איך מחשבים הפסדי השתכרות לעתיד ?

חישוב הפסדי השתכרות לעתיד: על בית המשפט בדרך כלל להניח, בבואו לאמוד פיצויים על הפסד כושר השתכרות בעתיד, שהנפגע ימשיך ויתמיד באותה עבודה בה עסק בשעת קרות התאונה. ככלל, כאשר מדובר בצורך להעריך נזקי גוף לגבי התרחשויות בעתיד, קיים קושי לתרגם את הנזק לפיצוי כספי. מכאן גם ההבחנה שנעשתה בפסיקה בין הפסד השתכרות לאובדן כושר השתכרות בעתיד (ראה ע"א 237/80 ברששת נ' האשאש ואח’, פ"ד לו(1) 281, וכן פסה"ד של כבוד השופט ברק, כתוארו אז בעמ' 296- ג-ה, ובעמ' 297, להלן: פס"ד ברששת). בפסק דין ברששת, שם דובר בגברת שנפגעה בתאונת דרכים, ילידת 1944 שנפגעה בתאונת דרכים ב-75', כלומר בת 31ביום התאונה, אם לילדה וגרושה. ביהמ"ש קבע כי הניזוקה ועדים מטעמה שיקרו "במצח נחושה וללא נקיפת מצפון בענינים יסודיים" נקודת המוצא היתה שהניזוקה כלל לא עבדה לפני התאונה, אלא התקיימה מתמיכות מלשכת הסעד. בימ"ש קמא הגיע שם למסקנה, שאין לפסוק לנפגעת כל פיצוי בגין הפסד כושר השתכרות לעתיד. ערכאת הערעור, תוך הסתמכות על אפשרות לניצול פוטנציאל בעתיד ותוך הפעלת כללי נסיון חיים והגיון, פסק לה פיצוי גם בגין אובדן כושר השתכרות בעתיד. נפסק כי: "מידת אי הוודאות והיקפה תלויה אכן בנסיבות של כל מקרה ומקרה, אולם מבחני העזר שיכולים לסייע לנו בהערכה הנדרשת, הם פועל יוצא של שכל ישר וניסיון חיים. ככלל, כאשר מדובר בנפגע שהנתונים שלו בהווה טרם התגבשו ו/או עשויים להשתנות, אנו נדרשים יותר לכללי הגיון כלליים ומימלא המשקל שיש לייחס לנתונים האישיים בהווה, הם פחות משמעותיים. לכן כאשר מדובר בקטין או במובטל או באדם צעיר שטרם מיצה את הפוטנציאל הטמון בו (ולעיתים אף נתונים שהוא עצמו טרם מודע להם), כך גדלה אי הוודאות, ואנו פונים להישען ולבסס את נתוני הערכה על כללים כלליים יותר. במצב נתון כזה, יש גם חשיבות פחותה - הגם שאין לבטלה - לאי מהימנותה של עדות הניזוק ו/או לעדים מטעמו. מידת הוודאות הנחוצה במקרה כזה לרשות השופטת כדי לקבוע סיכויי השתכרות בעתיד אינה אותה מידה של חמישים אחוז, הנדרשת לצורך קביעה עובדתית (ראה פס"ד ברששת, שם 299ואילך). השאלה שביהמ"ש נדרש לה אינה מהי ההשתכרות שהניזוק היה מפיק, הלכה למעשה, אלא מהי ההשתכרות שהוא יכול היה להפיק". עוד נקבע ע"י כבוד השופט שילה באותו פס"ד כי: "על המזיק לפצות איפוא אדם על ירידת כושר עבודתו כתוצאה מחבלה אשר לה הוא אחראי, ואין נפקה מינה אם הירידה בכושר העבודה תגרור אחריה בעתיד גם ירידה בהכנסות או לא. הנזק הטעון הטבה ופיצוי, הוא הנזק לכושרו של אדם לעבוד בתמורה לשכר, כפי שנקבע היקפו בשעת מתן פסק הדין, ואין שומעין לטענות המזיק, שהניזק ממילא אינו מנצל את כושרו ולא יעשה כן לעתיד לבוא." הפסדי השתכרותשאלות משפטיות