הבטחת תשלום מזונות לגרושה

חוק המזונות בא להבטיח אמצעי מחיה לאישה ולילדים שזכו בפסק-דין למזונות. החוק מחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם מזונות לאשה או לילדים הזוכים, על מנת להשיג מטרה זאת. סעיף 2 לחוק המזונות קובע: "זוכה שמקום מושבו בישראל זכאי לבקש מאת המוסד תשלום חדשי לפי הוראות חוק זה". המונח "זוכה" הוגדר בסעיף 1לחוק כמי שבידו פסק-דין למזונות: "זוכה - מי שפסק-דין למזונות ניתן לזכותו, לרבות הורה שפסק-דין למזונות ניתן לזכות ילדו הקטין הנמצא בהחזקתו אף אם אינו עמו". אותו סעיף מגדיר גם את המונח "פסק-דין למזונות": "פסק-דין למזונות - פסק-דין או החלטה אחרת של בית-משפט או בית-דין מוסמך, לפיו חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו הקטין או להורהו". מנוסח החוק, ובעיקר מן המונח "בן-זוגו", אנו לומדים כי הוא נועד להבטיח תשלום מזונות לאישה (ויתכן שגם לידועה בציבור כאשה), ולא לגרושה. הדבר עולה גם מהאמור בדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח 922התשל"א, בע' 94): "בעיה של אשה שבעלה זנח אותה ואת ילדיו, בלי לדאוג לצרכיהם. לאחר התדיינות ממושכת היא מקבלת, בדרך כלל, פסק-דין למזונות נגד בעלה אך במקרים רבים... אין כוחותיה עומדים לה בנסיבות החיים לגבות את המגיע לה על פי פסק-הדין. החוק המוצע בא להבטיח אמצעי מחיה לאשה ולילדים שזכו בפסק-דין למזונות ולשחרר אותם מהליכי הוצאה לפועל". על מנת להיות זכאית למזונות על פי חוק המזונות חייבת האשה להוכיח כי בידיה "פסק-דין למזונות". (maintenance) לבין תשלום לגרושה (alimony). במילון המשפטי black's ,Law dictionaryמוצאים אנו את ההגדרות הבאות: Aid. The; assistance; support; sustenance- maintenance Furnishing by one person to another, for his support, of the .clothing, shelter, etc" ,means of living or food That one is bound to support the other, as between father particularly where the legal relation of the parties is such .and child, or husband and wife ...The sustenance or support of the wife by her- alimony"...divorced husband יצוין כי במשפט האמריקני קיים אמנם המונח "alimony pendent life", לפיו מחייב בית-המשפט את הבעל לשלם לאשה מזונות לקראת הגירושים כמעין סעד בינייים, אך המונח alimonyמתייחס לדמי כלכלה המשולמים לגרושה ולא לאשה. מכאן, ש"מזונות" בחוק הישראלי אינו כולל בתוכו את מה שמוגדר בחוק האמריקני כ- ,alimonyאלא את מה שמוגדר שם כ- maintenanceבלבד. פסק-הדין האמריקני (המאשר את הסכם גירושין), מעניק למשיבה זכות לקבל תשלום אף-על-פי שאינה נשואה עוד למר מזרחי; מכאן שתשלום זה נופל בגדר .alimonyואמנם, בהסכם שאושר בפסק-הדין האמריקני הוגדר התשלום כ- alimonyאו .supportהמונח supportאינו מלמד דבר, שכן זהו מונח כללי בגין כלכלת הזולת, אך המונח alimonyמצביע על כך שהתשלום איננו תשלום עבור מזונות. אשה איננה יכולה לתבוע מזונות על-פי חוק המזונות, על סמך פסק-דין הקובע כי בני הזוג אינם נשואים עוד. בני הזוג מזרחי אכן התגרשו לפי פסק-הדין האמריקני, היינו - על-פי הדין האזרחי במדינת מסצ'וסטס.מזונות