתה המוטיבציה והסיבה לעצירת המכונית, להחנייתה בשולי הכביש ולשהות הנוסעים בה... את מהותו של השימוש תקבענה מכלול נסיבות המקרה, אשר יצרו את הסיכון התעבורתי שהביא לתאונה. במקרה דנן, נסעה המערערת במכונית ממקום כלשהו ליעד אחר. הסיכון התעבורתי נמשך לאורך כל הנסיעה שטרם הסתיימה. עצירה בשולי הדרך, לכל מטרה שהיא, אינה מפסיקה את הנסיעה". ברע"א 6131/97, 5738/97 תעבורה מיכלי מלט בע"מ נ' הסנה, חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נג(4) 145, 159 (1999) הורחבה היריעה (אם כי בהקשר של פעולות קודם לנסיעה), תוך שנקבע כי "חנייה וכל המתלווה אליה כלולים ב"שימוש" ברכב הן על פי לשון החוק והן על פי ההגיון. אין מצב של תחילת נסיעה או סיום נסיעה ללא מצב של חנייה ועל כן הוכללה "החנייה" בהגדרת "שימוש". חנייה קשורה קשר בל-ינתק לנסיעה עצמה כשהיא מתלווה אליה". סעיף 1 לחוק הפיצויים מגדיר "תאונת דרכים" כדלקמן: 'תאונת דרכים' - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;" המונח "שימוש ברכב מנועי" מוגדר באותו סעיף בלשון זו: "'שימוש ברכב מנועי' - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;" נזק לרכבתאונת דרכיםרכב עומדרכבפגיעת רכב