מבחן "הפורום הטבעי" (הפורום הנאות)

כיצד קובעים האם בית משפט זה הוא הפורום הנאות והנוח לדון בתביעה ? השופט ברק מאמץ בעניין זה את מבחן "הפורום הטבעי", היינו, על בית המשפט לשקול, אם הוא הפורום הטבעי לדון בסכסוך שהובא להכרעתו, או שמא קיים פורום טבעי זר אחר. (ראה ע"א 300/84 בעמ' 384, שם קובע השופט ברק (בעמ' 385): "בקביעת "טבעיות הפורום" יש להתחשב בנסיבות כולן ובמכלול הזיקות תוך התחשבות בציפיותיהם הסבירות של הצדדים כולם". השופט ברק מאמץ בכך את ההלכה האנגלית, לפיה מוסמך בית המשפט להפסיק הליכים בתובענה שהובאה לפניו לא רק אם השתכנע שיש בה משום שימוש לרעה בהליכי בית משפט, אלא גם אם שיקולי צדק מחייבים את הדבר. הוא סומך ידיו על דברי כבוד השופט ש' לוין בת"א (ת"א) 11/79 [3] הקובע: "מוכן אני ברצון לאמץ את ההלכה האמורה (בדבר טבעיות הפורום - נ' י') לאו דווקא משום שהיא מחייבת, אלא משום שהיא הגיונית ותואמת את ההתפתחות החברתית והכלכלית דהיום. הכותרת בה אתה מכתיר את השימוש בשיקול הדעת היא בעלת חשיבות משנית. בין אם תחיל את הדוקטורינה של forum non convenienceובין אם תתייחס לסמכותו של בימ"ש למנוע שמיעת משפטים שהמקום המתאים לבירורם הוא בארץ אחרת - הדבר הקובע הוא שימוש בשיקול דעתו של ביה"מ, בהביאו בחשבון את כל הנסיבות של המקרה המיוחד שלפניו". הנשיא שמגר מאמץ את מבחן הפורום הטבעי ואת קביעות בית המשפט בע"א 300/84 [1] הנ"ל כפי שהובאו מפי השופטת שטרסברג-כהן בע"א 489/85 [2], אשר קבעה, בעמ' 503: "בנסיבות כאלה נתגבשה הלכה פסוקה, שאת ביטויה האחרון מוצאים אנו בע"א 588/83 הנ"ל מפי כב' השופט ש. לוין לפיה לא יזקק ביה"מ בישראל לתובענה המוגשת בו, כאשר התובע והנתבעים הם תושבי האזור והארוע קרה אף הוא באזור". קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפורום הנאות: המבקש עותר בבקשה שלפניי, למחוק את תביעת המשיב נגדו על הסף. המשיב שהוא תאגיד בנקאי בארה"ב הגיש תביעה נגד המשיב על סך כולל של -.824, 370ש"ח, על יסוד מספר שטרי חוב שנעשו ונחתמו על ידי המשיב לפקודת אחד בשם פפרמן. פפרמן הסב את השטרות לפקודת המשיב וזה תובע את עושה השטרות מכוח אחיזתו בהם, לאחר שהשטרות לא נפרעו ולא כובדו על ידי המבקש. טוען המבקש, כי בית משפט זה אינו הפורום הנוח או הראוי לדון בתובענה ולפיכך, ומכוח הסמכות הטבעית של בית המשפט, עליו למחוק את התובענה כבר בשלב זה. (forum non convenience). התובע הינו, כאמור, בנק אמריקאי התובע מכוח שטרי חוב שהוא אוחז, אשר נעשו ונחתמו על ידי הנתבע בארה"ב ואף מקום פרעונם נועד להיות שם. בעת עשיית השטרות התגורר הנתבע (המבקש) בארה"ב, כך גם פפרמן, אשר הסב את השטרות לבנק. היום מתגורר המבקש בישראל. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לו כדין. אין חולק, כי הסמכות העניינית והבינלאומית לדון בתובענה נתונה לבית משפט זה לאחר המצאת ההזמנות כדין. עדיין יש לשאול את השאלה האם בית משפט זה הוא הפורום הנאות והנוח. כבוד השופט ברק מאמץ בעניין זה את מבחן "הפורום הטבעי", היינו, על בית המשפט לשקול, אם הוא הפורום הטבעי לדון בסכסוך שהובא להכרעתו, או שמא קיים פורום טבעי זר אחר. (ראה ע"א 300/84 בעמ' 384, שם קובע השופט ברק (בעמ' 385): "בקביעת "טבעיות הפורום" יש להתחשב בנסיבות כולן ובמכלול הזיקות תוך התחשבות בציפיותיהם הסבירות של הצדדים כולם". השופט ברק מאמץ בכך את ההלכה האנגלית, לפיה מוסמך בית המשפט להפסיק הליכים בתובענה שהובאה לפניו לא רק אם השתכנע שיש בה משום שימוש לרעה בהליכי בית משפט, אלא גם אם שיקולי צדק מחייבים את הדבר. הוא סומך ידיו על דברי כבוד השופט ש' לוין בת"א (ת"א) 11/79 [3] הקובע: "מוכן אני ברצון לאמץ את ההלכה האמורה (בדבר טבעיות הפורום - נ' י') לאו דווקא משום שהיא מחייבת, אלא משום שהיא הגיונית ותואמת את ההתפתחות החברתית והכלכלית דהיום. הכותרת בה אתה מכתיר את השימוש בשיקול הדעת היא בעלת חשיבות משנית. בין אם תחיל את הדוקטורינה של forum non convenienceובין אם תתייחס לסמכותו של בימ"ש למנוע שמיעת משפטים שהמקום המתאים לבירורם הוא בארץ אחרת - הדבר הקובע הוא שימוש בשיקול דעתו של ביה"מ, בהביאו בחשבון את כל הנסיבות של המקרה המיוחד שלפניו". הנשיא שמגר מאמץ את מבחן הפורום הטבעי ואת קביעות בית המשפט בע"א 300/84 [1] הנ"ל כפי שהובאו מפי השופטת שטרסברג-כהן בע"א 489/85 [2], אשר קבעה, בעמ' 503: "בנסיבות כאלה נתגבשה הלכה פסוקה, שאת ביטויה האחרון מוצאים אנו בע"א 588/83 הנ"ל מפי כב' השופט ש. לוין לפיה לא יזקק ביה"מ בישראל לתובענה המוגשת בו, כאשר התובע והנתבעים הם תושבי האזור והארוע קרה אף הוא באזור". במקרה שלפני התובע, הוא כאמור בנק אמריקאי אשר מרכז פעילותו הוא בארה"ב. השטרות שהוסבו לו ואשר על-פיהם מבסס הוא את עילת התביעה, נעשו ונחתמו בארה"ב במטבע של ארה"ב והוסבו על ידי תושב ארה"ב. עושה השטרות, הוא הנתבע (המבקש), אף הוא התגורר בארה"ב בעת עשייתם. זמן פרעונם של השטרות הוא במועדים שונים בשנת .1984 בנסיבות אלה ניתן, לדעתי, להניח, במידה רבה מאוד של סבירות, כי ציפיותיהם של כל הצדדים לשטרות היו, כי הפורום הטבעי לדון בתובענות לגבי פרעון שטרות אלה, הוא הערכאות השיפוטיות בארה"ב או ליתר דיוק באותה מדינה בארה"ב, שם נעשתה העיסקה ושם נחתמו השטרות (קליפורניה). במקרה זה נראה לי, כי הפורום הטבעי לקיום ההתדיינות הוא בארה"ב, הן לאור ציפיותיהם של הצדדים לעיסקה או לשטרות, והן בשל העובדה שאין כל זיקה עניינית הקושרת את התובענה לישראל. אמנם במקרה זה המבקש הינו היום תושב ישראל - עובדה המצביעה על קשר כלשהו של התובענה לישראל - אך אין בכך כדי למנוע קביעה ברורה על יסוד כל הנסיבות, כי הפורום הטבעי לדון בתובענה זו הוא פורום זר אחר ולא בית משפט בישראל. יש לזכור, כי ציפיות הצדדים הן לא רק שההתיידנויות תתקיימנה במקום עשיית השטר, אלא שה תיחתכנה או תוכרענה על פי הדין האמריקאי, הן המהותי והן הדיוני. יתכן שהמניע שהניע את התובע להגיש את תביעתו בבית משפט ישראלי היא העובדה שעל פי דיני קליפורניה תביעתו התיישנה זה מכבר, ואילו על פי דיני ישראל טרם הסתיימה תקופה ההתיישנות. גם אם כך הוא, על התובע להלין על עצמו, שהרי עמדו בפניו במשך שנים האפשרויות לתבוע את המבקש בארה"ב והוא לא טרח למצות זכויותיו אלה. (ראה דברי הנשיא שמגר בע"א 489/85 [2] הנ"ל בעמ' 504). זאת ועוד: על בית המשפט לשקול את מכלול הנסיבות ואת האינטרסים של שני הצדדים. שיקולי הצדק מחייבים במקרה זה להביא בחשבון גם את האינטרסים של הנתבע ולא רק את אלה של התובע. כאמור, ציפיותיהם של שני הצדדים, ודאי של הנתבע, היו שההתדיינות תיערך במקום עשיית השטרות או העיסקה ומקום מגוריהם של הצדדים לשטר בעת ביצועה ועל פי הדין המהותי הנוהג שם. ודאי שהם לא התכוונו לאפשר לאחד הצדדים לתבוע בגין שטרות אלה בפורום זר אחר מחוץ לארה"ב. מכל מקום, על הטוען, כי בית משפט זה הוא הפורום הטבעי לדון בתובענה, בנסיבות אלה, להצביע כי לא כך הוא (ראה דברי כבוד השופט ש' לוין שצוטטו בע"א 300/84 [1], עמ' 385). התובע לא הצביע על נסיבות כאלה וכלל לא התייחס לשאלה זו בסיכומיו. אין די בעובדה שהנתבע מתגורר עתה בישראל כדי לגרוע ממשקלן המצטבר של מכלול הנסיבות המצביעות בברור כי "הפורום הטבעי" לדון בתובענה זאת הוא בית משפט אמריקאי. אני סבור, איפוא, כי מטעם זה, היינו, שהפורום הטבעי לדון בתובענה אינו בית משפט בישראל, יש למחוק את התובענה כבר בשלב זה. בהגיעי למסקנה זו אין לי צורך להתייחס לטענות אחרות שהעלה ב"כ המבקש בסיכומיו, המצדיקות, אף הן, לדעתו, את מחיקת התובענה על הסף. בית המשפט בארה"ב, שאליו תובא התובענה, הוא שיכריע האם תמה תקופה ההתיישנות אם לאו, ובכל השאלות המתעוררות בהקשר לכך ואשר לגביהן נחלקה דעתם של שני המומחים למשפט אמריקאי אשר את חוות דעתם הביאו הצדדים לפניי. אני נעתר לבקשת המבקש ומוחק את תביעת המשיב נגדו על הסף. המשיב ישא בהוצאות המבקש בבקשה זו, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של -.500, 7ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל. המזכירות תמציא לבאי כוח הצדדים: עורכי הדין בייניש וחורב העתקים מהחלטתי זו. הפורום הנאותמשפט בינלאומי