ועדת חריגים לדיור ציבורי

הרכבה וסמכויותיה של "ועדת חריגים וערעורים ארצית לדיור" (להלן: "ועדת החריגים" או "הועדה"), נקבעו בנוהל מס' 5.084 שהוצא על-ידי המשרד לקליטת העלייה, שעניינו "נוהל זכאות והקצאת דיור ציבורי לעולים" (להלן: "הנוהל"). נוהל זה הינו בתוקף מיום 1.1.2009. סעיף 9.2 לנוהל עוסק בועדת החריגים ובמסגרתו נקבע הרכב הועדה. הועדה כוללת שבעה חברים שביניהם מנהל אגף בכיר לדיור, ממונה דיור ארצי, נציג המוסד לביטוח לאומי ונציג ציבור שהוא רופא. להרכב הועדה נוספו שלושה משקיפים, ובכלל זה עובד סוציאלי וממונה דיור מחוזי. הרכב הועדה המינימלי, הדרוש לקיום דיון, הינו ארבעה חברים מבין חברי הועדה, ובלבד שלפחות אחד מהם הינו רופא. בין יתר סמכויות הועדה, נקבע כי היא רשאית לאשר זכאות במקרים חריגים, ולאשר החלפת דירה. החלטות הועדה תתקבלנה ברוב דעות ותיחתמנה על גבי טופס סיכום ההחלטות (טופס 5.082/2). כל דחייה של בקשה תנומק בפרוטוקול. החלטת הועדה תישלח לפונה בכתב על-ידי יועץ תחום דיור בלשכה או במחוז, תוך שבועיים מיום הדיון. ועדת חריגיםדייר מוגן (הגנת הדייר)