ביטול פיטורי מורה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פיטורי מורה: .1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בחיפה (אב-בית-הדין - השופט הראשי כנפי; נציגי הציבור - ה"ה מושקוביץ ופרידמן; תב"ע מה/1098-3) שדחה את תביעת המערער להצהיר כי פיטוריו בטלים ולהורות על החזרתו לעבודה כמורה בשירות המשיבה. .2השתלשלות העניינים הדרושה לערעור, כנלמד מחומר הראיות (מסמכים ותצהירים שחותמיהם לא נחקרו) - היא כמפורט להלן: א) המערער שימש כמורה לטבע וחקלאות כ- 17שנים בבתי-הספר "נעורים" וה"בונים" בקרית ביאליק; ב) בראשית 1984הושעה המערער מעבודתו, כיוון שלא איפשר למפקח לבקר בשיעוריו; ג) כנגד השעייתו כאמור הגיש המערער, ביום 8.2.1984, בקשה לבית-הדין האזורי למתן צו מניעה המצווה על המשיבה להחזירו לעבודתו, אולם כעבור כ- 10ימים הסכימה המשיבה להחזירו לעבודתו והבקשה לא נדונה; ד) ביום 11.7.1984החלה המשיבה בנקיטת הליכים כנגד המערער בבית-הדין המשמעתי על-פי סעיף 19לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-963, מפאת סירובו לאפשר למפקחים לבקר בשיעוריו; ה) לאחר שקוימה ישיבה אחת של ועדת המשמעת בעניינו של המערער הופסקו בה הדיונים נוכח הודעת המשיבה למזכירות ועדת המשמעת, כי עקב "הבנה" עם המערער על פרישתו ממערכת החינוך יש לדחות הדיונים עד סיום הליכי הפרישה (המערער מכחיש את ה"הכנה" הנטענת בעניין פרישתו מהעבודה). בין אם כך או כך - לא פרש המערער מעבודתו ואף על פי כן לא חודשו הדיונים בוועדת המשמעת לאחר שהופסקו כאמור; ו) ביום 15.6.1984נשלחה למערער אזהרה של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, עם עותק להסתדרות המורים, בזו הלשון: "הובאו לידיעתי דוחו"ת שליליים על עבודתך שהוגשו על-ידי הממונים עליך. בדוחו"ת אלה מציינים, בין היתר, כי שיעוריך מתנהלים ללא גיוון הפעילות וללא שיתוף מירב התלמידים. אינך יוזם טיפוח הנוי בבית-ספרך. מטרות עבודתך אינן ברורות, התלמידים אינם מגיעים ללמידה. כן נמסר לי שמנעת ממפקחי משנה לבקר בשיעוריך והנני רואה זאת בחומרה. אני מוצא לנכון להעמידך על כך ולהזהירך שמילוי תפקידך בדרך זו עלול לשמש יסוד לפיטורין מהעבודה בסוף שנת הלימודים הבאה. שאלת פיטוריך תובא לדיון במועדה, אלא אם כן ידווח הפיקוח, בינתיים, על הטבה ניכרת בעבודתו ועל תיקון הליקויים שצוינו לעיל. אני מקווה שתתן את דעתך לאזהרתי זאת ושיעלה בידך לשפר את עבודתך החינוכית במידת המניחה את הדעת. בכבוד רב, אליעזר שמואלי"; ז) בעקבות אזהרת המנכ"ל כדלעיל ניסו מספר מפקחים לבקר בשיעורי המערער, אולם המערער סרב לאפשר להם לבקר בשיעוריו; ח) במקביל, החליטו הגורמים הנוגעים בדבר לנקוט הליכים לפיטורי המערער מטעמים פדגוגיים, כטענתם. לשם כך כונסה ועדה פריטטית כמתחייב מתקנון שירות עובדי ההוראה, אשר חלקיו הרלבנטיים הוצגו בבית-הדין האזורי (ת/2, נ/3). אין חולק כי התקנון הנ"ל (להלן - התקנון) מחייב את הצדדים; ט) ישיבות הוועדה הנ"ל נדחו - שלא בגרימת המערער - פעמיים (מ-2.4.1985 ומ-30.4.1985). לבסוף כינס מר קוזלוב, מנהל היחידה לטיפול בפרט באגף כוח אדם בהוראה, ועדה שכונתה "ועדה פריטטית עליונה", אליה הוזמן המערער, לישיבה ביום 22.5.1985; י) משקיבל המערער את ההזמנה, שלח בא-כוחו ביום 13.5.1985מכתב למר קוזלוב ולמר אורלב ובו נאמר, בין היתר: "אני מבקש להודיע לי ללא דיחוי לשם מה מתכנסת הוועדה הפריטטית העליונה לדון בעניינו של מרשי ומדוע צריך מרשי להופיע ביום הנ"ל. כל עוד מרשי לא ידע מה רוצים ממנו, לא יופיע בפני ועדה כל שהיא". ביום 19.5.1985הודע למר לבנת טלפונית על-ידי מר קוזלוב, שהדיון בוועדה הוא בעניין המשך העסקתו של המערער כמורה, ובו ביום אף יצא מכתב לבא-כוחו ובו חזרה על אשר נאמר טלפונית; יא) בו ביום (13.5.1985) שלח בא-כוח המערער מכתב להסתדרות המורים בו הודיעם כי מרשו מבקש שזו לא תטפל בעניינו; יב) הוועדה התכנסה בהרכב 4אנשים - מר קוזלוב הנ"ל ומר אורלב, מנהל כוח אדם בהוראה מטעם משרד החינוך, מר דרעי - יו"ר האגף המקצועי בהסתדרות המורים ומר מירוז - מטעם הסתדרות המורים; יג) המערער לא הופיע לישיבת הוועדה, למרות, שכאמור, נמסר לבא-כוחו כי עניין המשך העסקתו יידון בה; יד) הוועדה קיימה ישיבתה כמתוכנן ולהלן סיכום דיוניה, בשלמותם: " 22.5.1985חיים סוחרוביץ ועדה פריטטית עליונה בהשתתפות ז' אורלב, ח' קוזלוב, מ' מירוז, ג' דרעי. מחוז חיפה דורש לפטרו פדגוגית בהסתמך על דוחו"ת הפיקוח כנדרש. מאחר ומר סוחרוביץ לא איפשר למפקחים לבקר בשיעוריו, חסרים דוחו"ת פיקוח. נציגי הסתדרות המורים אינם רוצים לדון בעניינו מאחר וקיבלו הודעה מעורך-דינו, מ' לבנת, מיום 13.5.1985, בה דרש שהסתדרות המורים לא תטפל בעניינו. מר סוחרוביץ הוזמן לוועדה ולא הופיע. נציגי משרד החינוך והתרבות הודיעו שהם עומדים על כך שיפוטר מטעמים פדגוגיים. נציגי הסתדרות המורים ענו כי הם לא הכתובת לדון בעניינו"; טו) מנכ"ל משרד החינוך שיגר ביום 31.5.1985מכתב פיטורים למערער, מכתב אשר הגיע לידיו ביום 2.6.1985(.שחל ביום א' בשבוע). .3בית-הדין האזורי דחה את תביעת המערער להכריז על בטלות פיטוריו, באמרו: "לא מצאתי ממש בטענות התובע שאין הוא יודע מה רוצים הימנו. התובע ידע גם ידע מה הטענות שהועלו נגדו ואף לא טרח לנצל את ההזדמנות שניתנה לו להתייצב בפני ועדה פריטטית כדי להשמיע את טענותיו. אין איפוא ממש גם בטענה שלא ניתנה לו זכות טיעון. לא מצאנו כל פגם בהליכי הפיטורים ולא הוכח כי נשקלו שיקולים זרים לעניין. הפיטורים נעשו איפוא כדין. לאור כל האמור לעיל הוחלט לדחות את התביעה על כל עתירותיה". .4הדיון בערעור נעשה על-פי טיעונים בכתב. .5בערעורו יוצא המערער חוצץ כנגד פיטוריו, עותר להצהיר על בטלותם, ואלה, בעיקר, טעמיו: א) לא קוימה ועדה פריטטית בטרם שוגר למערער מכתב פיטוריו, כמתחייב מנוהלי הפיטורים הקבועים בתקנון; ב) מכתב הפיטורים הומצא רק ביום 2.6.1985חרף הוראת התקנון כי יש להמציא מכתבי פיטורים לשנת לימודים פלונית עד 31.5.1985של השנה הקודמת; ג) לא הודע למערער מהן הטענות כנגדו בגינן זומנה הוועדה הקרויה "ועדה פריטטית עליונה"; ד) לא היו כל נימוקים ענייניים לפיטורי המערער. .6מנגד טוענת באת-כוח המשיבה, כי קוימו כהלכתם נוהלי הפיטורים הקבועים בתקנון, והם נעשו כדין, הן מן הבחינה הנוהלית והן מן הבחינה העניינית: א) אשר לבחינה הנוהלית - מפנה באת-כוח המשיבה לוועדה שנתכנסה ביום 22.5.1985ועותרת לראות בה "ועדה פריטטית" כמשמעה בתקנון; ב) בעניין האיחור ביומיים בהמצאת מכתב הפיטורים - מצביעה באת-כוח המשיבה על המועד הנקוב במכתב, היינו 31.5.1985, וטוענת, כי הוא המועד הקובע ועל כן לא חל איחור בפיטורי המערער. מכל מקום אם חל איחור, הוא נטול כל משמעות, מה עוד שהיומיים בהם נתאחר המכתב כוללים שבת - והמערער לא ניזוק כלל וכלל כתוצאה מהאיחור המזערי; ג) לטענת המערער, כי כלל לא ידע על שום מה מתנכלים לו, עונה באת-כוח המשיבה, כי אך מיתמם המערער בטענתו זו, שכן ידע, ידוע היטב, על מה יצא הקצף. מכתב האזהרה שנשלח לו ביום 15.6.1984(בנוסף להתכתבויות קודמות) מפרט ומבהיר מהם הליקויים שנמצאו בעבודתו ובהתנהגותו כמורה; ד) אשר לטעמי הפיטורים משיבה באת-כוח המדינה, כי הם היו ענייניים; המערער פוטר מטעמים פדגוגיים בעקבות דוחו"ת מפקחים שליליים וכן מפאת סירובו להכניס מפקחים לשיעוריו, ולכן אין בסיס לטענת המערער כי נעשו פיטוריו משיקולים זרים - דברי באת-כוח המשיבה. .7נפתח ונציין, כי נחה דעתנו שלא נחתו פיטורי המערער עליו "כרעם ביום בהיר", והוא ידע אל נכון כי לא הכל שפיר ביחסיו עם המפקחים ועם גורמים שונים במשיבה (ראה מכתב האזהרה, מכתבי המפקחים, והנספחים האחרים שצורפו לתצהיר מר קוזלוב). עיינו בדוחו"ת המפקחים שנשלחו לבדוק את רמתו של המערער ומהם עולה, כי היה מודע לכך שהוא צפוי לפיטורים. לדוגמה בלבד - למפקח אלקלאי אמר ב- 20.2.1985"אם ממילא רוצים לפטרני - למה באים אלי עוד מפקחים"; .8לא מצאנו באף לא אחד מהפגמים, אותם מנה המערער בהליך פיטוריו, כדי להביא לביטולם: א) ועדה פריטטית כונסה גם כונסה. העובדה שדילגו על אחד הדרגים של הדיון הפריטטי - ועדה פריטטית מדרג ראשון - ייתכן ויש בה פגם, אך פגם זה אינו יורד לשורשה של סמכות הוועדה. העיקרון המונח בתשתית ההסדר בתקנון עובדי הוראה בקשר לפיטורי מורים הוא, שגוף משותף למשרד החינוך ולארגון המורים היציג ישמע את טענות הצדדים וידון בתביעה לפיטורים; את מצאו שני הצדדים לנכון להביא עניינו של המערער ישירות לפני הדרג העליון - לא נפגמה המטרה של אותו בירור תוך שיתוף שני הצדדים. זאת ועוד - טענה מעין זאת צריך להעלות בעוד מועד, ורצוי בפני הוועדה עצמה. לא מצאנו במכתבו של בא-כוחו של המערער למר קוזלוב, טרם כינוס הוועדה, כל טענה בסוגיה זו, ולפני הוועדה עצמה בחר, כאמור, המערער שלא להופיע - אף כי ידע שעניין פיטוריו יעמוד על סדר היום; ב) היו גם היו נימוקים ענייניים לפיטוריו של המערער. עצם העובדה, שסרב לאפשר למפקחים מטעם משרד החינוך לבקר בשיעורים, כעולה מדוחו"ת שהוגשו כמוצגים לבית-הדין ואשר לא נסתרו, די בה, כשלעצמה, להוות "נימוק ענייני" לפיטורים. "הנימוקים הענייניים" פורטו במכתבו של מנכ"ל המשרד למערער מיום 15.6.1984(סעיף 2(ו) לעיל); נאמר בהם, כי שאלת פיטוריו תובא לדיון במועדה "אלא אם כן ידווח הפיקוח, בינתיים, על הטבה ניכרת בעבודתך ועל תיקון הליקויים". משמנע המערער מהמפקחים לעמוד על מילוי תפקידו כמורה - אין לו אלא להלין על עצמו; ג) אשר למועד הפיטורים: תקנון עובדי ההוראה קובע (פרק 1.28.2) כי ה-31 במאי נקבע כמועד אחרון לפיטורי עובדי הוראה בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי, למורים בתקופת הניסיון ולמורים קבועים". פיטוריו של המערער נעשו ב- 31למאי 1985, והמכתב הגיע לידיו ביום 2.6.1985(לאחר שהראשון ביוני חל בשבת). המועד לפיטורים נקבע בתקנון עובדי ההוראה מכוח הסדר עם ארגוני המורים (ולא הסכם קיבוצי) ומשכך הדבר - דינו כהסדר קיבוצי. פיטורים בניגוד להסדר קיבוצי אינם מאיינים בהכרח את הפיטורים ואינם הופכים אותם לבטלים מעיקרם וסטיה קלה מהוראות ההסכם - על אחת כמה וכמה. משהסעד היחידי שנתבע הוא הכרזת הפיטורים כבטלים - בדין נדחתה הבקשה על-ידי בית-הדין האזורי. .9המערער מסתמך על תקנון עובדי הוראה המסדיר נושא הפיטורים תוך קיום מסכת דיונים עם ארגון המורים היציג. ניתן לצפות ממי ששם יהבו על התקנון - שינהג על-פיו, והדברים אמורים בייחוד בסוגיית מתן אפשרות לפיקוח למלא תפקידו והופעה בפני ועדה פריטטית הפועלת מכוח אותו תקנון. משרד החינוך דרש פיטוריו של המערער והוא ידע על כך; ועדה פריטטית כונסה, והעובדה שסוגיית הפיטורים תעמוד על סדר היום היתה ידועה למערער; נציגי ארגון המורים הודיעו בישיבת הוועדה, לאור הודעתו של המערער לארגון, "כי הם לא הכתובת לדון בענייננו" - כל אלה פתחו את הדרך בפני משרד החינוך לממש את הפררוגטיבה של כל מעביד: לפטר את עובדיו, כפוף למגבלות שבחוק, בהסכם קיבוצי או הסדר אחר. לאיזו תוצאה אחרת רשאי היה המערער לצפות לאחר שסרב לאפשר למפקחים לעקוב אחר עבודתו, דרש מארגונו שלא לייצגו ולא טרח להופיע בפני הוועדה הפריטטית ולהשמיע טיעוניו לפניה, שעה שהוזמן לעשות כן ? כל מסקנה אחרת תפתח את הדרך בפני עובד העומד בפני פיטורים לדרוש מארגונו שלא לייצגו, לא להכיר בגוף הפריטטי המשותף המתכנס לדון בפיטוריו ולא להתייצב בפניו; כך יעמוד אותו עובד במצב עדיף מחברו, שאינו בועט בארגונו, ממצה את זכות הטיעון הניתנת לו בפני גוף משותף, וחרף אלה משכנע המעביד את הוועדה הפריטטית, על שני חלקיה, כי דינו של העובד להיות מפוטר. .10סופו של דבר - הערעור נדחה. המערער ישלם למשיבה הוצאותיה בערעור בסך של 500ש"ח בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. .1פסק-הדיו הוא על דעת רוב חברי המותב. שניים מחברי המותב בדעה, שדין הערעור להתקבל - ואלה נימוקיהם: די לעיין בנוהלי הפיטורים שנקבעו בתקנון על מנת להיווכח על נקלה - כי הם לא קוימו כנדרש. א) תקנון עובדי ההוראה - שהכל מודים בנפקותו המחייבת, קובע מהם הצעדים שיינקטו כל אימת שמוצע עובד הוראה קבוע לפיטורים. להלן הסעיפים הרלבנטיים מתוך התקנון הנ"ל: " .2ראה מנהל מחוז צורך להביא להפסקת שירותו של עובד הוראה קבוע, שקיבל אזהרת מנכ"ל, או של עובד הוראה קבוע או בניסיון מסיבה דחופה לפי שיקול דעתו, או של עובדי הוראה קבועים או בניסיון מסיבות מינהליות (כגון: צמצומים וקיצוצים), ייזום הקמת ועדה פריטטית. לצורך זה יפנה במכתב אל המזכיר הכללי של הארגון היציג של המורה, יציין את פרטיו האישיים של המורה (ת.ז., גיל, ותק, מקום עבודה, האם בניסיון או באזהרת מנכ"ל וכדו'), יפרט את הסיבות שבעטיין מוצע המורה לפיטורין, יציין את שמות נציגי המחוז לוועדה הפריטטית וכתובתם, ויבקש מאת מנכ"ל הארגון למנות בהקדם את נציגיו לוועדה ולהביא לכינוסה. העתק מפניה זו יישלח אל מנהל היחידה לטיפול בפרט באגף כוח אדם בהוראה. .3הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: מטעם המשרד: שני נציגים - מנהל המחוז או סגן מנהל המחוז, יו"ר, ומפקח הממונה על המוסד החינוכי בו הועסק המורה או מפקח אחר. מטעם הארגון היציג של המורה: שני נציגים לפי מינוי מטעם המזכיר הכלי. המורה נשוא הוועדה יוזמן להשמיע דבריו בפני הוועדה. לאחר השמעת דבריו יתבקש לצאת. 4(א) בוועדה יושמעו עמדות הצדדים והמורה, כאמור לעיל. חברי הוועדה רשאים לעיין בתיק האישי. יו"ר הוועדה ידאג לרישום פרוטוקול מפורט מדיוני הוועדה עם מסקנות והמלצות להנהלת המשרד שינוסחו בלשון חד-משמעית. הפרוטוקול ייחתם על-ידי כל חברי הוועדה. (ב) מנהל המחוז יעביר את התיק האישי של המורה בצירוף הפרוטוקול והמלצתו לגבי המשך הטיפול במורה אל אגף כוח אדם בהוראה בירושלים. המלצה הנוגעת למורה בחינוך הממלכתי-דתי תיחתם גם על-ידי המחמ"ד. .5דיונים בוועדות פריטטיות שלא יגיעו לכלל סיכום עקב בעיות פרופסיונליות או חילוקי דעות המתגלעים לאחר ביצוע פיטורין שנעשו עד ה- 31במאי, יועברו לאגף כוח אדם בהוראה אשר ייזום ויטפל בהקמה ובניהול של ועדה פריטטית עליונה בראשות המנהל הכללי או משנהו או מנהל האגף. בוועדה זו ישותף חשב המשרד או נציגו". אשר למהות הוועדות הפריטטיות, שעל הקמתן טרם פיטורים מורה התקנון, נאמר בו כדלקמן: "הוועדות הפריטטיות הן יישום ההתייעצות עם ועד העובדים כאמור בתקשי"ר בפסקה 82.233לדרכי המורים". סעיף 82.233לתקשי"ר, אליו מפנה הוראת התקנון, קובע בחלקיו הרלבנטיים לענייננו לאמור: "פיטורי עובד קבוע... טעונים משא-ומתן עם ועד העובדים... האחראי ידאג לכך שיירשם זכרון דברים, חתום בידי שני הצדדים, על הדיונים שהתנהלו כמשא-ומתן האמור וכן על ההסכם שאליו הגיעו, אם הגיעו להסכם". סעיף 18וסעיף 19לתקנון, בחלקם המתייחס לפיטורים מטעמים פדגוגיים - כטעמים שצוינו לפיטורי המערער - קובעים בזו הלשון: " .18הצעת הפיטורים מן הטעמים הנ"ל תידון במועצת המפקחים של המחוז. החומר שבתיקו האישי של עובד ההוראה והחינוך, הדוחו"ת החודשיים על איחורי המורים וחיסוריהם וכל חומר אישי אחר, ישמש בעת הצורך אסמכתה לדיונים. .19משהוחלט על הצעת פיטורים, ימסור מנהל המחוז למזכירות הפדגוגית, באמצעות אגף כוח אדם בהוראה, דו"ח מפורט הכולל: (א) העובדות והתאריכים שעליהם מבוססת הצעת הפיטורים. (ב) אזהרות (בעל-פה ובכתב) שניתנו על-ידי הממונים על המורה (מנהל בית-הספר, המפקח הממונה על המוסד ומנהל המחוז). (ג) העתקי האזהרות בכתב"; ב) בהתייחס לחובה המוטלת על המשיבה לכנס ועדה פריטטית כמשמעה והגדרתה בתקנון, כל אימת שמוצע לפיטורים עובד הוראה קבוע, ייאמר: ראשית, תמיהה היא, מדוע כונסה ועדה שכונתה על-ידי מתכנסיה "ועדה פריטטית עליונה" מבלי שקוימה ישיבת ועדה פריטטית שאינה עליונה (להלן - ועדה פריטטית רגילה) והלא נקבע בתקנון באיזו סיטואציה תכונס ועדה פריטטית עליונה וסיטואציה זו לא נתקיימה במקרה העומד לדיון (ראה סעיף 5לתקנון המצוטט לעיל). שנית, אם תאמר כי לוועדה פריטטית רגילה נתכוונו מכנסי הוועדה, על שום מה הוסף לה תואר סתמי "עליונה" - ומה כוונת ה"תוספת", אם חסרת משמעות היא? שלישית, בין אם לוועדה פריטטית רגילה התכוונו המזמנים אותה או לוועדה פריטטית עליונה - לא כונס ההרכב כמצוות התקנון בהתייחס לשני סוגי הוועדות (ראה לעיל סעיף 3לתקנון לעניין הרכב ועדה פריטטית רגילה וסיף 5לתקנון לעניין הרכב ועדה פריטטית עליונה). ולא זו בלבד: בדו"ח הוועדה הנדונה לא תמצא "מסקנות והמלצות להנהלת המשרד שינוסחו בלשון חד-משמעית" כמצוות סעיף 4לתקנון, אף לא תמצא בדו"ח קביעת עמדה מטעם חברי הוועדה, או חוליה כלשהי המקשרת בין דיוניה לפיטורי המערער, אלא כל האמור בדו"ח הוועדה הוא בגדר קביעות אינפורמטיביות נטולות כל עמדה, ללא דיונים וללא התייחסות מטעם מי מחברי הוועדה. אין ספק כי לא ל"דיונים" כאמור נתכוונו מנסחי התקנון בהורותם על כינוס ועדה פריטטית שתדון בפיטורי מורה ותמליץ ברורות ומפורשות, המלצותיה בנדון; ג) המעיין בהוראות התקנון כמצוטט ייווכח לדעת, כי חלו סטיות נוספות מהוראותיו בהליך פיטורי המערער (ראה בעיקר סעיפים 3, 6, 18ו- 19ל-נ/3), אך די באי-כינוס ועדה פריטטית כמשמעה בתקנון, על מנת לקבוע, כי הליך פיטורי המערער לא קוים כדין, ולפיכך פיטוריו בטלים. ד) לאור האמור היינו מקבלים את הערעור ומצהירים כי מפאת הפגמים שדבקו בהליכי הפיטורים בטלים פיטורי המערער.דיני חינוךביטול פיטוריםפיטוריםמורים