ביטוח הצפה עקב סופה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח הצפה עקב סופה: .1בתביעה שבפני עותרת התובעת לחיובה של הנתבעת, שהיא חברה לביטוח, לשלם לה סך של 619, 513ש"ח, בגין נזקים שונים שנגרמו לה עקב גורמים שונים - סופה, הצפה, ופריצות, וזאת בהתאם לפוליסות ביטוח שהיו בתוקף במועדים הרלבנטיים והמכסים לטענתה את הנזקים הנ"ל. .2חלקו הארי של הנזק הנתבע, יותר מ-% 70ממנו, הינו בגין נזקי הסופה, מיום 2.11.94(להלן: הסופה), שגרמה לפגיעה בתשתית המוניציפלית. .3המחלוקת העיקרית בין הצדדים בתיק זה, מלבד גובה הנזק - היא האם יש בפוליסת הביטוח שערכה התובעת אצל הנתבעת, לגבי התקופה שמיום 1.1.94ועד 31.12.94(הפוליסה סומנה נ/10), ואשר היא הפוליסה הרלבנטית, כיסוי ביטוחי לנזקי התשתית המוניציפלית שנגרמו לתובעת בסופה, ואשר תוארו בתביעה. בישיבה מיום 29.6.97, החלטתי לדון תחילה בשאלת הכיסוי הביטוחי כמפורט לעיל, ועניין זה הוא נושא פסק הדין הנוכחי. .4אין מחלוקת, שתחילתה של ההתקשרות בין הצדדים היתה במכרז פומבי מס' 2/91שפורסם ע"י התובעת בשנת 1991ושעניינו היה עריכת ביטוחי המועצה (ר' המכרז - ת/ 3להלן: המכרז). אין מחלוקת, כי הנתבעת זכתה במכרז. במכרז יש פרק "תנאים כלליים למכרז ביטוחים". בפרק זה יש הוראות שונות, שהרלבנטיות לענייננו הן כדלקמן: " .12א. כל הביטוחים יהיו לתקופה: - המתחילה ב - 1.5.91 ומסתיימת ב - 31.12.91 לאחר מכן יחודש הביטוח מדי שנה לשנת ביטוח מלאה בת 12חדשים במתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב- 31בדצמבר בכל שנה. ב. התקשרות לזמן ארוך ( 3שנים): - כמו כן המציע יפרט את ההנחה המוצעת על ידו עבור התקשרות לזמן ארוך ( 3שנים) והרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להכנס להתקשרות כזו... התחייבות המבוטח מתייחסת לחידוש הביטוחים בשנים 1992ו-.1993 אם לא יעמוד המבוטח בהתחייבות זו - יהא עליו להחזיר למבטחים את ההנחה בגין שנת ביטוח אחת. אם המציע יסרב לחדש את הביטוחים או חלקם בתנאים שלא יהיו נחותים מהתנאים הקיימים, יהיה המבוטח פטור מהתחייבותו ולא יהיה חייב בהחזר ההנחה כאמור לעיל. ג. בתם שלש שנים תהיה הרשות רשאית להאריך את תוקף הביטוחים לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם למשך שנתיים ימים, בהודעה בכתב שתימסר למבטחים. בתקופות ההארכה יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי תקופות הביטוח הקודמות...". בסעיף 16לפרק זה נקבע: "המבטחים מאשרים הסכמתם לכל תנאי מפרט זה, וכל שינוי לא יקבל תוקף, אלא לאחר שהוסכם בכתב על ידי המבוטחים". במסגרת הפרק "ביטוח אש" שבמרכז ישנו פרק משנה המכונה "הרחבים", סעיף 1שבו גם הוא הרלבנטי לענייננו וזו לשונו: " .1א. ביטוח תשתית מוניציפלית הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה תשתית מוניציפלית הכולל גם (מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל) גדרות, שערים, מדרכות, כבישים, גינות, גידולים, חורשות, מגרשי משחקים וספורט, עמודי חשמל וטלפון, עמודי תאורה, תמרורים, רמזורים, לוחות פרסום, תחנות אוטובוס ורשתות תת קרקעיות של חשמל, מים, ביוב ותקשורת. אחריות החברה לפי סעיף זה לא תעלה על 000, 100$ על בסיס נזק ראשון. ב. ערך הרכוש המתואר בסעיף 1(א) לעיל אינו כלול בסכומי הביטוח". .5אין מחלוקת, כי בפוליסה הראשונה, שתחולתה מיום 1.5.91- 31.12.91(ר' נ/14), וכן בפוליסה בגין שנת 1992היה כיסוי ביטוחי בגין תשתית מוניציפלית, בהתאם להרחבים שנקבעו בתנאי המכרז ת/ .3המחלוקת היא לגבי הפוליסות של שנים 1993ו- 1994(נ/ 9ונ/10). .6א. עובר לחידוש הפוליסה לשנת 1993נשלח לתובעת המכתב נ/ 4שמפאת חשיבותו מובא להלן תוכנו המלא (למעט הצרופות): "לכבוד מר עמוס - מזכיר מועצה אזורית מרחבים א.נ. הנדון: חידוש תיק הביטוח לשנת 1993 הנני שמח להודיעך, כי על אף התהפכות והשינויים בענף הביטוח, שהגיעו במקרים מסויימים לעליית מחירים של מאות אחוזים, הצלחנו לשכנע את החברה/החברות המבטחות, ובעזרתן את מבטחי המשנה, לחדש את תיק הביטוח של המועצה כפוף לשינויים הקלים הבאים: ביטוח רכוש מיון מבנה יעמוד ע"ס % 1עם השתתפות עצמית 2000דולר. מיון תכולה % 2- עם השתתפות עצמית 2000דולר. מיון רעידת אדמה ישונה רק ל- % 0.8כפי שהיה נהוג מתחילת שנת 1992, ולפי ההשתתפות העצמית כדלהלן. השתתפות עצמית: נזקי טבע - סך של מינימום 000, 5דולר מקסימום 000, 50דולר כמקובל בענף הביטוח. ר. אדמה - % 5מסכום הביטוח לאתר מקסימום 000,250, 1דולר כמקובל בענף הביטוח. הנני מבקש להפנות תשומת ליבך שלתשתית אין כיסוי בגין רעידת אדמה וסיכוני טבע, אלא באם יבוטח כיסוי זה במלא סכום ערך התשתית. הכיסוי בגין ביטול סעיף חשמלי לגבי מנועים מבוטל מיום 1.6.92ואנו ממליצים לכלול כיסוי זה בביטוח שבר מכני. תשומת ליבו של מר רוזן - טל הסוקר תופנה בעת עריכת סקר שבר מכני וצ.מ. לבדוק את נושא ביטול סעיף חשמל. הנני מתכבד להמציא לך דף אינפורמטיבי וסודי לגבי מיונים ותנאי ביטוח שנקבעו במועצות ועיריות אחרות, מתוך עיון בדף זה תיווכח שהתנאים המוצעים לכם הינם מועדפים ומשקפים נכונה את מערכת היחסים המיוחדת שנוצרה בין המועצה לבין המחלקה המוניצפלית של משרדינו. במידה ונחוצים לכם פרטים נוספים נא להתקשר איתנו טלפונית. בתודה להמשך שיתוף הפעולה י. כהן". בתצהיר התשובות לשאלון אישר נציג התובעת, כי נ/ 4הוצא למזכיר המועצה, וכי בנ/ 4הוחרג מתן כיסוי לתשתית. ב. ביום 29.12.93הוצא המכתב ת/ 2(שתחילה מוספר כת/ 5- מ.נ.) ובו מודיע סוכן הביטוח לתובעת, כי חודש תיק הביטוח בהתאם לשינויים שהוכתבו ע"י מבטחי המשנה. נציג הנתבעת אהרן אישר קבלת מכתב זה (פר' עמ' 12באמצע). ביום 7.2.93הוצא מכתב נוסף לגזבר המועצה (נ/6) בו מצויין גם כן כי התשתית אינה מבוטחת. נציג התובע אישר בתצהיר התשובות לשאלון נ/3, כי נכון שנ/ 6הוצא לגזבר המועצה וכי במכתב זה יש תזכורת, למען הסר ספק, כי התשתית אינה מבוטחת. ג. על הפוליסה נ/9, בגין שנת 1993יש חותמת בדף הראשון של הרשימה בה נאמר כדלקמן: "הפוליסה אינה כוללת כיסוי בגין תשתית וביטול... - (מילה לא ברורה מ.נ.) חשמלית וכפופה להשתתפות עצמית כמפורט בפוליסה" (להלן: החותמת). בסעיף 10לרשימה שבנ/9, תחת הכותרת "הרחבים ותוספות" נאמר: "מוצהר ומוסכם כי הפוליסה הוצאה בכפיפות לתנאים וההרחבות של המועצה האזורית מרחבים עפ"י המכרז הנמצא בתיק החברה". ד. בפוליסה הרלבנטית לנזקים נשוא התביעה שבפני, לא הוטבעה החותמת ובפרק ההרחבים חוזרת ההוראה כי "מוצהר ומוסכם כי הפוליסה הוצאה בכפיפות לתנאים וההרחבות של המועצה האזורית מרחבים עפ"י המכרז הנמצא בתיק החברה". .7מטעם התובעת העיד מזכיר המועצה מר אהרן עמוס (להלן: אהרן). בעדותו אישר אהרן, כי את המכרז הכין עו"ד שגיא, שהוא יועץ הביטוח של המועצה משנת 1990(ר' פר' עמ' 8למטה). העד אישר כי "נכון שכל שנה שהייתי מקבל את הפוליסה מחברת הביטוח הייתי מעביר אותה לבדיקתו של עו"ד שגיא למען הסדר הטוב" (פר' עמ' 9ש' 7-8). לגבי שינויים בפוליסה ושינויים במחירי הפוליסה העיד אהרן: "דרשתי תיקונים בפוליסה שהיה נושא של מחירים למשל בשנת 93היתה הרעה בתנאי הביטוח בארץ ובעולם ואז התייעצתי אתו אם כדאי להוציא מכרז נוסף או לא, ואז עפ"י הצעות של חברת איילון וגם יגאל שגיא אמרו שאם נצא למכרז לא נקבל מחירים נמוכים יותר אלא גבוהים יותר ועדיף להמשיך באותם תנאים של החוזה". העד אישר כי: "בשנת 93שילמנו יותר כסף מאשר בשנת 92" (ר' פר' עמ' 9ש' 11-16). העד אישר גם כי: "קבלנו חוו"ד משפטית והחלטנו להמשיך את הביטוח באותם תנאים רק החלטנו לשלם את הכסף שנדרש שהיה גבוה יותר מהשנה הקודמת" (ר' פר' עמ' 9ש' 19-20). העד חזר וטען, כי התובעת שילמה פרמיה בגין פוליסה שכוללת את כל מה שבמכרז - דהיינו גם את התשתיות המוניציפליות. העד אישר בעדותו שקיבל את המכתב נ/ 4(פר' עמ' 11ש' 17) והעיד "הסכמנו להעלות את המחירים בגלל שהיתה הרעה בתנאי השוק" (פר' עמ' 11ש' 17). העד אישר בעדותו גם את קבלת המכתב נ/ 6המתייחס לאי כיסוי התשתית, וטען: "לגבי נ/ 6התייעצתי עם יועץ משפטי של הרשות ואמרו לי שלא יכולים להרע את התנאים באופן חד צדדי. לא כתבתי את זה לנתבעת, כי מה שחשוב היה זה שנכתב בפוליסה שזה כפוף למכרז עם .91אני לא זוכר אם דברתי עם יוליאן - או מישהו אחר מן החברה והודעתי לו מה שנכתב לי לגבי התשתיות שלא מקובל עלי" (פר' עמ' 13ש' 3-10). כמו כן העיד אהרן "לא הוצאתי מכתב לא בקשר לחותמת על ת/ 6ולא בקשר למכתב נ/6" (פר' עמ' 13ש' 21). .8מטעם הנתבעת העיד מר יוליאן כהן (להלן: כהן), מנהל סוכנות הביטוח של איילון. העד העיד, כי עו"ד שגיא מייעץ למועצות ועיריות שונות, וכי הוא שולח בשמן הערות לפוליסות כמו נ/ .8לטענתו: "אני לא קבלתי מכתב עם הערות לגבי הפוליסה של 93, אם אין לו מה להעיר אז הוא לא שולח מכתב" (פר' עמ' 19למעלה). טענה זו לא נסתרה. לטענת העד החל שינוי בשנת 93בשוק הביטוח שזו מהותו: "מה שקרה בשנת 92זה שכתוצאה מאסונות טבע מבטחי המשנה עמדו בהפסדים של מאות מליונים ואז למעשה הם ערכו שינויים בחוזים שלהם מול חברות הביטוח והדבר גרם כמובן למהפכה בכל שוק הביטוח בישראל. והיה הכרח להתאים את המיונים והכיסויים על פי דרישתם. מיונים זה תעריף זה פרמיה. השינוי המהותי בנוסף לזה לדעתי היה כרוך בדרישה של ביטוח תשתיות לפני רעידת אדמה וסיכוני טבע רק במלוא סכום הביטוח, דבר שלמעשה היה יכול להכפיל את התקציב שנדרש לביטוח של המועצה, היה צריך לבטח את התשתיות בערך הריאלי. כל הלקוחות שלי בלי יוצא מן הכלל, כל המועצות והעיריות בחרו מחוסר תקציב לא לבטח את התשתיות" (פר' עמ' 19באמצע). העד העיד, כי קיבל הנחיות מחברת הביטוח איילון לקראת שנת 93להוציא את התשתית ולהגדיל את הפרמיות וההשתתפות העצמית, הוא הודיע שינויים אלה לכל הגזברים, ומכתבים בנוסח נ/ 4נשלחו גם למועצות ועיריות אחרות (ר' נ/15) (ר' פר' עמ' 20באמצע). העד העיד שבנוסף לחותמת שהוטבעה בפוליסה של שנת 93חלו בפוליסה בשנה זו שינויים נוספים: נוסף סעיף של נזקי טבע שבגינו נגבתה פרמיה בסך 360, 6$. המיון למבנים הועלה מ- 0.6פרומיל ל- 0.10פרומיל, וההשתתפות העצמית הועלתה מ- 250דולר ל- 2000$ (פר' עמ' 20למטה). שינויים אלה לא הוכחשו ע"י התובעת. העד טען שהחותמת לא הוטבעה על הפוליסה בשנת 94, כי השינוי כבר התבצע שנה קודם ולא היה טעם לחזור עליו (פר' עמ' 21אמצע). בחקירתו הנגדית אישר העד, כי לא קיבל תשובה בכתב למכתביו נ/ 4ונ/6, שעניינם - השינוי בעניין התשתית. כהן העיד עוד "אין פוליסות לשלש שנים, ולא היתה לנו מחוייבות לשלש שנים. יש הרבה מועצות שהעדיפו אחרי שנה שניה לצאת למכרז. בתנאי המכרז אין שום מחוייבות". כשהופנה העד למכתבו של אהרן נ/7, בו דרש לכלול בפוליסה סעיף האומר כי זו הוצאה בכפיפות לתנאי המכרז, אמר העד: "זה מראה לך שמר אהרן קרא את הפוליסות והוא יודע אותם והכל ברור" (פר' עמ' 24באמצע). העד העיד כי "עובדתית היו שינויים בין הפוליסות. אם אתה מסכים אתי שסכומי הביטוח שונו, תנאי הביטוח שונו, ההשתתפות העצמית שונתה, אז מעבר לזה לא היו שינויים" (פר' עמ' 25למעלה). .9השאלות הצריכות הכרעה בענייננו, הן האם החרגת הכיסוי הביטוחי בגין תשתיות חלה לגבי הפוליסה של שנת 1993נ/9, ואם כן - האם החרגה זו חלה גם לגבי הפוליסה של שנת 1994נ/.10 .10דיון א. מנוסח המכרז ברור, כי הנתבעת רשאית שלא לחדש את הביטוח בגין שנים 1992ו- .1993משמעותו של סירוב כזה נקבעה במכרז "אם המציע יסרב לחדש את הביטוחים או חלקם בתנאים שלא יהיו נחותים מהתנאים הקיימים, יהיה המבוטח פטור מהתחייבותו ולא יהיה חייב בהחזר ההנחה כאמור לעיל" (ר' המכרז ס' 12- הדגשות שלי מ.נ.). עפ"י נ/4, ברור, כי הנתבעת ביקשה לחדש הפוליסה עבור שנת 1993תוך הכנסת השינויים שפורטו בנ/4, ובין היתר - אי מתן כיסוי בטוחי לתשתית המוניציפלית. הנתבעת טרחה להודיע לתובעת על שינויים אלה הן בנ/ 4והן בנ/ 6- במפורש, וכמו כן במכתב ת/ 2- במשתמע. התובעת לא הגיבה לשינויים אלה ולא מיחתה עליהם. אין מחלוקת שהפוליסה חודשה בגין שנת 1993, וכי הפרמיה בגינה שולמה. אהרן אף אישר, כי היה מודע להרעת תנאי הביטוח בשנת 93, וכי שקל לצאת למכרז חדש, אך החליט להמשיך הביטוח אצל הנתבעת, בתשלום גבוה כפי שנדרש על ידה. אין מחלוקת, כי בפוליסה נ/ 9הוטבעה החותמת, ובכך קיימה הנתבעת את חובתה לפי סעיף 3לחוק חוזה הביטוח תשמ"א - .1981גם על החותמת לא מיחתה הנתבעת, עם קבלת הפוליסה. עפ"י סעיף 6לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973(להלן: חוק החוזים) "קיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה...". המכתב נ/ 4היה בבחינת הצעה חדשה. התובעת לא הגיבה לנ/4, ואף לא לנ/ 6ולת/ 2שנשלחו אליה ונתקבלו על ידה. עם קבלת הפוליסה נ/9, שעליה החותמת, שהועברה לבדיקת יועץ הביטוח של התובעת כעניין שבשיגרה, גם כן לא הסתייגה התובעת מהחרגת התשתית שנעשתה בפוליסה. התובעת אף שילמה את הפרמיה בגין פוליסה זו. אני סבורה, כי בכך עשתה התובעת מעשה לביצוע חוזה הביטוח החדש עפ"י השינויים שפורטו בנ/ 4והתנהגה בכך בדרך שיש בה משום קיבול, ואני סבורה שדרך זו אכן משתמעת מעצם טיבה של הצעה לחוזה ביטוח. בעניין דומה, בו היתה מחלוקת בין מבוטח לבין חברת ביטוח באשר לקיבולו של סעיף פטור בפוליסה אומר כב' השופט בך: "אולם אף אם נראה את הפוליסה כלה כהצעה חדשה, הרי משקבל אותו המערער לידיו בלי להגיב על תכנה ושילם את דמי הביטוח, יש מקום לראותו כמי שבהתנהגותו אכן קיבל את ההצעה החדשה או לפחות כמושתק מלטעון אחרת" (ר' ע"א 682/82 בן אריה נ. סהר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לז (3) 589, בעמ' 598). קל וחומר, במקרה כמו זה שבפני, שלפוליסה קדמו מכתבים מפורשים בדבר השינוי שיבוצע בפוליסה. מעדותו של נציג התובעת, נחה דעתי, כי התובעת שקלה בכובד ראש את המכתב נ/4, על כל פרטיו, ביחד עם יועץ הביטוח שלה, וקיבלה החלטה מושכלת ושקולה, כי יש לה עניין לחדש את הפוליסה למרות השינויים שפירט כהן בעדותו, אין כל טעם להבחין בין שינויים אחרים, שעליהם אין התובעת חולקת כי הם חלים, (כמו הגדלת ההשתתפות העצמית וכו') לבין החרגתה של התשתית מתחולת הפוליסה. כאמור עפ"י תנאי המכרז, זכאית היתה הנתבעת שלא לחדש הביטוח לתובעת, תוך הפסד ההנחה שניתנה לה. שתיקתה של התובעת לגבי המכתבים והפוליסה יצרה מצג כלפי הנתבעת, כי התובעת מסכימה לשינויים שפורטו בהם, ועקב כך חודשה הפוליסה, לאור מצג זה. אילו סירבה התובעת לשינוי התנאים, יכולה היתה הנתבעת לשקול אם להפסיק את הביטוח, תוך הפסד ההנחה אם לאו. בנסיבות אלה אני סבורה כי התובעת מושתקת עתה מלטעון טענות בניגוד למצג שהציגה. התובעת טענה עוד, כי אין תוקף לחותמת עקב האמור בהמשך הרשימה "כי הפוליסה הוצאה בכפוף לתנאים וההרחבות של המועצה האזורית מרחבים עפ"י המכרז הנמצא בתיק החברה". אני סבורה, כי בנסיבות העניין, לאור המכתבים נ/ 4ונ/6, וחוסר תגובתה של התובעת להן, יש בהסתמכות על תניה זו משום חוסר תם לב והיתממות, והדבר אף עולה מעדותו של אהרן כפי שפרטתי לעיל. נראה לי שלאור הקיבול בהתנהגות התובעת, כפי שתואר לעיל, יש לקרוא את התניה הנוספת בפוליסה כמתייחסת לתנאים וההרחבות שבמיכרז, אך זאת בכפוף לשינויים מוסכמים בתנאים אלה. התובעת מסתמכת גם על סעיף 16למכרז הקובע כי "כל שינוי לא יקבל תוקף, אלא לאחר שהוסכם, בכתב ע"י המבוטחים". דעתי היא, כי הפוליסה נ/9, שהיא פוליסה בכתב, עליה מוטבעת החותמת, ששולמה במלואה ושכאמור התובעת לא חלקה עליה, ממלאת אחר דרישות הכתב. בשולי הדברים אוסיף כי ע"א 713/76 אליו היפנה ב"כ התובעת, איננו רלבנטי לענייננו, הואיל ושם דובר בשינוי שבקשה חברת הביטוח להכניס בחוזה ביטוח קיים ותקף בין הצדדים, להבדיל מחידוש פוליסה כמו בענייננו. אשר על כן אני קובעת, כי הפוליסה בגין שנת 1993החריגה מתחולתה את התשתיות המוניציפליות. ב. בפוליסה נ/10, הרלבנטית לשנת 94, לא הוטבעה החותמת. גם בפוליסה זו מופיע סעיף הקובע כי הפוליסה הוצאה בכפוף לתנאים וההרחבות של התובעת עפ"י המכרז. נשאלת השאלה, האם גם בפוליסה זו מוחרגת התשתית אם לאו. סעיף 12(ג) למכרז קובע, כי "בתם שלש שנים תהיה הרשות רשאית להאריך את תוקף הביטוחים לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם... בתקופות הארכה יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי תקופות הביטוח הקודמות" (הדגשות שלי מ.נ.). מלשון המכרז למדים, כי המכרז "לקח בחשבון" אפשרות שבמהלך השנים ישונו תנאים שונים של המכרז ויחולו תנאים מוסכמים אחרים בחלקם. על כן קובע המכרז, כי בתקופות הנוספות יחולו התנאים המוסכמים הללו וזאת להבדיל מתנאי המכרז. עפ"י קביעתי דלעיל, בשנת 1993שונו תנאי הביטוח ובין היתר - הוחרג הכיסוי לתשתית המוניציפלית. על כן בהתאם למכרז התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופות הביטוח הקודמות" הם התנאים של הפוליסה האחרונה על השינויים שחלו בה במשך השנים דהיינו הפוליסה של שנת .1993 אשר על כן אני סבורה, כי גם הפוליסה הרלבנטית נ/ 10אינה כוללת כיסוי בגין הנזקים לתשתית המוניציפלית, ולכן אני קובעת, כי התובעת אינה זכאית לשיפוי בגין נזקי הסופה. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת ובשכ"ט עו"ד בסך 000, 30ש"ח בצירוף דמי מע"מ כחוק. נזקי מיםהצפהביטוח הצפה